O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Co to jest kaucja bankowa

zabezpieczenia kredytu, bankowość, kredyty, długi, biznes, finanse, firma,

: przydomowa oczyszczalnia ścieków

Kaucja bankowa uregulowana jest w art. 102 – 103 (pr. bank.). Istotą jej jest przeniesienie przez kredytobiorcę na własność banku pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych w celu zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu.

Przedmiotem kaucji mogą być: środki pieniężne w postaci gotówki (złote lub waluta obca), papiery wartościowe na okaziciela (bony oszczędnościowe, obligacje, książeczki oszczędnościowe itp.), rzeczy oznaczone co do gatunku (np. sztabki złota, monety złote).

Umowa zawarta w celu ustanowienia tej formy zabezpieczenia wierzytelności banku, zgodnie z art. 102 (pr. bank.), powinna określać wzajemne prawa i obowiązki stron:
- dłużnik lub inna osoba przelewa określoną kwotę na rachunek banku, a
- bank przyjmujący taki przelew zobowiązuje się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją.

Obojętne jest tutaj, czy kaucjodawcą będzie dłużnik dokonujący z bankiem czynności bankowej czy osoba trzecia, dotąd nie związana żadnym stosunkiem prawnym. Zgodnie z art. 5 (pr. bank.) zabezpieczona wierzytelność nie musi wynikać z czynności bankowej, może to być zatem każda wierzytelność pieniężna banku.

Bank zaspokaja się ze środków pieniężnych przechowywanych na rachunku banku, wówczas gdyby dłużnik nie dokonał w terminie spłaty w takiej formie zabezpieczonego długu. Potrącenie wierzytelności banku ze złożonej kaucji pieniężnej zakłada możliwość potrącenia chociażby wymagalnej tylko części zadłużenia (kapitału, odsetek, prowizji), co pozwala na zaspokojenie przez bank swojej wierzytelności w całości, tj. do kwoty przyjętego zabezpieczenia.

Oświadczenie banku zawierające zobowiązanie do zwrotu kwoty pieniężnej przyjętej na rachunek powinno być złożone na piśmie. Po spłacie kredytu w całości kaucja podlega zwrotowi wraz z ewentualnymi odsetkami naliczonymi od sumy pieniężnej złożonej w banku.

: Psycholog Dzierżoniów

: saio.posnet.com.pl/produkty/product/1/vero

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *