O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Gwarancje i poręczenia bankowe na przykładzie PKO BP cz. 2

banki, bankowość, finanse, ekonomia, umowa kredytowa, kredyty dla firm,

Zamiast zgody Oddział może przyjąć współporęczenie przez małżonka  osoby udzielającej poręczenia. Przy udzielaniu poręczenia przez osobę prawną należy sprawdzić, czy osoba składająca poręczenie posiada stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań.
 Przyjmując poręczenie Oddział powinien wcześniej sprawdzić:
1) sytuację ekonomiczno – finansową poręczyciela, zwłaszcza jego obciążenia z tytułu kredytów, pożyczek, udzielonych gwarancji lub innych umów wobec innych umów czy podmiotów
2) istniejące powiązania rodzinne, organizacyjne i gospodarcze poręczyciela i kredytobiorcy
3) czy  przyjęcie poręczenia od jednostki gospodarczej stanowiącej własność lub współwłasność kredytobiorcy jest celowe z punktu widzenia banku

O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga zakres zobowiązania kredytobiorcy. Poręczyciel odpowiada zarówno za dług główny jaki istniał w chwili zawarcia umowy jak i za należności uboczne związane z długiem kredytowym np. odsetki, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego.

Czynności prawne jakie zachodzą pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą (zmiana warunków umowy) oraz jednostronne czynności kredytobiorcy w stosunku do Banku, nie mogą zwiększać zobowiązania poręczyciela, chyba że wyrazi on na to zgodę na piśmie. Bez takiej zgody nie może być dokonana np. kapitalizacja odsetek, jeśli powodowałoby to zwiększenie zobowiązania poręczyciela, podobnie jest w przypadku przesunięcia terminów spłat rat kredytu – gdy powoduje to zwiększenie rozmiaru zobowiązania kredytobiorcy.

Poręczycielowi przysługują wobec Banku wszystkie zarzuty jakie przysługują kredytobiorcy np. zarzut umorzenia lub obniżenia oprocentowania, zarzut przedawnienia, zarzut nieprawidłowego wyliczenia należności Banku.

Zarzuty te przysługują poręczycielowi, chociażby kredytobiorca zrzekł się ich albo uznał roszczenie Banku. Jeśli  poręczenia udzieliło kilka osób, odpowiadają one solidarnie wobec Banku, co oznacza, że Bank może żądać zapłaty całości lub części długu od wszystkich poręczycieli łącznie, od kilku z nich, względnie od jednego, a wybór dochodzenia roszczeń zależy od uznania Oddziału.  

Jeśli wystąpi sytuacja, w której Oddział decyduje się na przyjęcie zabezpieczenia rzeczowego (hipoteka, zastaw) czy blokady rachunku bankowego na majątku osoby trzeciej (nie będącej kredytobiorcą), w celu ułatwienia ewentualnej egzekucji, należy domagać się poręczenia przez właściciela rzeczy, która ma stanowić zabezpieczenie, bez względu na ogólną sytuację majątkową osoby dającej zabezpieczenie.

Należy również podkreślić, że Oddział przy przyjmowaniu i realizacji zabezpieczeń kredytu, powinien  - stosownie do potrzeb – podejmować współpracę z oddziałami innych banków, w których kredytobiorcy mają swoje rachunki bankowe lub depozyty.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *