O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Monitoring kredytowy

Napisane 28.07.2021 przez BiznesPlan.me

Tagi: kredyt, biznes, inwestycje, kapitał, raty kredytu, odsetki, dług, bank, bankowość, finanse, zdolność kredytowa, umowa kredytowa, księgowość, ocena zdolności kredytowej, ryzyko,

Umowa kredytowa jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego wypłacany jest kredyt i rozstrzygane są spory między stronami (bankiem i kredytobiorcą). Praca inspektora kredytowego nie kończy się jednak w momencie udzielenia kredytu. Ostatnim etapem procedur kredytowych jest monitoring kredytowy.

Monitoring kredytowy jest to system bieżącej i systemowej weryfikacji zdolności kredytowej klienta w toku wykorzystania kredytu. Podstawowym celem monitoringu jest systematyczne analizowanie poszczególnych umów kredytowych, a także struktury jakościowej portfela kredytowego na szczeblu oddziału i całego banku.

Inspektor kredytowy nadzoruje nie tylko spłaty kredytu (otrzymuje odpowiednią dokumentację z księgowości), ale także samego kredytobiorcę, co jakiś czas dokonuje - zwykle bardzo krótkiej i pobieżnej – wizytacji kredytowanego przedsiębiorstwa. W przypadku gdy zaobserwuje jakieś problemy (np. zmiany w kierownictwie zarządzającym firmą), natychmiast przeprowadza szczegółową inspekcję i alarmuje kierownictwo pionu kredytowego.

Zadania banku w zakresie uruchomienia m.in. procedur monitoringu kredytowego wynikają z:
- zewnętrznych regulacji ustawowych
- regulacji wewnętrznych, przyjętych w danym banku

Regulacje ustawowe są związane z normami dotyczącymi kształtowania się na poziomie całego banku:
- współczynnika wypłacalności banku
- obligatoryjnych rezerw celowych na wierzytelności bankowe obciążone ryzykiem
- koncentracji zaangażowania kredytowego
- poziomu zadłużenia większych kredytów

Z kolei stosowane przez bank wewnętrzne procedury monitoringu, uruchamiane na poziomie oddziałów i centrali, dotyczą:
- bieżącej oceny zdolności kredytowej według własnych kryteriów
- badania terminowości obsługi zadłużenia przez poszczególnych kredytobiorców
- badania i aktualizacji realnej wartości przyjętych zabezpieczeń
- badania stopnia koncentracji kredytów w oddziałach i w całym banku
- analizy w centrali okresowej zbiorczej sprawozdawczości kredytowej oddziałów

Chodzi więc tu o procedury monitoringowe tak poszczególnych kredytów, jak i całego portfela kredytowego. W ten sposób realizowane są dwie funkcje monitoringu:
• funkcja informacyjna, odnosząca się do monitoringu całego portfela kredytowego, umożliwia okresowe dostarczanie jednostkom zarządzającym portfelem informacji o:
- elementach składowych portfela (podział kredytów według: rodzajów, wartości poszczególnych kredytów, branż, regionów, sektorów własnościowych, klas ryzyka, zabezpieczeń prawnych itp.)
- rozwoju działalności kredytowej w okresie porównawczym (zmiany w klasach ryzyka rodzajach zabezpieczeń sektorach itp.). Monitoring poszczególnych umów kredytowych pozwala z kolei na dostarczenie informacji o niekorzystnych odchyleniach faktycznego przebiegu procesu kredytowania od założeń co, przy systematyczności działań w tym względzie, daje podstawy do jakościowej poprawy decyzji kredytowych.
• funkcja zabezpieczająca, sprowadzająca się do działań zapobiegawczych oraz eliminowania następstw aktywnego ryzyka kredytowego. Potencjalnym stratom zapobiega bowiem możliwie wczesne rozpoznanie przyczyn i istoty odchyleń w przebiegu kredytowania. Służy ono zastosowaniu środków zapobiegawczych w ramach procedur mających skorygować owe niekorzystne odchylenia.

Procedury monitoringu kredytowego obejmują zarówno obszar kredytów w sytuacji regularnej (kredyty normalne), jak i w sytuacji nieregularnej (kredyty poniżej standardu, wątpliwe, stracone).

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *