O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Gwarancje i poręczenia bankowe na przykładzie PeKaO S.A. cz. 1

banki, bankowość, prawo cywilne, biznes, finanse, ekonomia,

Bank może zobowiązać się do spełnienia świadczenia pieniężnego za zleceniodawcę, gdyby ten nie wykonał swego zobowiązania, poprzez udzielenie:
- gwarancji bankowej
- poręczenia wekslowego (awalu)
- poręczenia według prawa cywilnego.

Przy czym, jeśli ze złożonego zlecenia wynika, że Bank ma udzielić gwarancji, nie może zostać udzielone w to miejsce poręczenie czy awal i odwrotnie.

Od wykonywanych tego rodzaju czynności Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w „Taryfie prowizji i opłat bankowych Banku”. Jeśli nie zostaną one zapłacone w terminie, Bank traktuje należność jako zadłużenie przeterminowane w związku z tym nalicza on odsetki za każdy dzień opóźnienia od dnia powstania zaległości do dnia poprzedzającego jego spłatę.

W przypadku banku zagranicznego, Bank może naliczyć ustawowe odsetki dewizowe, o ile wysokość odsetek nie została określona w umowie pomiędzy Bankiem, a bankiem zagranicznym. Gwarancje udzielane są na zlecenie podmiotów gospodarczych o znanym Oddziałowi , dobrym standingu finansowym oraz na zlecenie innych banków (regwarancja).

Sytuacja finansowa i gospodarcza zleceniodawcy badana jest przez Oddział zgodnie z zasadami, jakie są określone w odrębnych przepisach wewnętrznych Banku. Oddział bada kondycję finansową podmiotu przez cały okres obowiązywania gwarancji. Z kolei termin ustanowionego zabezpieczenia powinien być dłuższy co najmniej o jeden miesiąc od terminu ważności gwarancji.

Poza tym, Bank nie jest związany tekstem gwarancji ustalonym w umowie między zleceniodawcą a beneficjentem. Jeśli tekst gwarancji jest nieprecyzyjny, niejasny, a sformułowania dotyczące zobowiązania Banku nasuwają wątpliwości interpretacyjne lub są dla niego niekorzystne, Oddział powinien odmówić wystawienia gwarancji i uzależnić jej wystawienie od zmian zaproponowanych przez niego.

W piśmie informującym zleceniodawcę o udzieleniu gwarancji Oddział:
1) podaje treść gwarancji oraz jej projekt i przekazuje zleceniodawcy, aby ją zaakceptował w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania pisma Oddziału,
2) zastrzega, że gwarancja zostanie wystawiona przez Bank dopiero po określeniu przez zleceniodawcę pełnomocnictwa dla Oddziału lub ORZ do dokonania wypłaty środków pieniężnych z rachunków zleceniodawcy oraz po ustanowieniu przez zleceniodawcę prawnego zabezpieczenia,
3) ustanawia wysokość prowizji i opłat.

Oddział lub ORZ przekazuje gwarancję beneficjentowi bezpośrednio lub za pośrednictwem banku beneficjenta. W określonych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie gwarancji za pośrednictwem zleceniodawcy (np. w przypadku gwarancji przetargowych).

Oddział po wystawieniu gwarancji lub po otrzymaniu jej kserokopii z ORZ, powiadamia zleceniodawcę o jej wystawieniu. Również przez Oddział prowadzona jest korespondencja, a w przypadku gdy zleceniodawcą jest bank zagraniczny lub krajowy – ORZ.

Na wniosek zleceniodawcy dokonywane są wszelkie zmiany warunków gwarancji, które są skuteczne w stosunku do beneficjenta po wyrażeniu przez niego zgody. W celu przeprowadzenia zmian w treści gwarancji, zwłaszcza dotyczących przedłużenia terminu jej ważności lub zwiększenia kwoty, należy zastosować tryb postępowania, analizowania i opiniowania obowiązujący przy udzielaniu gwarancji.

Zmiana w treści gwarancji nie powoduje zmiany jej numeru. Z kolei, przelew wierzytelności z gwarancji bankowej można dokonać wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej gwarancją, chyba że w treści gwarancji zastrzeżono, że jest ona nieprzenośna.

W obrocie krajowym roszczenie z gwarancji przekazywane jest Oddziałowi:
- bezpośrednio przez beneficjenta, jeżeli jest nim bank lub gdy beneficjent gwarancji posiada rachunek w Oddziale, który udzielił gwarancji
- poprzez bank prowadzący rachunek beneficjenta, wówczas gdy beneficjent nie posiada rachunku w Oddziale, który udzielił gwarancji

Roszczenie z gwarancji w obrocie zagranicznym przekazywane jest ORZ za pośrednictwem banku korespondenta lub banku wskazanego przez ORZ. Oddział, po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia z gwarancji warunkowej lub po otrzymaniu informacji ORZ o zgłoszeniu roszczenia i spełnieniu bądź niespełnieniu przez beneficjenta warunków gwarancji, zobowiązany jest niezwłocznie zbadać stan sprawy na podstawie akt gwarancji.

W przypadku otrzymania roszczenia z gwarancji bezwarunkowej, Oddział po zbadaniu jego autentyczności i po skontaktowaniu się z klientem dokonuje natychmiastowej płatności.

Po dokonaniu zapłaty na rzecz beneficjenta, Oddział:
1) obciąża równowartością kwoty wypłaconej z tytułu gwarancji wraz z poniesionymi kosztami, rachunek zleceniodawcy wskazany w pełnomocnictwie udzielonym Bankowi - jeśli zleceniodawca posiada rachunek w Oddziale. W przeciwnym razie Oddział ewidencjonuje kwotę zadłużenia jako zadłużenie przeterminowane na kontach należności od banków lub przedsiębiorców. Dokonuje przymusowego ściągnięcia zadłużenia oraz należnych odsetek z pierwszych wpływów bieżących na rachunek wymieniony w złożonym Bankowi pełnomocnictwie bez dyspozycji zleceniodawcy i przed wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów wykonawczych
2) składa dyspozycję obciążenia rachunku zleceniodawcy wskazanego w złożonym uprzednio w Oddziale pełnomocnictwie – jeżeli zleceniodawca posiada rachunek w innym banku.
 Brak środków na danym rachunku sprawia, że Oddział ewidencjonuje kwotę zadłużenia jako zadłużenie przeterminowane na kontach należności od banków lub przedsiębiorców
3) pobiera odsetki od kwoty wypłaconej z tytułu gwarancji począwszy od dnia realizacji roszczenia z gwarancji

Jeśli Oddział nie ma możliwości zaspokojenia swoich roszczeń, zgodnie z powyższym, może je zaspokoić z całego majątku zleceniodawcy i posiadanych zabezpieczeń, w tym ma prawo dokonać przymusowego ściągnięcia należnych odsetek, prowizji i opłat z rachunków bankowych zleceniodawcy lub z pierwszych wpływów na te rachunki bez dyspozycji zleceniodawcy i przed wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów wykonawczych. Wówczas, gdy rozliczenie ze zleceniodawcą następuje w złotych, wypłacone przez ORZ kwoty dewizowe podlegają przewalutowaniu na złote z datą wypłaty za zgłoszone roszczenie, według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku w dniu wypłaty. Od kwoty w złotych Bank pobiera odsetki ustawowe.

Roszczenia z gwarancji, które zostały zgłoszone po terminie ważności gwarancji nie są uwzględniane.

Akta gwarancji jakie Oddział przechowuje to:
- zlecenie udzielania gwarancji wraz z załącznikami
- kserokopia gwarancji z oznaczonym na niej napisem „kopia”
- kopia korespondencji ze zleceniodawcą
- kopia dyspozycji wystawienia przez ORZ gwarancji (gwarancja w obrocie zagranicznym)
- korespondencja z ORZ (gwarancja w obrocie zagranicznym)
- kopia dowodów księgowych
- kompleksowa analiza ryzyka udzielenia gwarancji
- decyzja o udzieleniu gwarancji,
- zgłoszenie roszczenia wraz z załączonymi do niego dokumentami
- oryginał zwróconej gwarancji

Zlecenie udzielenia gwarancji, jakie otrzymuje Oddział wpisywane jest do rejestru zleceń i gwarancji, w dniu jego otrzymania. W obrocie zagranicznym, ORZ prowadzi rejestr zleceń i gwarancji wystawionych przez Bank oraz rejestr zgłoszonych roszczeń, zaś w obrocie krajowym rejestr zgłoszonych roszczeń prowadzi Oddział.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *