O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Warunki udzielania kredytu przedsiębiorstwu

kredyty dla firm, kredyty, biznes, firma, finanse, finansowanie, inwestowanie, banki, ryzyko, umowa kredytowa, koszty kredytu, oprocentowanie, odsetki, zdolność kredytowa, umowa kredytowa,

: Wirtualne biuro Wrocław cennik

Udzielając kredytów różnym podmiotom bank komercyjny ponosi znaczne ryzyko. Aby ograniczyć to ryzyko, banki wprowadziły ścisłe procedury kredytowe czyli zasady przyznawania kredytu przez pracowników bankowych. Banki najczęściej opracowują tzw. instrukcję kredytową, w sposób szczegółowy normującą procedury kredytowe stosowane w przypadku udzielania kredytów gospodarczych, na które przypada ponad trzy czwarte sumy wszystkich kredytów udzielanych w Polsce.

Istotną rolę przy udzielaniu kredytów odgrywają pracownicy bezpośrednio zajmujący się potencjalnymi kredytobiorcami, w większości banków nazywani inspektorami kredytowymi. Pracują oni pod nadzorem naczelnika wydziału kredytowego oddziału, a w centrali banku pod kierownictwem dyrektora jednego z departamentów kredytowych. Procedury kredytowe mają pozwolić na ocenę ryzyka związanego z ewentualnym udzieleniem kredytu. Procedury kredytowe zaczynają się w momencie przyjścia potencjalnego kredytobiorcy do banku i są one zależne od typu kredytu. Klient wypełnia wniosek kredytowy i uzupełnia go załącznikami.

Wniosek kredytowy wraz załącznikami nazywamy dokumentacją kredytową klienta. Jest ona często obszerna, zwykle największą objętościowo część dokumentacji stanowią załączniki przedstawiające aktualną sytuację majątkowo-finansową potencjalnego kredytobiorcy. Z dokumentacji tej musi wynikać wysokość i zamierzone wykorzystanie kredytu oraz korzyści, jakie kredytobiorca spodziewa się osiągnąć dzięki zaciągnięciu kredytu i sfinansowaniu określonego celu gospodarczego.

W dokumentacji kredytowej muszą być wskazane także możliwości i formy spłaty kredytu. Bank porównuje wysokość przewidywanego zysku z wielkością spłat kapitału, jakie mają nastąpić w danym okresie, co pozwala na ustalenie tzw. zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Dopiero po przekazaniu wniosku ze wszystkimi wymaganymi załącznikami bank rozpoczyna pracę nad merytoryczną oceną wniosku.

Możemy wyróżnić następujące etapy procedur kredytowych:
- gromadzenie dokumentacji kredytowej przez klienta
- weryfikacja dokumentacji kredytowej – jest ona dokonywana przez inspektora kredytowego
- inspekcja kredytowa dokonywana przez inspektora kredytowego u potencjalnego kredytobiorcy pod kątem sprawdzenia wiarygodności danych przekazanych we wniosku kredytowym, w tym zabezpieczeń zwrotu kredytu
- analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy oraz ocena jego zdolności kredytowej wykonywana na podstawie zebranych dokumentów oraz oceny dokonanej przez inspektora kredytowego
- ocena dokumentacji i wniosków inspektora kredytowego – kluczową rolę odgrywa tu komitet kredytowy banku
- opracowanie umowy kredytowej – przygotowują ją pracownicy banku, zgodnie z instrukcją kredytową, a podpisanie jej przez właściwe osoby oznacza udzielenie kredytu
- monitoring kredytowy w czasie wykorzystywania kredytu przez inspektora kredytowego

Umowa kredytowa jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego wypłacany jest kredyt i rozstrzygane są spory między stronami (bankiem i kredytobiorcą). Umowa staje się ważna z chwilą podpisania przez przedstawiciela banku i kredytobiorcę, gdyż od tej chwili rozpoczyna się okres kredytowania.

Pojęcie umowy kredytowej konstytuują następujące cechy:
1. Efektem zawarcia umowy jest powstanie stosunku prawnego kredytu, który ma charakter złożony. Bank zobowiązuje się do co najmniej dwóch świadczeń, tj. oddania określonej ilości środków płatniczych do dyspozycji kredytobiorcy oraz przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych lub wypłaty kredytu w gotówce.
2. Umowa kredytowa zawarta jest na czas określony po uprzednim zbadaniu zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i upewnieniu się, że ją posiada.
3. W umowie kredytowej określa się w sposób kwotowy wielkość środków płatniczych oddanych do dyspozycji kredytobiorcy. Odstępstwem od tej zasady jest tzw. udzielenie kredytu płatniczego.
4. W umowie kredytowej skonkretyzowany jest cel udzielania kredytu. Bank w ten sposób ma możliwość monitorowania wykorzystania kredytu, zgodnie ze wskazanym celem gospodarczym ujętym w umowie.
5. Kredyt udzielany jest na zasadzie zwrotności i odpłatności (odsetki prowizyjne)
6. Umowa kredytowa ma charakter konsensualny (oparta na porozumieniu obu stron).

W umowie kredytowej uregulowane są wszystkie sprawy dotyczące przyznanego kredytu. Zwykle do umowy dołączane jest oświadczenie kredytobiorcy, że dobrowolnie przekaże zabezpieczenia jeśli kredyt nie zostanie spłacony. Do umowy jest dołączony również regulamin banku, który w praktyce stanowi jej część (jeśli bank zapozna kredytobiorcę z regulaminem przed podpisaniem umowy, uważa się, że jest on wiążący dla klienta).

Jedną z najważniejszych spraw precyzyjnie określonych w umowie kredytowej jest koszt kredytu. Na koszt kredytu składa się zwykle oprocentowanie i prowizja. Większość banków ustalając oprocentowanie, do podstawowej stopy procentowej (stopy bazowej) dodaje punkty procentowe za czynniki związane z ryzykiem niespłacenia tego kredytu.Tak ustalona stopa procentowa może być stała lud zmienna. Większość banków unika zmian w naliczaniu wysokości odsetek, nawet jeśli zachodzą okoliczności, które uzasadniałyby taką decyzję. Niektóre banki przyjęły za podstawową stopę procentową – stopę WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), czyli stopę procentową, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom. Do stopy WIBOR dodawane są punkty procentowe, w umowie określane jako tzw. marża ryzyka. Ponieważ stopa WIBOR codziennie zmienia się, klient – płacąc każdą ratę odsetkową – płaci ją w nieco inne wysokości. Umowa kredytowa oczywiście precyzuje sposób naliczania takich rat.

Bank ma prawo wypowiedzieć zawarta wcześniej umowę kredytową. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w przypadku zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy, niedotrzymania warunków umowy przez kredytobiorcę, wykorzystania kredytu na cel inny niż określony w umowie kredytowej.

: skup samochodów Gliwice

: kserokopiarki dzierżawa

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *