O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Istota i funkcje kredytu cz. 2

Napisane 26.03.2021 przez BiznesPlan.me

Tagi: kredyty, pożyczki, waluty, biznes, koszty, finanse, ekonomia, oprocentowanie kredytu,


To Cię zainteresuje: Kredyt a pożyczka część 2

Funkcja emisyjna kredytu polega na tworzeniu pieniądza i wprowadzeniu go do obiegu. Kredyt pełni funkcję dochodowa, kiedy część wydatków danego podmiotu gospodarczego jest pokryta z kredytu. Funkcja kontrolna polega na tym, że kredyt umożliwia bankowi sprawowanie nadzoru nad prawidłowością gospodarki kredytobiorców i wywieranie wpływu na ich decyzje gospodarcze.gospodarki kredytobiorców i wywieranie wpływu na ich decyzje gospodarcze.

Działalność kredytowa należy do najważniejszych rodzajów działalności prowadzonej przez banki, ponieważ stanowi ona poważne źródło dochodów. O wadze i znaczeniu działalności kredytowej świadczy wysoki udział tej pozycji w aktywach banków komercyjnych. Wynosi ona zwykle od 25% do 50% wszystkich aktywów, a czasem może wynosić nawet więcej. Ten typ działalności ma ogromne znaczenie dla sytuacji finansowych banków. Działalność kredytowa może być realizowana w różnych formach i daje uzyskanie znacznych dochodów przez bank. Dzięki udzieleniu kredytów  bank uzyskuje przychody z tytułu prowizji i odsetek.

Prowizja jest to opłata za czynności związane z udzieleniem kredytu. Jej wysokość zwykle wynosi od 1 do 2% kwoty udzielonego kredytu. Prowizja jest pobierana przez bank w momencie podpisania umowy o kredyt.Bank uzyskuje również dochód z odsetek, jest to podstawowa korzyść finansowa banku. Ponieważ przez cały okres kredytowania kredytobiorca jest obowiązany wpłacać na rachunek banku ustalone umową kwoty odsetkowe. Łączna suma odsetek powinna być ustalona na takim poziomie, który umożliwi bankowi na pokrycie wszystkich wydatków związanych z pozyskaniem środków i kosztów obsługi klienta.

Prowadzenie działalności kredytowej stwarza możliwość oraz daje szansę uzyskania dochodu przez bank, ale nigdy nie daje pewności uzyskania korzyści. Przyczyną tego jest ryzyko kredytowe, z którym każdy bank boryka się prowadząc działalność kredytową. Ryzyko to wynika z zagrożenia czy kredytobiorca jest w stanie dokonać spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie.

Dla przedsiębiorstwa ubiegającego się o kredyt istotny jest koszt kredytu i okres spłaty. W przypadku kosztu podstawowe znaczenie odgrywa wysokość stopy procentowej (mogą tez wystąpić różnego rodzaju prowizje bankowe i opłaty manipulacyjne). Stopa procentowa jest najczęściej przedmiotem negocjacji pomiędzy kredytobiorca i kredytodawca. Może ona zależeć od takich czynników jak:
- wielkość kredytu
- wiarygodność kredytobiorcy
- okres spłaty itp.

Klasyfikacji kredytów można dokonać według różnych kryteriów

1. Według kryterium przedmiotowego – wyróżniamy wtedy dwa podstawowe typy kryteriów:
- kredyty obrotowe
- kredyty inwestycyjne

2. Według okresu na jaki kredyt został udzielony, wyróżniamy następujące typy kredytów:
- kredyty krótkoterminowe - z terminem spłaty do 1 roku
- kredyty średnioterminowe – z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat
- kredyty długoterminowe – z terminem spłaty powyżej 3 lat

3. Według formy realizacji kredytu, możemy kredyty podzielić na następujące rodzaje:
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty w rachunku kredytowym
- kredyty dyskontowe
- kredyty akceptacyjne
- kredyty związane ze skupem faktur
- za szczególny rodzaj kredytu można uznać leasing

1. Według formy zabezpieczenia wyróżniamy następujące typy kredytów:
- hipoteczne
- lombardowe
- inne

2. W zależności od waluty w jakiej kredyt został udzielony:
- kredyty złotowe
- kredyty dewizowe

Statystyki banków centralnych wskazują, że rola kredytu bankowego, jako instrumentu obcego finansowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej ciągle rośnie. Szczególną rolę odgrywa on w strukturze kapitałowej małych i średnich przedsiębiorstw, co jest wynikiem tego iż przedsiębiorstwa tej kategorii ze względu na swe cechy strukturalne mają mniejszy zakres wyboru alternatywnych form i instrumentów finansowania w długim okresie kapitał własny przedsiębiorstw we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych wykazuje tendencję spadkową.

Praktyka dowodzi że korzystanie z kredytu jest często nieuchronną koniecznością rozwoju przedsiębiorstwa. Udzielenie kredytów jednostkom gospodarczym należy do podstawowej działalności banków, w związku z tym można założyć, iż w przypadku zainteresowania firmy, bank przedstawi cały wachlarz różnych możliwości kredytowania działalności gospodarczej. Jednakże uzyskanie tego rodzaju pomocy finansowej wiąże się z faktem, iż bank wymaga spełnienia przez przedsiębiorstwo szeregu wymogów formalno-prawnych.

To Cię zainteresuje: Co to jest Public Relations?


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *