O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zewnętrzne i wewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwo, firma, biznes, finanse, majątek, kredyty, pożyczki, koszty, kapitał, płynność finansowa, gospodarka, długi, kapitał,

Majątek każdego przedsiębiorstwa ma swoje źródła finansowania. W bilansie przedsiębiorstwa wartość majątku wykazywana jest jako aktywa, zaś źródła finansowania zapisywane są w postaci pasywów. Struktura pasywów odzwierciedla zróżnicowania źródeł finansowych majątku i decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo odnośnie do sposobów pozyskiwania środków niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej i rozwoju przedsiębiorstwa. Finansowanie przedsiębiorstwa rozpatrywać można z różnych punktów widzenia – czy kapitał został dostarczony przedsiębiorstwu, czy też wypracowany przez samo przedsiębiorstwo. Dlatego wyróżnia się finansowanie zewnętrzne i finansowanie wewnętrzne.

Finansowanie zewnętrzne oznacza, że kapitał pochodzi spoza przedsiębiorstwa.

W momencie tworzenia przedsiębiorstwa cały kapitał jest kapitałem zewnętrznym, zarówno środki angażowane przez właścicieli przedsiębiorstwa (kapitał zakładowy, założycielski) jak i środki udostępnione w formie kredytów i pożyczek. Kapitał zewnętrzny dociera do przedsiębiorstwa poprzez rynek pieniężny i kapitałowy, poprzez obrót kredytowy i towarowy oraz w drodze form finansowania.

Finansowanie wewnętrzne pojawia się z chwilą, gdy przedsiębiorstwo podejmuje działalność operacyjną i uzyskuje nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami i jest w stanie kontynuować działalność bieżącą, a w dalszej kolejności rozwijać się. Samofinansowanie możliwe jest również w drodze przekształceń struktury majątkowej poprzez sprawniejsze zarządzanie i efektywniejsze gospodarowanie czynnikami produkcji przez odpłatne udostępnienie majątku przedsiębiorstwa w użytkowanie osobom trzecim. Źródłem tego samofinansowania są wreszcie odpisy amortyzacyjne. Finansowanie wewnętrzne znajduje swój ostateczny wyraz w zysku zatrzymanym w przedsiębiorstwie. Z zysku tworzone są różne fundusze zarówno o charakterze obligatoryjnym, jak i normowanym przez statut przedsiębiorstwa które stanowią poszerzenie własnej bazy kapitałowej, której podstawowym trzonem jest kapitał założycielski. Z zysku finansowane są także przedsięwzięcia inwestycyjne.

Drugim kryterium klasyfikacyjnym jest czasokres, na jaki udostępnione są przedsiębiorstwu środki finansowe. Wyróżnia się wówczas finansowanie długookresowe oraz finansowanie krótkookresowe.

Finansowanie długoterminowe dotyczy środków, które angażowane w działalność przedsiębiorstwa są na stałe lub długofalowo. Na ogół chodzi o środki, których okres zwrotu jest dłuższy aniżeli rok (przy czym w ramach tego finansowania często wyodrębnia się dodatkowo finansowanie średnioterminowe o okresie zwrotu nie przekraczającym pięciu lat). Środki pozyskane w ramach finansowania długoterminowego obejmują zatem kapitały wnoszone przez właścicieli oraz zobowiązania w formie kredytów o relatywnie długim terminie spłaty i określane są jako kapitał stały. Stanowią one stabilną podstawę finansowania działalności przedsiębiorstwa i decydują o utrzymaniu długoterminowej płynności finansowej.

Finansowanie krótkoterminowe jest z kolei udostępnieniem przedsiębiorstwu środków krótszy niż jeden rok. Obejmuje środki wypracowane na bieżąco przez samo przedsiębiorstwo. W ramach zobowiązań krótkoterminowych wyodrębnia się kredyty krótkoterminowe wraz z przypadającymi na dany rok spłatami rat kredytów długoterminowych oraz zobowiązania bieżące, obejmujące obowiązek płatności wobec dostawców, pracowników i budżetu. Zobowiązania o charakterze kredytów określane są mianem kapitału krótkoterminowego.

Środki pozyskiwane w ramach finansowania krótkoterminowego podlegają wielokrotnej fluktuacji w ciągu roku, co powoduje konieczność stałego podejmowania działań zapewniających spłacanie ich w ściśle ustalonych terminach. Finansowanie krótkoterminowe warunkuje utrzymanie bieżącej płynności finansowej.

Trzecim, szczególnie istotnym z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest układ klasyfikacyjny obejmujący finansowanie własne i finansowanie obce.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *