O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zabezpieczenia kredytów firmy

kredyty dla firm, zabezpieczenia kredytów, lokaty bankowe, oszczędności, kredyty, banki, kredyty komercyjne, hipoteka, nieruchomości, gotówka, biznes, firma,

„Konieczność zabezpieczenia kredytów wynika przede wszystkim z faktu, że bank przy udzielaniu kredytów korzysta ze środków pieniężnych przekazywanych mu przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty, w postaci lokat terminowych bądź wkładów oszczędnościowych. Dlatego też należyte zabezpieczenie zwrotności udzielonych kredytów leży nie tylko w interesie banku, lecz także depozytariuszy, którzy powierzyli swe środki pieniężne bankowi”.

Działalność kredytowa banku komercyjnego jest nierozerwalnie związana z ryzykiem utraty aktywów. Dlatego bank powinien dołożyć wszelkich starań, aby minimalizować ewentualne straty w przypadku niespłacenia przez kredytobiorcę jego zobowiązań wobec banku. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu kredytu inspektorzy kredytowi szczegółowo analizują wypełniony wniosek kredytowy oraz dołączone do niego dokumenty, zwłaszcza sprawozdanie finansowe. „Podstawowa gwarancję dla banku powinna stanowić sytuacja gospodarcza i finansowa kredytobiorcy, jego zdolność do spłaty kredytu oraz terminowość regulowania zobowiązań”. Podstawą prawną żądania przez bank zabezpieczenia przewidzianym prawem cywilnym i wekslowym jest art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Ustanowienie zabezpieczenia następuje na podstawie umowy. W razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu w wyniku złej sytuacji majątkowej kredytobiorcy, bank może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia oprócz jego ustanowionego w umowie. Możliwość ta nie dotyczy nowo utworzonych podmiotów gospodarczych, podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą, wobec których stosuje się żądanie przedstawienia prawnego zabezpieczenia przy ubieganiu się o kredyt. Aby zabezpieczenie należycie spełniało swoja rolę powinno charakteryzować się odpowiednimi cechami: łatwość w wycenie, wartościowość, łatwość w obciążeniu, zbywalność, przynależność do kredytobiorcy i dające gwarancję na odzyskanie pożyczonych pieniędzy. Bank może stosować kilka alternatywnych form zabezpieczeń jednocześnie.

W razie spłaty części kredytu zabezpieczonego więcej niż jedną formą, bank może na wniosek kredytobiorcy zwolnić niektóre zabezpieczenia, jeżeli pozostałe w pełni zabezpieczają interesy banku, a sytuacja firmy nie uległa pogorszeniu.

Zabezpieczenie kredytów można klasyfikować na różne sposoby, w zależności od kryteriów jakie przyjmiemy. Przykładowo można wyróżnić następujące rodzaje zabezpieczeń:
• stałe – podmiotem zabezpieczenia jest łatwy do zidentyfikowania środek trwały, zwykle rejestrowany (np. hipoteka na nieruchomości)
• zmienne – przedmiotem zabezpieczenia są aktywa, których wielkość zmienia się w trakcie zużycia
• własne – przedmiot zabezpieczenia należy do kredytobiorcy
• zewnętrzne – dostarczane niezależnie od kredytobiorcy przez osobę trzecią (np.gwarancja)
• rzeczowe -  można stwierdzić ich fizyczną obecność
• niematerialne – są jedynie kategorią prawną
• płynne – mogą zostać sprzedane na wolnym rynku
• niepłynne – ich likwidacja wymaga dużo czasu i pieniędzy

To Cię zainteresuje: Public relations w Internecie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *