O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego

zdolność kredytowa, kredyty dla firm, kredyt, biznes, firma, finanse, bank, ryzyko, analiza finansowa, hipoteka, nieruchomości, handel, bilans,

Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, podobnie jak analiza zdolności kredytowej osoby fizycznej musi dać odpowiedź na pytania, które charakteryzują stosunki między bankiem a kredytobiorcą, a mianowicie czy:
• ryzyko kredytowe nie przekracza ustalonej, możliwej do przyjęcia wielkości?
• ryzyko to ma charakter długotrwały, tzn. czy będą dokonywane dalsze operacje finansowe ze strony banku na rzecz tego klienta?
• bank będzie miał do czynienia z klientem ekspansywnym, w którego rozwoju będzie mógł dalej partycypować?
• bank będzie musiał liczyć się także z konkurencją innych banków?

Ocenę zdolności kredytowej należy uważać za czynność polegającą na przetworzeniu informacji dotyczących potencjalnego kredytobiorcy. Bank, aby udzielić kredytu potrzebuje zgromadzić informacje dotyczące swojego klienta. Informacje te zbierane są różnymi metodami. Po uzyskaniu odpowiednich informacji bank analizuje je a następnie na podstawie tej analizy ocenia zdolność kredytową klienta. W związku z tym że proces informacyjny trudno ciągle nazwać doskonałym, banki podejmują pewne kroki, żeby nie dopuścić do zbyt daleko idących nieścisłości.

Do takich czynności można zaliczyć:
• korzystanie z wielu źródeł informacji wzajemnie się kontrolujących
• podział pracy przy dokonaniu analizy i oceny potencjalnego kredytobiorcy
• wprowadzenie odpowiednich form analizy i przymus ich stosowania przez pracowników banku zajmujących się kredytowaniem
• regularną kontrolę sytuacji kredytobiorcy na podstawie aktualnych materiałów dotyczących sytuacji majątkowo-finansowej
• nieregularną kontrolę wewnętrzną działania grup analizujących i oceniających w banku, przeprowadzoną przez komórki kontroli wewnętrznej

Przy dokonywaniu analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstwa bank bierze pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:
• dotychczasowa działalność kredytobiorcy
• dane dotyczące rocznego sprawozdania finansowego kredytobiorcy
• informacje otrzymane od osób trzecich

Ponadto – w przypadkach uznanych przez bank za konieczne – przeprowadza się analizę zabezpieczenia kredytu. Badanie dotychczasowej działalności w oparciu o różne źródła informacji kredytobiorcy obejmuje następujące czynności:
1. Ocena osobowości i prezentacji kierownictwa przedsiębiorstwa. Chodzi tu o kwalifikacje fachowe kierownictwa, jego zdolność do negocjacji, umiejętność dążenia do celu itp. Pozytywne cechy są tutaj najważniejszym elementem oceny przedsiębiorstwa. Solidarność partnera jest podstawą do udzielenia kredytu bez zabezpieczenia –„kredyty in blanco są to najlepsze kredyty”.
2. Ocena solidarności, fachowości i punktualności w sporządzaniu informacji ekonomiczno-finansowych dla banku;
3. Ocena wiarygodności przewidywań finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Wątpliwości banku mogą wynikać z oceny dotychczasowego stanu wykorzystywania konta (stałe przekroczenie bądź niewykorzystywanie przeznaczonego limitu);
4. Ocena solidarności potencjalnego kredytobiorcy na podstawie wpłat i wypłat z konta bankowego (regularność i terminowość pokrywania zobowiązań, formy regulowania zobowiązań, płatności podatkowe, podział zysku, wydatki na cele osobiste);
5. Ocena wszelkich zapytań na temat potencjalnego kredytobiorcy od osób trzecich takich jak banki czy partnerzy handlowi kredytobiorcy.

Przedmiotem szczególnej uwagi powinny być wszystkie odchylenia od przyjętych norm, jak odwołanie weksla, wystawienie niepokrytych czeków, protest weksli, zapytania, czy płatność na rachunkach już nastąpiła. Elektroniczna technika obliczeniowa stwarza możliwość stałego obserwowania salda kredytobiorcy (przeciętne, minimalne, maksymalne, itd.). Natomiast wszystkie nietypowe zachowania się potencjalnego kredytobiorcy powinno być podmiotem indywidualnej krytycznej obserwacji ze strony pracownika bankowego. Wyniki obserwacji prowadzonej przez maszynę i pracownika powinny być zgłaszane do kierownika komórki kredytowej.

Konieczność zmniejszenia niepewności przy udziale kredytu wymaga korzystania z danych otrzymywanych od osób trzecich.
Są to przede wszystkim dane:
• urzędowe: o nieruchomościach (hipoteka), z rejestru handlowego, rejestru statków morskich
• z instytucji trudniących się gromadzeniem danych o przedsiębiorstwach (wywiadownie)
• od partnerów kredytobiorcy, referencje od innych banków

Przy ocenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przeprowadzana jest analiza jego rocznego sprawozdania finansowego. I tak analiza rocznego sprawozdania kredytobiorcy powinna koncentrować się na trzech następujących aspektach:
• struktury bilansu
• trendu rozwojowego
• rachunek wyniku

To Cię zainteresuje: Analiza strategii firmy (2)

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *