O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Hipoteka i ubezpieczenie kredytu bankowego

kredyt hipoteczny, kredyt mieszkaniowy, kredyt, biznes, finanse, banki, bankowość, hipoteka, ubezpieczenie, ubezpieczenie kredytu, dług, odsetki,

Hipoteką nazywamy obciążenie nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z tej nieruchomości z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Ma on formę zapisu w księdze wieczystej nieruchomości. Hipoteka jest uważana za dobre, choć nie zawsze absolutnie pewne zabezpieczenie kredytu. Problem sprawia m.in. fakt, że przepisy nie zabraniają ustanowienia kolejnych hipotek na nieruchomościach nawet wtedy, gdy jej wartość wyczerpała już możliwości zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Kredytobiorca może bez zapytania banku o zgodę sprzedać nawet najbardziej obciążona nieruchomość, zobowiązania hipoteczne obciążają wtedy nabywcę.

Hipoteka nie ulega przedawnieniu i nie jest uzależniona od zachowania statusu własnościowego nieruchomości – wierzytelność ujęta w hipotece jest przypisana do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Wartość zabezpieczenia hipotecznego zależy od wartości samej nieruchomości i tego, co z nią jest związane, od rodzaju prawa od nieruchomości, i od tego czy już przy nieruchomości występuję obciążenie hipoteczne, czy też hipoteka jest „czysta„ Koszty związane z ustanowieniem hipoteki obciążają kredytobiorcę. Są to koszty wyceny nieruchomości i koszty opłaty sadowej.

Jeżeli hipoteka – w jakimkolwiek trybie – będzie ustanowiona na kilku nieruchomościach, to w miarę spłaty kredytu na wniosek właściciela, bank może stopniowo zwalniać nieruchomość od obciążenia poprzez zgodę na wykreślenia hipoteki.

Wyróżniamy następujące rodzaje hipoteki:
- hipoteka umowna
- hipoteka ustawowa
- hipoteka przymusowa
- hipoteka kaucyjna
- hipoteka łączna

Celem ustanowienia zabezpieczeń jest umożliwianie bankowi odzyskania sumy udzielonego kredytu wraz z odsetkami. Często jednak zdarza się że wartość zabezpieczeń jest niższa od wartości kredytu, co sprawia, że w większości przypadków bank ponosi stratę na złych kredytach. Złe kredyty to takie, przy których nastąpiło opóźnienie w spłacie rat kapitałowych lub odsetkowych co najmniej jeden miesiąc.

Jedną z najpewniejszych dla wierzyciela form zabezpieczenia jest ubezpieczenie spłaty kredytu. W przypadku braku spłaty przez dłużnika zapłaty dokonuje towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie umowy ubezpieczeniowej. Brak spłaty jest zatem traktowany jako ryzyko ubezpieczeniowe. Definiując ubezpieczenie kredytu, warto wskazać na różnice w stosunku do klasycznych rodzajów ubezpieczeń takich, jak ubezpieczenie na życie czy majątkowe od zdarzeń losowych.

Cechą charakterystyczną ubezpieczenia kredytu jest kontrola przebiegu pojedynczego ryzyka w całym okresie trwania umowy ubezpieczenia, nie stosowana lub stosowana w niewielkim stopniu przy innych ubezpieczeniach. Objęte ubezpieczeniem zdarzenia są zawsze określone, ubezpieczyciel ponosi ryzyko braku świadczenia kredytobiorcy wraz z kredytodawcą, który zawsze ma pewien udział w ryzyku kredytowym. Ubezpieczenie kredytu nie gwarantuje zapłaty długu w terminie, lecz pokrycie straty powstałej w wyniku braku płatności dłużnika.

Ubezpieczenie spłaty kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym jest niezwykle rzadko stosowane w praktyce. Wynika to z faktu, że ustanowienie tego zabezpieczenia wiąże się z dość wysokimi kosztami – składką ubezpieczeniową. Dlatego tez niewiele firm ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie ten typ ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi przy tym podjąć się oceny zdolności kredytowej ubezpieczającego i określić adekwatną składkę. Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe zgadzają się na ubezpieczenie tylko części kredytu, np. tylko kapitału.

Dla banku przyjmującego zabezpieczenie w tej formie nie bez znaczenia powinno być, jakie towarzystwo ubezpieczyło spłatę kredytu i w jakiej jest ono kondycji finansowej. Warto tu wskazać, że na polskim rynku ubezpieczeniowym ten typ ubezpieczenia wprowadziło jako pierwsze Towarzystwo Ubezpieczeniowe Polisa S.A. w Warszawie, ale dość szybko zrezygnowało z tego typu działalności ubezpieczeniowej. Przyczyną była konieczność wypłacenia kilku znacznych odszkodowań i w konsekwencji ocena ryzyka jako zbyt wysokie.

To Cię zainteresuje: Uczestnicy umowy leasingu

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Zabezpieczenia zwrotu kredytu bankowego
Następny artykuł:Monitoring kredytowy