O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Istota i funkcje kredytu cz. 1

kredyty, pożyczki, pieniądz, rachunki bankowe, kredyt bankowy, credit scoring, prawo, zdolność kredytowa, biznes, finanse,


Kredyt bankowy istnieje od niepamiętnych czasów – pierwsza wzmianka dotyczy syryjskiego bankiera sprzed 700 r. p.n.e. Istota kredytu wynika ze zjawiska zaspokojenia potrzeb rynku, którego uczestnikami są instytucje i osoby mające nadwyżki gotówki oraz ci, którzy cierpią na jej brak. Słowo kredyt pochodzi z łaciny od crede co znaczy: wierzyć, ufać. J. Conrad w 1910 r. zdefiniował kredyt jako zaufanie, jakim cieszy się ktoś kto reguluje swoje zobowiązania, natomiast mieć kredyt jako możliwość otrzymania, na podstawie tego zaufania, od kogoś dobrowolnie w użytkowanie składników majątku w zamian za ekwiwalent.

Należy odróżnić pojęcie kredytu od pożyczki. Umowa pożyczki określona jest przez art. 720-724 kodeksu cywilnego. Przy udzielaniu pożyczki bank nie docieka jakim celom ma ona służyć i interesuje się wyłącznie zabezpieczeniem jej zwrotu .Banki udzielają tylko pożyczek pieniężnych. Pożyczki te są zawsze odpłatne. Kredyt natomiast służy realizacji zaakceptowanego przez bank gospodarczego celu i najczęściej efekty realizacji tego celu mają być źródłem spłaty. Uruchomienie następuje poprzez przelanie środków na rachunek klienta.

Kredyt bankowy jest stosunkiem ekonomicznym między bankiem a kredytobiorca. Operacja udzielania kredytu polega na czasowym przekazaniu kredytobiorcy przez bank środków pieniężnych, które zobowiązuje się on zwrócić wraz z odsetkami w umownym terminie. Umowa kredytu jest umową nie nazwana. Zasady udzielania kredytów przez banki komercyjne regulują art.5, 69-79 prawa bankowego, zaś zasady szczegółowe banki ustalają w swoich wewnętrznych regulaminach kredytowych (na mocy art. 79 ust. 4, art. 109 prawa bankowego., które muszą być zgodne z przepisami art. 385 kodeksu cywilnego, tzn. w regulaminach banki mogą określać rodzaje kredytów i warunki umów kredytowych. Zgodnie z art.69 ust.1 prawa bankowego przez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od przyznanego kredytu.

Umowa kredytowa powinna zawierać następujące elementy:
1. oznaczenie strony umowy
2. określenie podstawowych stron umowy
- obowiązku banku oddania do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych
- obowiązku kredytobiorcy do zwrotu kredytu
3. kwity kredytu
4. terminy spłaty kredytu
5. oprocentowania kredytu i wysokości prowizji
6. zakres uprawnień banku związanych z wykorzystaniem udzielonego kredytu i zabezpieczenie jego spłaty
7. warunki korzystania przez kredytobiorcę z udzielonego kredytu
8. termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych

Oprócz wymienionych wyżej elementów umowa kredytowa może zawierać elementy, które określą jej strony np.:
1. sposób wykorzystania kredytu przez kredytobiorcę np. realizowanie zleceń płatniczych na rzecz osób trzecich
2. dodatkowe zabezpieczenia spłaty kredytu przewidziane prawem cywilnym i wekslowym
3. zobowiązanie kredytobiorcy do przedstawienia w banku informacji i dokumentów nie zbędnych do oceny jego sytuacji gospodarczej i finansowej w okresie korzystania z kredytu
4. uprawnienia banku do dokonywania lustracji oraz inspekcji u kredytobiorcy
5. sytuacje, w których bank może wypowiedzieć umowę kredytowa lub kredyt
6. uprawnienia kredytobiorcy do spłaty kredytu przed terminem

Strony mogą zawrzeć w umowie kredytowej jeszcze inne postanowienia niż wyżej wskazane pod warunkiem, że nie mogą być one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Umowa kredytowa musi być zawarta w formie pisemnej, niezależnie od kwoty udzielanego kredytu. Na mocy prawa bankowego bank może udzielić kredytu:
1. osobie fizycznej
2. osobie prawnej
3. podmiotowi nie posiadającemu osobowości prawnej

Prawo bankowe stawia w stosunku do kredytobiorcy dodatkowe wymagania w porównaniu z pożyczkobiorcą.
Bank uzależnia przyznanie kredytu, jego wysokości oraz pozostałe warunki umowy od:
1. zdolności kredytowej kredytobiorcy
2. przedstawienia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej

Bank nie może wyżej wymienionych wymagań stawiać w stosunku do:
- nowo utworzonej osoby prawnej
- osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej, którzy rozpoczęli po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej, w razie przedstawienia przez nie zabezpieczenia kredytu

Osoba prawna, która nie posiada zdolności kredytowej może uzyskać z banku kredyt pod warunkiem przedstawienia przez nią programu uzdrowienia gospodarki. Realizacja tego planu zapewnia według oceny banku uzyskanie zdolności kredytowej w określonym terminie.

Podstawowe funkcje jakie spełnia kredyt bankowy są następujące:
- funkcja emisyjna
- funkcja dochodowa
- funkcja kontrolna


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *