O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Związki przedsiębiorstwa z bankiem

bank, bankowość, firma, przedsiębiorstwo, gospodarka, prawo, NBP, zysk, podatek, kredyty, VAT, ekonomia, finanse, instytucje finansowe, usługi, dochody, źródła finansowania, dochody, konkurencja, handel, reklama, opakowania, marketing, badania marketingowe, rynek, kredyty dla firm, kredyty dla przedsiębiorstw, inwestycje, popyt, pożyczki, stopa procentowa, marża kredytu, prowizja od kredytu, zabezpieczenia kredytu, credit scoring,

Bank jest specyficzną formą przedsiębiorstwa. Ta specyfika widoczna jest zarówno w sferze formalnoprawnej, jak i funkcjach pełnionych w gospodarce. Zasadniczą ustawą regulującą działalność większości przedsiębiorstw jest Kodeks Handlowy. Dla banków komercyjnych nadrzędną rolę odgrywa Prawo Bankowe.

Istotne znaczenie w regulowaniu działalności banków mają zarządzenia i zalecenia Narodowego Banku Polskiego. System podatkowy banków i innych przedsiębiorstw jest teoretycznie taki sam np. podatek od zysku brutto wynosi te same 40%, ale w praktyce istnieją inaczej określające jego wielkość. Banki maja też prawo do tworzenia części rezerw na złe kredyty bezpośrednio z zysku brutto, co oczywiście znacznie zmniejsza wielkość płaconego podatku. Poza tym produkty bankowe nie są objęte 23% podatkiem VAT.

Rozwój działalności banków oraz ich kondycja fizyczna związane są ściśle z ogólną sytuacją ekonomiczną i stanem finansowym przez banki jednostek, przede wszystkim przedsiębiorstw, będących z reguły głównym kredytobiorcą, a w konsekwencji – najważniejszym partnerem instytucji kredytowej.

Osłabienie koniunktury powoduje na ogół spadek zapotrzebowania na kredyty i usługi banków, obniżenie dochodów, a równocześnie starania o należyte zabezpieczenie posiadanych środków i egzekwowanie spornych należności. Ożywienie gospodarcze wywołuje natomiast intensywne poszukiwanie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa i pociąga za sobą wzrost obrotów, rozszerzanie zakresu działania oraz podniesienia dochodów banków.

Wyrazem gotowości banku do nawiązania z przedsiębiorstwem szerokiej współpracy mogą być zatem:
1. kierunki działalności kredytowej banku
2. obsługa bieżącej działalności przedsiębiorstw
3. sposób zaoferowania przez bank swoich usług

Stale rosnąca konkurencja i wymagania odbiorców zmusiły producentów i handlowców do zwiększonych wydatków na reklamę, opakowania, badania marketingowe, poszukiwanie coraz bardziej pomysłowych form akwizycji. Wywołało to potrzebę angażowania znacznie wyższych niż poprzednio środków na cele związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności przemysłowej i handlowej. Potrzebę tą powiększyły dodatkowo zmiany spowodowane reorganizacją rynków, a szczególnie rozwojem wymiany i współpracy w skali międzynarodowej.

Zrodziło to potrzebę poszukiwania coraz większych kredytów na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym również w zasięgu międzynarodowym. Praktyka dowodzi, że korzystanie z kredytu jest nieuchronną koniecznością rozwoju przedsiębiorstwa. Chociaż kredyt bankowy jest jeszcze w Polsce stosunkowo drogi, a do tego jego uzyskanie jest związane z kłopotliwymi formalnościami, to mimo wszystko obserwujemy olbrzymi i ciągle rosnący popyt na kredyty. Ponad 75% masy kredytów przypada na kredyty udzielone przedsiębiorstwom. Na polskim rynku nadal zdecydowanie dominuje kredyt gospodarczy.

Udzielenie kredytów jednostkom gospodarczym należy do podstawowej działalności banków, w związku z tym można z dużym prawdopodobieństwem założyć, iż w przypadku zainteresowaniu firmy, bank przedstawi cały wachlarz różnych możliwości kredytowania działalności gospodarczej. Jednakże uzyskanie tego rodzaju pomocy finansowej wiąże się z faktem, iż bank wymaga spełnienia przez przedsiębiorstwo szeregu wymogów formalno – prawnych.

W przypadku banków kredyt jest bowiem specyficzną formą pożyczki, która jest określona zwykłą umową zgodną z kodeksem handlowym, ale przepisami prawa handlowego, powodującymi istotne uprzywilejowanie banku.

Współpraca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej jest jednym z podstawowych argumentów, dla których przedsiębiorstwo wyraża gotowość wiązania się z bankiem. Zasoby tej współpracy określone są przez politykę kredytową, która jako zespół instrumentów i procedur działania wyznacza reguły i mechanizmy udzielania kredytów (formy, rodzaje, stopy oprocentowania, marże, prowizje, okresy spłaty, stosowne formy zabezpieczeń) oraz kryteria oceny kredytobiorców (credit scoring).

W obecnej sytuacji gospodarczej każdy bank będzie starał pozyskać takiego klienta, który funkcjonując już przez pewien czas pokazał, że potrafi sprostać wymaganiom stawianym przez gospodarkę rynkową. W sposób bardzo indywidualny jest traktowany nie tylko każdy podmiot gospodarczy, ale także przedstawiciel danej jednostki upoważniony do reprezentowania firmy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *