O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Czym jest zastaw na zasadach ogólnych?

Napisane 25.04.2021 przez BiznesPlan.me

Tagi: prawo, kredyty, zabezpieczenia kredytów, hipoteka, majątek,

Umowę zastawu regulują przepisy art. 306, 307, 309-325 k.c. Umową zastawu bank może zabezpieczyć udzielony kredyt przez ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej, na mocy której bank będzie mógł dochodzić zaspokojenia swej wierzytelności z tej rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy – z wyjątkiem należności uprzywilejowanych z mocy ustawy. Zastaw ogólny może zabezpieczać kredyt już udzielony, przyszły, pożyczkę, gwarancję i inne wierzytelności.

Przedmiotem zastawu mogą być wszystkie rzeczy ruchome nadające się do sprzedaży albo takie, które mogą być przydatne kredytodawcy, przy czym przedmiot zastawu może być własnością kredytobiorcy lub osoby trzeciej (zastawcy).
Przedmiotem zastawu na zasadach ogólnych (na rzeczach) mogą być: pojazdy mechaniczne z polską rejestracją, przedmioty wartościowe (papiery wartościowe, dewizy, akcje, srebro, złoto), maszyny i urządzenia, towary przeznaczone do sprzedaży, rzeczy oddane na przechowanie z wyłączeniem rzeczy szybko psujących się.

Rzeczy będące przedmiotem zastawu muszą być wycenione i dokładnie zindywidualizowane lub przynajmniej oznaczone co do rodzaju i jakości w chwili ustanowienia zastawu.

Do ustanowienia zastawu potrzebne jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy bankiem a właścicielem rzeczy, która będzie przedmiotem zastawu oraz wydanie rzeczy bankowi lub osobie trzeciej (np. przedsiębiorstwu składowemu)na którą strony wyraziły zgodę.

Wartość zastawu powinna przekraczać wysokość kredytu wraz z odsetkami.
Wykonanie przez bank prawa zastawu następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Po wygaśnięciu zastawu bank zobowiązany jest zwrócić rzecz zastawcy, chyba że nie nastąpiło przeniesienie posiadania na bank. Po wygaśnięciu zastawu należy dokonać wykreślenia zastawu z rejestru zastawów banku – kredytodawcy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Zabezpieczenia kredytów firmy
Następny artykuł:Zastawy bankowe