O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Czym jest blokada środków na rachunku bankowym

zabezpieczenia kredytu, biznes, finanse, firma, kredyty, rachunki bankowe, ROR,

Blokada środków na rachunku bankowym polega na tym, że na rachunku bankowym zostaje zablokowana określona kwota środków pieniężnych w celu zabezpieczenia wykonania ściśle określonego zobowiązania.    

Stroną umowy może być strona czynności bankowej, czyli dłużnik banku bądź też osoba trzecia, która godzi się na ograniczenie swoich praw do rachunku bankowego poprzez wyłączenie możliwości dysponowania saldem przez czas trwania tej blokady. Blokada taka może być ustanowiona na rachunkach : oszczędnościowych, bieżących i pomocniczych, lokat terminowych oraz złotowych i walutowych prowadzonych w banku, na rzecz którego ustanowione jest zabezpieczenie, jak też w innych bankach.

Umowa z kolei powinna zawierać: wskazanie stron, wierzytelność podlegającą zabezpieczeniu, kwotę podlegająca zablokowaniu, warunki ustanowienia i zwolnienia blokady, termin obowiązywania blokady.

W celu zastosowania blokad dotyczących środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez inny bank, tzn. taki na rzecz którego nie została ustanowiona ta forma zabezpieczenia, konieczne jest potwierdzenie przez ten bank realizacji blokady. Blokada tego rodzaju współdziała z udzielonym przez posiadacza rachunku bankowego nieodwołalnym pełnomocnictwem dla banku do dysponowania zablokowanymi kwotami na wypadek braku spłaty zabezpieczonej wierzytelności.

Funkcjonowanie blokady na zabezpieczenie może ulec zmianom powstałym w wyniku częściowej spłaty wierzytelności. Wówczas za zgoda banku, na rzecz którego zabezpieczenie zostało ustanowione, może nastąpić proporcjonalnie zmniejszenie zablokowanej kwoty, jeśli pozostała część w pełni zabezpiecza wierzytelność banku. Termin obowiązywania blokady powinien przekraczać okres kredytowania, tak by w razie wymagalności zabezpieczonego kredytu istniała realna możliwość pobrania środków pieniężnych na podstawie posiadanego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w określonym zakresie.

Technicznie realizacja wierzytelności banku następuje poprzez zlecenie przelewu kwoty odpowiadającej tej wierzytelności z zablokowanego rachunku na rachunek banku posiadającego tę formę zabezpieczenia. W momencie spłacenia zabezpieczonej wierzytelności bank wydaje zgodę na odwołanie blokady środków pieniężnych i zwraca pełnomocnictwo do zablokowanego rachunku

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Co to jest kaucja bankowa
Następny artykuł:Czym jest gwarancja bankowa