O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Monitoring kredytowy

kredyt, biznes, inwestycje, kapitał, raty kredytu, odsetki, dług, bank, bankowość, finanse, zdolność kredytowa, umowa kredytowa, księgowość, ocena zdolności kredytowej, ryzyko,

Umowa kredytowa jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego wypłacany jest kredyt i rozstrzygane są spory między stronami (bankiem i kredytobiorcą). Praca inspektora kredytowego nie kończy się jednak w momencie udzielenia kredytu. Ostatnim etapem procedur kredytowych jest monitoring kredytowy.

Monitoring kredytowy jest to system bieżącej i systemowej weryfikacji zdolności kredytowej klienta w toku wykorzystania kredytu. Podstawowym celem monitoringu jest systematyczne analizowanie poszczególnych umów kredytowych, a także struktury jakościowej portfela kredytowego na szczeblu oddziału i całego banku.

Inspektor kredytowy nadzoruje nie tylko spłaty kredytu (otrzymuje odpowiednią dokumentację z księgowości), ale także samego kredytobiorcę, co jakiś czas dokonuje - zwykle bardzo krótkiej i pobieżnej – wizytacji kredytowanego przedsiębiorstwa. W przypadku gdy zaobserwuje jakieś problemy (np. zmiany w kierownictwie zarządzającym firmą), natychmiast przeprowadza szczegółową inspekcję i alarmuje kierownictwo pionu kredytowego.

Zadania banku w zakresie uruchomienia m.in. procedur monitoringu kredytowego wynikają z:
- zewnętrznych regulacji ustawowych
- regulacji wewnętrznych, przyjętych w danym banku

Regulacje ustawowe są związane z normami dotyczącymi kształtowania się na poziomie całego banku:
- współczynnika wypłacalności banku
- obligatoryjnych rezerw celowych na wierzytelności bankowe obciążone ryzykiem
- koncentracji zaangażowania kredytowego
- poziomu zadłużenia większych kredytów

Z kolei stosowane przez bank wewnętrzne procedury monitoringu, uruchamiane na poziomie oddziałów i centrali, dotyczą:
- bieżącej oceny zdolności kredytowej według własnych kryteriów
- badania terminowości obsługi zadłużenia przez poszczególnych kredytobiorców
- badania i aktualizacji realnej wartości przyjętych zabezpieczeń
- badania stopnia koncentracji kredytów w oddziałach i w całym banku
- analizy w centrali okresowej zbiorczej sprawozdawczości kredytowej oddziałów

Chodzi więc tu o procedury monitoringowe tak poszczególnych kredytów, jak i całego portfela kredytowego. W ten sposób realizowane są dwie funkcje monitoringu:
• funkcja informacyjna, odnosząca się do monitoringu całego portfela kredytowego, umożliwia okresowe dostarczanie jednostkom zarządzającym portfelem informacji o:
- elementach składowych portfela (podział kredytów według: rodzajów, wartości poszczególnych kredytów, branż, regionów, sektorów własnościowych, klas ryzyka, zabezpieczeń prawnych itp.)
- rozwoju działalności kredytowej w okresie porównawczym (zmiany w klasach ryzyka rodzajach zabezpieczeń sektorach itp.). Monitoring poszczególnych umów kredytowych pozwala z kolei na dostarczenie informacji o niekorzystnych odchyleniach faktycznego przebiegu procesu kredytowania od założeń co, przy systematyczności działań w tym względzie, daje podstawy do jakościowej poprawy decyzji kredytowych.
• funkcja zabezpieczająca, sprowadzająca się do działań zapobiegawczych oraz eliminowania następstw aktywnego ryzyka kredytowego. Potencjalnym stratom zapobiega bowiem możliwie wczesne rozpoznanie przyczyn i istoty odchyleń w przebiegu kredytowania. Służy ono zastosowaniu środków zapobiegawczych w ramach procedur mających skorygować owe niekorzystne odchylenia.

Procedury monitoringu kredytowego obejmują zarówno obszar kredytów w sytuacji regularnej (kredyty normalne), jak i w sytuacji nieregularnej (kredyty poniżej standardu, wątpliwe, stracone).

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *