O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Gwarancje i poręczenia bankowe na przykładzie PeKaO S.A. cz. 2

banki, bankowość, finanse, biznes, ekonomia,

Rejestr zleceń i gwarancji powinien zawierać następujące rubryki:
- pozycję bieżącą rejestru
- datę wpływu zlecenia do Oddziału lub ORZ
- rodzaj gwarancji
- nazwę zleceniodawcy
- nazwę beneficjenta
- kwotę gwarancji
- termin ważności gwarancji
- numer gwarancji
- daty zmian gwarancji
- rodzaj zmian gwarancji
- datę wygaśnięcia gwarancji
- informacje dotyczące płatności prowizji
- uwagi

Rejestr zgłoszonych roszczeń powinien zawierać:
- pozycję bieżącą rejestru
- numer gwarancji
- datę wpływu roszczenia do Oddziału lub ORZ
- datę zapłaty przez Oddział lub ORZ
- podmiot, na rzecz którego nastąpiła zapłata
- nazwę zleceniodawcy
- wysokość kwoty wypłaconej przez Oddział lub ORZ
- datę rozliczenia z Oddziałem w przypadku gwarancji w obrocie zagranicznym
- datę rozliczenia ze zleceniodawcą w przypadku gwarancji w obrocie krajowym
- uwagi

Umowa poręczenia zostaje zawarta poprzez przyjęcie przez beneficjenta pisemnego oświadczenia złożonego przez Bank, przy czym udzielone poręczenie przekazywane jest przez Oddział lub ORZ beneficjentowi lub za pośrednictwem banku beneficjenta.

W obrocie krajowym Bank może udzielić poręczenia jako zabezpieczenie:
- spłaty kredytu udzielonego przez inny bank przedsiębiorcy posiadającemu rachunek w Oddziale lub w banku
- zapłaty cła, podatków i innych opłat należnych z tytułu odpraw celnych za odprawione czasowo mienie zagranicznej osoby fizycznej będącej pracownikiem polskiego przedsiębiorcy
- zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z przetargu

Bank może podpisać umowę o otwarcie linii poręczeń wadialnych ze zleceniodawcą prowadzącym działalność gospodarczą wymagającą częstego udziału w przetargach, przy czym warunkiem podpisania umowy o otwarcie linii jest dobra współpraca z Bankiem.

Poręczenia może udzielić Bank w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez bank zagraniczny, zagraniczną instytucję finansową lub zagraniczny podmiot niefinansowy, przedsiębiorcy posiadającemu rachunek w Oddziale lub w banku.

Roszczenie z tytułu udzielonego poręczenia w obrocie krajowym przekazywane jest Oddziałowi, zaś w obrocie zagranicznym ORZ. W przypadku otrzymania przez ORZ zgłoszenia roszczenia z tytułu udzielonego poręczenia, ORZ przekazuje treść tego roszczenia do Oddziału i następnie działa zgodnie z jego instrukcjami.

Otrzymując roszczenie Oddział niezwłocznie bada stan sprawy i wzywa pisemnie zleceniodawcę do nadesłania bezzwłocznie od dnia otrzymania wezwania, potwierdzenia zasadności roszczenia zgłoszonego przez beneficjenta, wraz ze zleceniem zapłaty lub udokumentowania braku podstawy roszczenia.

Bank nie odpowiada za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu powstałe na skutek zmian w umowie kredytowej, dokonanych między kredytobiorcą a kredytodawcą bez zgody Banku, zaraz po udzieleniu poręczenia – jeżeli zwiększają one zobowiązania Banku, np. za podwyższenie kwoty kredytu, prolongatę spłaty kredytu lub jego rat.

Jeśli Oddział uzyska wyjaśnienia od zleceniodawcy, spełni świadczenia na rzecz beneficjenta, chyba że:
a) kredytobiorca udowodnił, iż kredyt został już przez niego spłacony
b) przedsiębiorca udowodnił, iż cło, podatki i inne opłaty należne z tytułu odpraw celnych w związku z nie wywiezieniem z powrotem za granicę mienia zagranicznej osoby fizycznej, będącej jego pracownikiem zostały zapłacone
c) przedsiębiorca udowodnił, iż wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z przetargu
d) Oddział stwierdził, że zaszły wskazane okoliczności i wówczas niezwłocznie wyjaśnia tą sprawę z beneficjentem

Jeśli roszczenia z tytułu udzielonego poręczenia zostały zgłoszone po terminie ważności poręczenia – w przypadku poręczeń terminowych – nie są uwzględniane.
    
Z tytułu udzielonego poręczenia za spłatę kredytu, zobowiązanie Banku wygasa gdy:
- nastąpi odmowa udzielenia przez beneficjenta kredytu, wówczas gdy poręczenie zostało udzielone za spłatę kredytu przyszłego
- upłynie termin, na jaki zostało udzielone, jeśli poręczenie było terminowe
- spłacono kredyt wraz z odsetkami i prowizją lub umorzono zobowiązania kredytobiorcy z innych przyczyn
- odnowiono zobowiązania kredytobiorcy lub przyjęto jego zobowiązania przez inną osobę, jeżeli Bank nie wyrazi zgody na dalsze trwanie poręczenia
- upłynie termin przedawnienia zobowiązania poręczonego
- zwolniono Bank przez beneficjenta ze zobowiązań wynikających z tytułu udzielonego poręczenia za spłatę kredytu

Zobowiązanie Banku, z tytułu udzielonego poręczenia za zapłatę cła, podatków i innych opłat należnych z tytułu odpraw celnych mienia zagranicznej osoby fizycznej będącej pracownikiem polskiego przedsiębiorcy, dopuszczonego do czasowego przywozu na polski obszar celny, wygasa automatycznie i całkowicie wówczas gdy:
- żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem beneficjenta nie zostanie przekazane Bankowi w terminie ważności poręczenia
- beneficjent zwolnił Bank ze zobowiązań wynikających z tytułu udzielonego poręczenia przed upływem terminu ważności poręczenia
- świadczenia Banku z tytułu udzielonego poręczenia osiągnął jego maksymalną kwotę,
- wywieziono mienie przed upływem terminu ważności poręczenia

W przypadku udzielonego poręczenia za zapłatę kwoty wadium, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z przetargu, zobowiązanie Banku wygasa automatycznie i całkowicie jeśli:
- żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem beneficjenta nie zostanie przekazane Bankowi w terminie ważności poręczenia
- beneficjent zwolnił Bank ze zobowiązań wynikających z tytułu udzielonego poręczenia przed upływem terminu ważności poręczenia
- świadczenia Banku z tytułu udzielonego poręczenia osiągnął wymaganą kwotę

Akta poręczenia jakie przechowuje Oddział oraz ORZ są identyczne jak w przypadku gwarancji. Otrzymane zlecenie udzielenia poręczenia Oddział wpisuje w dniu jego otrzymania do rejestru zleceń i poręczeń. W obrocie zagranicznym i na zlecenie banku zagranicznego, ORZ prowadzi rejestr poręczeń wystawianych przez Bank, zaś w obrocie krajowym rejestr zgłoszonych roszczeń prowadzi Oddział. Rejestr zleceń i poręczeń oraz rejestr zgłoszonych roszczeń powinien zawierać te same rubryki, co w przypadku gwarancji.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *