O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Odpowiedzialność karna poręczyciela i gwaranta

Działalność instytucji bankowych podlega szczególnej ochronie prawnej, w tym i prawnokarnej. Przestępstwa mające wpływ na działalność bankową np. oszustwa kredytowe, podważają zaufanie do instytucji banku i mają ogromny wpływ na całą sferę działalności gospodarczej. Artykuł 297 k. k. stanowi odpowiednik oszu

Odpowiedzialność cywilna poręczyciela i gwaranta cz. 3

O wysokości odpowiedzialności poręczyciela rozstrzyga odpowiedzialność dłużnika głównego, tj. osoby zaciągającej kredyt lub biorącej pożyczkę. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że odpowiedzialność poręczyciela jest zmienna i ulega zmianie wraz ze zmianami odpowiedzialności dłużnika. Ma to poważne konsek

Co to jest kaucja bankowa

Kaucja bankowa uregulowana jest w art. 102 – 103 (pr. bank.). Istotą jej jest przeniesienie przez kredytobiorcę na własność banku pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych w celu zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu.Przedmiotem kaucji mogą być: środki pieniężne w postaci gotówki (złote lub waluta obca), papiery

Co to jest akredytywa pieniężna

Akredytywa pieniężna zwana akredytywą podróżniczą lub podróżniczym listem kredytowym, jest oprócz weksla najstarszym środkiem płatniczym stosowanym w obrocie międzynarodowym.Przede wszystkim pełni ona funkcję bezpiecznego transportu środków pieniężnych w obrocie zagranicznym, jest instrumentem płatniczym stoso

Co to jest akredytywa

Akredytywa jako forma rozliczeń pełniąca funkcję płatniczą, jest stosowana w celu zabezpieczenia beneficjenta przed ryzykiem niewykonania zobowiązania przez dłużnika. Można ją więc określić jako zobowiązanie zaciągnięte przez bank otwierający akredytywę (akredytata), na zlecenie innej osoby (zleceniodawcy akre

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu jako forma zabezpieczenia zwrotu należności jest stosunkowo rzadko wykorzystywana. Podstawowymi aktami regulującymi problematykę ubezpieczenia kredytów są: kodeks cywilny (art. 805 – 834), ustawa z dnia 28.07.1990 r., o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. 1996 r. nr 11, poz. 62) oraz

Poręczenie wekslowe (awal) i indos zastawniczy jako zabezpieczenie kredytu

Poręczenie wekslowe (awal) to poręczenie udzielone za osobę zobowiązaną  wekslowo. Przed przyjęciem poręczenia bank sprawdza, czy sytuacja finansowa poręczyciela może stanowić gwarancję spłaty kredytu.Poręczyciel odpowiada:- samoistnie, czyli jego zobowiązanie jest ważne, nawet gdyby zobowiązanie za które p

Co to jest weksel własny in blanco

Weksel własny in blanco jest to dokument prawny, w którym kredytobiorca oficjalnie potwierdza swój dług. Takie potwierdzenie istnienia zobowiązania jest konieczne, by później móc uniknąć twierdzenia, iż kiedykolwiek udzieliliśmy jakiejś pożyczki. Koniecznym warunkiem powstania zobowiązania z weksla in blanco jest

Czym jest przystąpienie do długu

Przystąpienie do długu rozszerza zakres podmiotowy zabezpieczenia, gdyż po stronie głównego dłużnika (kredytobiorcy) pojawia się inna (lub kilka) osoba, która staje się dłużnikiem solidarnym banku. Dotychczasowy kredytobiorca pozostaje zobowiązany wobec banku i nie zostaje zwolniony z obowiązku wywiązania się z u

Definicja długu

Przejęcie długu polega na zamianie osób występujących w miejscu dłużnika co dla banku może być bardzo korzystne, jeżeli nowy dłużnik daje lepszą gwarancję uzyskania przez bank spłaty kredytu. W miejsce dotychczasowego dłużnika (kredytobiorcy) wchodzi również inna osoba, która przejmuje dług jako swoje osobis