O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Venture Capital jako forma finansowania przedsiębiorstwa cz. 2

Napisane 29.07.2021 przez BiznesPlan.me

Tagi: Venture Capital, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki, inwestowanie, kapitał, zarządzanie, koszty, cash flow, fundusze inwestycyjne, biznes, finanse, klienci, produkt, aniołowie biznesu, inwestycje, ETF, MSP, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, zysk, ryzyko,

: domy opieki okolice warszawy

Operatorzy Venture Capital (VC) wnoszą na ogół ok. 1% ogółu środków VC. Otrzymują wynagrodzenie, wynoszące ok. 2,5% zgromadzonych środków, a również partycypują w odsetkach od zgromadzonego kapitału. Inwestowanie kapitału w wybrane przedsiębiorstwa odbywa się etapami. Przed przydzieleniem kolejnej transzy środków inwestycyjnych operator kapitału udziałowego monitoruje postępy firmy i zbiera interesujące go informacje. Wiedza z tego zakresu jest równie ważna, jak samo zasilanie kapitałem. Na podstawie monitoringu można dokonać prognoz dotyczących najwłaściwszej struktury przydziału kapitału w kolejnych etapach.

Początkujące firmy mają zazwyczaj krótką historię działalności i trudno ocenić ich perspektywy rozwoju. Stąd większą uwagę operator VC koncentruje na tych branżach, które odznaczają się dużymi możliwościami i intensywnością prac badawczo-rozwojowych. Operatorzy monitorują postępy firmy i przerywają finansowanie projektu wówczas, gdy uzyskują niepomyślne informacje o jego perspektywach. Firmy wchodzące na giełdę dają najwyższy zwrot z zainwestowanego kapitału, stąd otrzymują większe transze kapitałowe w krótszych okresach czasu niż firmy, w które rozpoczęto finansowanie. W praktyce operatorzy VC zasilający firmę kapitałem ponoszą koszty, na które składają się m.in. konsultacje związane z analizą sprawozdań finansowych, budowanie kontraktów, negocjowanie i opracowywanie umów.

Inwestycje VC w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa są mało atrakcyjne z kilku przyczyn:
• długi okres oczekiwania na efekty
• malejąca efektywność krótkookresowa z uwagi na częste niepowodzenia przedsiębiorstw, w które zainwestowano
• problemy z oceną wartości inwestycji
• brak bieżących zysków
• wysokie koszty zarządzania

Ostatnie badania ujawniają, że wiele z profesjonalnie zarządzanych VC są aktualnie tzw. mezzanine capital, co oznacza, że są dostępne tylko dla firm, które są co najmniej w fazie dojrzałości, definiowanej jako cash-flow break-even. Jeżeli pomysł przedsiębiorcy zapowiada dobry produkt, to niezbędny jest kapitał na wykonanie modelu roboczego lub prototypu. Nazywa się ten etap seed investment (finansowanie zasiewów) a transzę kapitałową określa się seed round. Każde finansowanie w procesie VC określa się jako round, stąd mamy nazwę lub numer, np. seed round, flrst venture round.

Nowy produkt podlega dwojakiej ocenie. Pierwszy test „alpha" jest przeprowadzony w laboratorium, natomiast test „beta" dokonują potencjalni  klienci, czyli już produkt sprawdzają w okresie próbnym na rynku. Kiedy produkt oferowany przez przedsiębiorstwo jest akceptowany przez klientów, wymaga dodatkowego kapitału, nowej strategii sprzedaży i marketingu. Wspomaganie finansowe na tym etapie nazywa się the first venture round. Następna runda finansowania (często ostatnia) ma na celu osiągnięcie przez firmę kasowego progu rentowności. Wyniki sprzedaży i koszty w kolejnych latach będą miały wpływ na sposób zakończenia inwestycji VC.
        
Fundusze VC najczęściej inwestują w przemysł farmaceutyczny, maszyny biurowe, telekomunikację i elektronikę, instrumenty profesjonalne i naukowe oraz biotechnologię.
    
Od lat dziewięćdziesiątych rośnie zainteresowanie polityków problemem finansowania przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju przez nieformalne rynki VC. Tworzą je bogate osoby fizyczne nazywane business angels (aniołowie biznesu), mające zwykle doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa, a więc oprócz pieniędzy inwestują swoją wiedzę i doświadczenie.

Rządy poszczególnych krajów podejmują działania w kierunku zwiększenia dostępności funduszy VC dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Zaliczyć do nich należy:
1. tworzenie publicznych funduszy VC dokonujących inwestycji bezpośrednich
2. uruchamianie programów inwestycji pośrednich (np. inwestycje publiczne w prywatne fundusze VC)
3. subsydiowanie w określonej części inwestycji VC

Program UE dla przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości na lata 2001-2005 dotyczy poprawy dostępu do środków finansowych dla MSP, m.in. przez rozwój funduszy VC. Stąd podstawowe znaczenie mają programy ETF Start-up oraz Seed Action. Są one kierowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W pierwszym programie środki są przeznaczone na wyspecjalizowane fundusze VC a szczególnie:
• małe lub nowo powstałe
• zasięgu regionalnym
• związane z określonymi przemysłami i technologiami
• finansujące MSP, wykorzystujące w swej działalności wyniki prac badawczo-rozwojowych

Drugi program ma na celu stymulowanie wzrostu środków funduszy VC, które będą finansować małe innowacyjne przedsiębiorstwa w fazie zasiewów (czyli od powstania pomysłu na produkt do przygotowania prototypu),  zdolnych do wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Stąd będą przyznawane VC pożyczki w trzech transzach, a następne pod warunkiem spełnienia przez nie kierunków inwestowania.

Rynek VC jest ciągle mało rozpoznany w Europie w stosunku do USA. Stąd powinno się bardziej przybliżać zarówno sposób tworzenia VC, jak również działalność operatorów funduszu, ich misje, strategie działania a przede wszystkim profesjonalizm. Rozwój VC jest silnie związany z instytucjami finansowymi, np. funduszami emerytalnymi czy firmami ubezpieczeniowymi. Koniecznym jest więc stworzenie również w Polsce ram prawnych, umożliwiających wchodzenie udziałami instytucji finansowych i niefinansowych do funduszy VC.

W Polsce finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą średnio- i długoterminowego kapitału udziałowego wnoszonego przez fundusze VC nie jest jeszcze zbyt popularne. Trzymając się ściśle wzorów amerykańskich, należy wspomnieć, że fundusze typu VC  inwestują w przedsięwzięcia nowe, oparte na zaawansowanych technologiach (high-tech), które budują duże nadzieje na zysk, ale wiążą się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jednak w Polsce domeną funduszy VC są zwykle firmy, które mają dobry produkt i odniosły już sukces na rynkowy, podbudowany szybkim wzrostem przez ostatnie lata, a którym brakuje kapitału na szybszy rozwój i zwiększenie zdolności produkcyjnych, zdobycie kolejnych nisz rynkowych lub rozwój sieci sprzedaży.

Funduszami tego typu jest kilka Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które podczas alokacji spółek parterowych wybierały przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa o dobrej sytuacji finansowej. Największymi działającymi w Polsce funduszami są Polsko-Amerkański Fundusz Przedsiębiorczości oraz Polski Fundusz Kapitałowy. Oba zarządzane są przez specjalnie do tego utworzoną spółkę menedżerską Enterprise Investors. Spółka ta jest w 60 % własnością Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *