O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Podstawowe zasady udzielania kredytów na przykładzie banku

kredyty dla firm, zdolność kredytowa, zabezpieczenia kredytu, ryzyko, kredyty, biznes, firma, umowa kredytowa, działalność gospodarcza, finanse, banki, bankowość, zobowiązania, długi, kredyt inwestycyjny, inwestycje, inwestowanie, marketing, wniosek kredytowy,

Bank udziela kredytów przedsiębiorcom oraz prowadzącym działalność gospodarczą osobom prawnym i fizycznym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zwanych Kredytobiorcami – na finansowanie tej działalności. Przedsięwzięcie finansowane kredytem nie może stwarzać zagrożeń dla środowiska naturalnego. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w uzgodnionym terminie

Bank podejmuje decyzję o udzielenie kredytu bądź odmawia udzielenia kredytu na podstawie informacji i wniosków wynikających z:
- oceny aktualnej i prognozowanej w okresie kredytowania sytuacji ekonomiczno finansowej
- oceny stopnia ryzyka kredytowego
- oceny proponowanych zabezpieczeń kredytu

Wnioskodawca ubiegający się o kredyt składa w jednostce organizacyjnej Banku wniosek kredytowy wg wzoru ustalonego przez Bank.

Wniosek o kredyt wraz z załączoną dokumentacją powinny zawierać następujące informacje:
1) charakterystykę prowadzonej działalności
2) określenie wysokości kredytu i jego przeznaczenia
3) proponowany okres wykorzystania i terminy spłaty kredytu
4) przewidywane efekty podejmowanego przedsięwzięcia
5) udział środków własnych i obcych w finansowaniu przedsięwzięcia
6) formę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
7) wysokość zobowiązań wobec innych banków, osób i instytucji
8) informacje służące do oceny zdolności kredytowej oraz kopie sprawozdań finansowych za rok ubiegły i za ostatni okres – na wzorach GUS

Do wniosku o udzielenie kredytu wnioskodawca winien dołączyć:
1) dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny jego zdolności kredytowej – w zakresie uzgodnionym z Bankiem,
2) dokumenty konieczne do prawidłowego sformułowania treści umowy kredytowej
3) oświadczenie określające proponowany sposób prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku kredytowym, określany jest indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniony jest od rodzaju kredytu oraz wartości kosztorysowej przedsięwzięcia gospodarczego

W przypadku kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na rozwój działalności, wniosek kredytowy winien zawierać:
1) uzasadnienie efektywności finansowej zamierzonego przedsięwzięcia i jego wpływu na ogólną sytuację Kredytobiorcy
2) inne informacje dotyczące:
- poziomu technicznego projektowanej produkcji, jej jakości i nowoczesności
- sposobu zabezpieczenia zaopatrzenia i zbytu
- działań marketingowych
- opinii, ekspertyz i dokumentów niezbędnych do oceny stopnia i ryzyka oraz rzetelności i prawidłowości kalkulacji ekonomicznej przedsięwzięcia
3) raport techniczno – inwestycyjny przedsięwzięcia, sporządzony przez akceptowane lub wskazane przez Bank firmy konsultingowe, w przypadku wniosku o kredyt długoterminowy na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o dużej wartości kosztorysowej

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, pozostająca w związku małżeńskim, do wniosku kredytowego winno być dołączone oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do poręczycieli. Za datę przyjęcia wniosku kredytowego do rozpatrzenia, przyjmuje się datę spełnienia przez wnioskodawcę wymogów w zakresie kompletności dokumentacji. Wnioskodawca bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za rzetelność danych, zawartych we wniosku kredytowym.

Wniosek kredytowy winien być podpisany przez osobę / osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.

Źródłem informacji o zakresie umocowania osób działających w imieniu Wnioskodawcy jest:
1) aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego,
2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki.

Po rozpatrzeniu wniosku kredytowego oraz załączonych do niego dokumentów i informacji, przeprowadzeniu inspekcji, w siedzibie Wnioskodawcy oraz oceny proponowanych prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu – bank dokonuje oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i podejmuje decyzję kredytową. Bank uzależnia przyznanie kredytu, jego wysokość i warunki na jakich może być wykorzystany, od opłacalności kredytowanego przedsięwzięcia oraz od stopnia ryzyka zwrotu kredytu. Kredyt może być udzielony do wysokości nie powodującej nadmiernej, określonej Prawem bankowym, koncentracji kredytów udzielonych jednemu Kredytobiorcy. Bank może powołać konsorcjum bankowe lub uczestniczyć w nim, w celu udzielenia kredytu przewyższającego współczynnik koncentracji. O podjętej decyzji Bank niezwłocznie powiadamia Wnioskodawcę. W przypadku decyzji pozytywnej, Bank ustala wspólnie z Wnioskodawcą termin ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz podpisania umowy kredytowej. Minimalna kwota kredytu udzielonego przez Bank wynosi 10.000 zł.

Fakt posiadania zdolności kredytowej nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. Bank może udzielić kredytu Kredytobiorcy, nie posiadającemu zdolności kredytowej, pod warunkiem:
1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu
2) przedstawienia takiego programu naprawy gospodarki, którego realizacja zapewniłaby – według oceny Banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie

To Cię zainteresuje: Zastawy bankowe

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Pożyczki lombardowe
Następny artykuł:Konflikt w przedsiębiorstwie cz. 1