O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zastawy bankowe

kredyty, zabezpieczenia kredytów, banki, bankowość, umowa kredytu, biznes, firma, prawo,

BANKOWY ZASTAW REJESTROWY
Zastaw bankowy w odróżnieniu od zastawu na zasadach ogólnych polega na zawarciu przez bank umowy zastawu na rzeczach ruchomych zastawcy z postanowieniem pozostawienia ich zastawcy lub osoby trzeciej. Może on być ustanowiony na rzeczach oznaczonych co do gatunku lub co do tożsamości. Rejestrowy zastaw bankowy może być ustanowiony tylko na zabezpieczenie już udzielonego kredytu. Zasady prawne zastawu bankowego regulują art. 308 k.c.

ZASTAW NA PRAWACH
Zastaw na prawach regulują przepisy art. 327 – 335 k.c. Jako zabezpieczenie udzielonego kredytu bank może dokonać ustanowienia zastawu na prawach, na mocy którego bank będzie mógł dochodzić zaspokojenia tych praw, bez względu na to, do kogo będą one należały, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi, z wyjątkiem tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne.

Przedmiotem zastawu mogą być wszelkie prawa jeżeli są one zbywalne, w szczególności: wkłady na imiennych książeczkach oszczędnościowych, wierzytelności, udziału w spółce z o.o., prawa w zakresie wynalazczości (np. na: patencie, prawie ochronnym), papiery wartościowe (akcje, obligacje, weksle własne i trasowane). Do ustanowienia zastawu na prawach potrzebne jest zawarcie umowy pomiędzy zastawcą (uprawnionym, np.: wierzycielem zastawionego prawa) a bankiem o ustanowienie zastawu w formie wymaganej do przeniesienia tego prawa. Termin ważności dokumentu stwierdzający prawo, na którym ma być ustanowiony zastaw, nie może upłynąć przed data spłaty kredytu.

ZASTAW USTAWOWY
W praktyce bankowej stosuje się też zastaw ustawowy. W przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej przez podmiot gospodarczy, przy czym osoba fizyczna korzysta z kredytu na zakup danej rzeczy ruchomej, który ma być spłacony ratami, a rzecz została wydana kupującemu przed całkowitą spłatą kredytu, to wówczas bankowi przysługuje z mocy art. 588 k.c. ustawowe prawo zastawu na rzeczy, dopóki znajduje się ona u kredytobiorcy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *