O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Odstąpienie od umowy kredytowej

kredyty, umowa kredytowa, prawo,

: obsługa prawna

Aby przystąpić do kredytu kredytobiorca przedkłada w banku wniosek kredytowy, który musi zawierać m.in:
1) kwotę i walutę kredytu,
2) przeznaczenie kredytu,
3) termin wykorzystania kredytu,
4) walutę wykorzystania kredytu,
5) termin spłaty kredytu,
6) walutę spłaty kredytu,
7) harmonogram spłaty kredytu,
8) proponowana formę zabezpieczenia spłaty kredytu.  

We wniosku o udzielenie kredytu podmiot gospodarczy będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną jest zobowiązany podać następujące dane:
1) firmę spółki, jej siedzibę i adres,
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numeru pod którym spółka jest zarejestrowana,
3) imiona i nazwiska członków zarządu,
4) wysokość kapitału zakładowego (w przypadku spółki z o.o.) lub wysokość kapitału akcyjnego subskrybowanego i wpłaconego (w przypadku spółki akcyjnej).

Do wniosku dołącza się uzasadnienie potrzeby kredytowej, oraz dokumenty i informacje niezbędne dla podjęcia decyzji przez Bank.

W zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego ubiegającego się o kredyt wniosek podpisują osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Jak stanowi regulamin, Bank powiadamia kredytobiorcę o wyniku rozpatrzenia wniosku. W przypadku, gdy podjęta decyzja jest pozytywna, Bank uzgadnia z kredytobiorcą termin zawarcia umowy (załącznik nr 2), która zawierana jest w formie pisemnej.

Oprócz elementów określonych w ustawie prawo bankowe, zgodnie z regulaminem umowa kredytowa zawierana przez Bank Pekao S.A. powinna dodatkowo zawierać następujące elementy:
1) walutę wykorzystania kredytu,
2) terminy spłaty rat kredytu, które mogą być określone poprzez wskazanie konkretnego dnia, bądź wydarzenia (np. trzy miesiące po terminie postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy) oraz ostateczny termin spłaty kredytu, który musi być określony przez wskazanie daty kalendarzowej,
3) walutę w jakiej spłacany jest kredyt,
4) okoliczności uprawniające Bank do:
a) odstąpienia od umowy,
b) wypowiedzenia umowy,
5) uprawnienie przysługujące Bankowi w przypadku niespłacenia kredytu w terminie,
6) uprawnienia przysługujące Bankowi w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu,
7) zobowiązania i uprawnienia kredytobiorcy wynikające z udzielenia kredytu,
8) postanowienia szczególne dla danego rodzaju i formy kredytu.

Umowę kredytową podpisują: kredytobiorca bądź pełnomocnik podmiotów gospodarczych pod warunkiem, że posiada pełnomocnictwo (udzielone w formie pisemnej, z określeniem zakresu pełnomocnictwa), a z drugiej strony kredytodawca.

Zgodnie z regulaminem, Bank odstępuje od umowy i odmawia uruchomienia kredytu, jeżeli:
1) przed uruchomieniem kredytu:
a) została wypowiedziana umowa o prowadzenie rachunku bankowego – w przypadku kredytu w rachunku bieżącym,
b) zmarł kredytobiorca będący osobą fizyczną,
c) ogłoszono upadłość kredytobiorcy,
d) w stosunku do kredytobiorcy wszczęto postępowanie układowe,
e) ogłoszono likwidację kredytobiorcy,
f) w stosunku do kredytobiorcy została wszczęta egzekucja,
g) zaszły okoliczności nie znane Bankowi w dniu podpisywania  umowy, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu, np. złożone w Banku dokumenty i informacje okazały się nieprawdziwe,
2) kredytobiorca nie wykorzystał w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 90 dni od daty postawienia kredytu do jego dyspozycji:
a) całości kredytu – w przypadku, gdy kredyt miał być wykorzystany jednorazowo lub
b) pierwszej transzy kredytu – w przypadku, gdy kredyt miał być wykorzystany w transzach,
3) kredytobiorca nie wykorzystywał kredytu w terminie określonym  w umowie, jednakże nie dłuższym niż 90 dni od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy – w przypadku, gdy kredyt został udzielony w rachunku bieżącym lub w postaci linii kredytowej.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *