O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Venture Capital jako forma finansowania przedsiębiorstwa cz. 3

spółki, Venture Capital, zarządzanie, kapitał, fundusze inwestycyjne, USD, dolar, papiery wartościowe, koszty, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, inwestycje, inwestowanie, biznes, firma, finanse, rynek kapitałowy, długi, wierzytelności, pożyczki, kredyty, lokaty, nieruchomości, akcje,

Przedmiotem zainteresowania tych Funduszy są inwestycje kapitałowe w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, a w szczególności w prywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych tzw. prywatyzacja kapitałowo-menedżerska. Rola Funduszy w tego typu transakcjach polega na kupieniu od Skarbu Państwa zazwyczaj większościowego pakietu akcji/udziałów w skomercjalizowanych przedsiębiorstwach. Inwestycja ta dokonywana jest razem z kierownictwem przedsiębiorstwa, które również nabywa od Skarbu Państwa nieduży pakiet akcji/udziałów (5-10%). Fundusze dostarczają przedsiębiorstwom pakiet finansowy, który składa się z kapitału właścicielskiego, pożyczki i pomocy technicznej.

Dzięki współpracy Polskiego Prywatnego Funduszu Kapitałowego z Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości możliwe jest konstruowanie pakietów finansowych o wartości do kilku milionów USD. Poprzez odpowiednie akcje marketingowe, współpracę z firmami konsultingowymi, Ministerstwem Skarbu Państwa oraz z instytucjami zajmującymi się promowaniem rozwoju prywatnej przedsiębiorczości osiągana jest podaż propozycji inwestycyjnych.
Możliwości zastosowania formuły zamkniętego funduszu inwestycyjnego do utworzenia funduszu typu Venture Capital (VC).

Fundusze inwestycyjne zamknięte akumulują środki finansowe poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych będących papierami wartościowymi, które dopuszczone są do publicznego obrotu z mocy prawa. Oferta nabycia tych papierów wartościowych skierowana przez fundusz inwestycyjny lub towarzystwo zarządzające tym funduszem do kilku inwestorów wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego oraz dokonywania innych czynności związanych z wprowadzaniem papierów do publicznego obrotu. Generuje to zazwyczaj wysokie koszty.

Zdolność funduszy inwestycyjnych zamkniętych do lokowania środków VC ocenia się przez pryzmat katalogu dopuszczalnych lokat tych funduszy. Najważniejszą kwestią jest możliwość lokowania środków przez fundusze inwestycyjne zamknięte w udziały w spółkach z o.o. oraz wierzytelności czyli możliwość nabywania (już istniejących udziałów) jak i obejmowania (na rynku pierwotnym) udziałów. Fundusz inwestycyjny zamknięty może także angażować swoje środki w inwestycje VC poprzez udzielanie pożyczek. Istnieje zatem możliwość funkcjonowania funduszu zbliżonego do VC w oparciu o fundusz inwestycyjny zamknięty.

Jednakże uregulowania dotyczące funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie odpowiadają w pełni potrzebom funduszu typu VC, ze względu na takie niedogodności, jak konieczność publicznego oferowania certyfikatów inwestycyjnych, obowiązujące limity zaangażowania w jeden podmiot, czy też pozostałe ograniczenia co do przedmiotu lokat. Wykorzystanie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego do rozwoju VC w Polsce Ostatnio dokonana nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych otworzyła nową możliwość rozwoju funduszy VC, poprzez tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Tego typu konstrukcja funduszy jest oparta o regulacje dotyczące funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jednocześnie jednak wprowadzono szereg uregulowań szczególnych, dzięki którym możliwe jest tworzenie funduszy w pełni spełniających wymogi stawiane funduszom VC. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować do 20 % swoich aktywów w:
• papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot
• wierzytelności wobec tego podmiotu
• udziały w tym podmiocie, a także
• walutę jednego państwa

Fundusz może również zaciągać w bankach pożyczki i kredyty, których łączna wartość nie przekracza 75 % wartości aktywów funduszu w chwili ich zaciągania. Podobnie, jak fundusz zamknięty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty może udzielać pożyczek. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty może dokonywać lokat w prawo własności nieruchomości gruntowych lub budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości. Stanowi to absolutną nowość w zakresie dopuszczalnych kategorii lokat.

Jednakże fundusz może nabywać tylko prawa do nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, wolnych od obciążeń i nie będących przedmiotem zabezpieczenia lub egzekucji. Wyceny tych aktywów dokonuje przez zespół co najmniej trzech rzeczoznawców majątkowych uprawnionych do szacowania wartości nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawcy wybiera rada nadzorcza towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. Najistotniejszą różnicą w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest to, że jego certyfikaty inwestycyjne nie muszą być dopuszczone do publicznego obrotu.

Jest to możliwe, gdy:
1. oferta nabycia certyfikatów inwestycyjnych skierowana jest do nie więcej niż 300 osób
2. oferta kierowana jest do więcej niż 300 osób ale wartość nominalna oferowanego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż ekwiwalent 40 000 EURO, pod warunkiem, że emitent w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia emisji zawiadomi Komisję.

Certyfikaty inwestycyjne specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela. Statut funduszu może uzależnić zbycie lub zastawienie certyfikatu inwestycyjnego imiennego od zgody zgromadzenia inwestorów lub w inny sposób ograniczyć. Certyfikaty inwestycyjne funduszu posiadają określoną wartość nominalną i nie mogą być zbywane przez fundusz poniżej tej wartości ani wydawane przed dokonaniem pełnej wpłaty. Nie ma wymogu sporządzania prospektu emisyjnego w przypadku gdy propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie jest ofertą publiczną. Należy natomiast do propozycji nabycia dołączyć tzw. warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.

W specjalistycznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym funkcjonuje tzw. zgromadzenie inwestorów. Istnienie tego organu umożliwia realizację uprawnień czysto korporacyjnych w większym zakresie niż jak się to ma w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu inwestorów są wszyscy właściciele certyfikatów inwestycyjnych. Istotną różnicą między funduszem specjalistycznym zamkniętym a funduszem inwestycyjnym zamkniętym jest to, że w przypadku funduszu specjalistycznego zamkniętego nie ma progu ilościowego, od spełnienia którego uzależnione byłoby uzyskanie członkostwa w zgromadzeniu inwestorów.

Zaprezentowane wyżej rozwiązania dotyczące konstrukcji specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego wydają się dość dobrze dostosowane do tworzenia funduszy typu venture capital. O atrakcyjności świadczą:
1. możliwość emisji certyfikatów inwestycyjnych niedopuszczonych do publicznego obrotu, uwalnia od częstokroć kłopotliwych w tego typu inwestycji, obowiązków informacyjnych
2. możliwość nabywania nie tylko akcji ale także udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i wierzytelności
3. możliwość zaciągania i udzielania pożyczek
4. możliwość lokowania w nieruchomości
5. brak obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, a jedynie warunków emisji, co zdecydowanie prowadzi do obniżenia kosztów przedsięwzięcia
6. nadzór Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *