O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zachowania organizacyjne pracowników

praca, biznes, firma, zarządzanie, ekonomia, pracownicy,

Zachowania pracowników są kształtowane przez różnego rodzaju relacje, przede wszystkim z:
a) klientami
b) menedżerem
c) współpracownikami

Relacje te coraz częściej mają charakter między wewnętrznym klientem a wewnętrznym dostawcą. Pojawiają się dwie zasadnicze role w organizacji:
a) rola odbiorcy
b) rola dostawcy

We współczesnej firmie kierowanie ludźmi polega przede wszystkim na poszukiwaniu sposobów:
a) pozyskiwania pracowników dysponujących odpowiednią wiedzą
b) poszukiwania sposobu zachęcania ich i motywowania do pozostania w instytucji i pełnego zaangażowania intelektualnego i emocjonalnego na rzecz tworzenia wartości dodanej
c) kierowanie to polega na skłanianiu ludzi do tworzenia nowych pomysłów, nowej wiedzy, do dzielenia się wiedzą w postaci spostrzeżeń, doświadczeń, przemyśleń, schematów postępowania

Jednym słowem zarządzanie ludźmi polega głównie na zarządzaniu poprzez zachęcanie odmiennie do wcześniejszego zarządzania poprzez wymuszanie.

Dwa główne problemy w organizacji:
a) problem kreowania nowych rozwiązań (problem kreatywności)
b) problem upowszechniania wiedzy między starymi i nowymi pracownikami, między profesjonalistami a adeptami wiedzy

Tworzony jest nowy model kierowania ludźmi, który ma rozwiązać wyżej wymienione problemy. Oparty jest na następujących zasadach:
a) zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy przedsiębiorstwa – to zaangażowanie ma mieć charakter wszechstronny (profesjonalne, merytoryczne, emocjonalne)
b) tworzenie mocnej kultury organizacyjnej, która integrowałaby wszystkich pracowników, wzmacniała więzi, zachęcała do współpracy
c) indywidualne traktowanie i podejście do pracowników w każdej dziedzinie zarządzania ludźmi
d) współdziałanie pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w szczególności w kwestiach dotyczących najbliższego środowiska pracy, stałe doskonalenie organizacji poprzez stałe, nowe pomysły pracowników
e) sprzyjanie tworzeniu nieformalnych wspólnot profesjonalistów, które wykraczałyby poza granice formalnych komórek organizacyjnych
f) wprowadzanie elastycznych struktur organizacyjnych, otwartych i dostosowujących się do zmian zadań, kwalifikacji pracowników i warunków otoczenia
g) realizowanie w relacjach między przełożonymi a podwładnymi interkratywnych styków kierowania w których przełożony bardziej jest instruktorem, trenerem i doradcą
h) kształtowanie proaktywnych działań i zachowań pracowników (podejmowania ryzyka, eksperymentowania)
i) ciągłe uzupełnienia kompetencji pracowników poprzez ustawiczne kształcenie na stanowisku pracy, czyli np. kontakty i wymiana doświadczenia z przełożonymi, korzystanie z rad i opinii ekspertów, dostęp do elektronicznych programów edukacyjnych, wykorzystywanie zapisanych doświadczeń specjalistycznych, korzystanie z firmowych baz danych, dostęp do Internetu
j) upowszechnienie instytucji mentora czyli niekwestionowanego mistrza posiadającego powszechnie uznawany autorytet zawodowy; mentor czuwa nad profesjonalnym rozwojem zawodowym wybranych pracowników i w sytuacjach tego wymagających wspiera ich, rekomenduje na wyższe stanowisko, zaleca uzupełnienie kwalifikacji, tworzy wizję kariery
k) odchodzenie od dotychczasowych systemów wynagradzania opartych na ścisłym definiowaniu stanowiska pracy i przechodzenie na motywowanie uzależnione od:
- wyników pracy a nie cyklicznie powtarzanych zadań
- motywowanie za możliwości jakie posiada pracownik w postaci jego kompetencji, potencjału zawodowego

Współczesny pracownik powinien być pracownikiem wszechstronnym, wielowymiarowym, który poza kompetencjami posiada umiejętności interpersonalne. Potrafi komunikować się z klientem (zachęca, utrzymuje dialog, doradza), potrafi utożsamiać się z firmą i być pracownikiem zintegrowanym z tym przedsiębiorstwem. Dla współczesnego klienta organizacja to nie są budynki, urządzanie i pomieszczenia. Dla klienta organizacja to możliwość kontaktu w wszechstronnej obsługi, która byłaby realizowana przez jednego pracownika. Musi być on przygotowany do całości spraw związanych z klientem. Kiedyś mieliśmy do czynienia z masowym klientem i masową produkcją, a w tej chwili każdy z nas chce być traktowany indywidualnie, każdy chciałby spotykać się z ekspertami i doradcami bez względu na to, z jaką firmą się stykamy. Pracodawca powinien oczekiwać od swoich pracowników wszechstronności. Na dzień dzisiejszy każdy pracownik powinien być kreatywny i obsługiwać klienta w sposób rzetelny i kompleksowy.

To, że wykorzystujemy w nowej pracy komputer, Internet, e-maile, smsy powoduje to, że kontakty między ludźmi stają się rzadkie, niepowtarzalne. Coraz częściej pracownicy organizacji stają się samotnikami (pracują w osamotnieniu). Firmy coraz częściej nie posiadają budynków w zamian za to jej pracownicy posiadają telefony, laptopy oraz samochody. Formy to dynamiczny system społeczny, jej kolejnym wyzwaniem są kompleksowa obsługa klienta, który nie jest anonimowy przez organizację samotników.

Zmienia się diametralnie rola menedżera, który do tej pory kojarzył się z synonimem hierarchii i podległości. Natomiast menedżer dzisiaj doradza, jest godny naśladowania, jest trenerem oraz mentorem. Współczesny menedżer nie może pozostać na wydawaniu poleceń, kontrolowaniu, musi być osobą, która wytwarza pozytywną atmosferę, będzie zachęcał do wysiłku w pracy i zaangażowania.

Następuje dematerializacja organizacja, jej wartość mierzona jest poprzez:
- kapitał społeczny
- kapitał ludzki
- kapitał intelektualny

Kapitał taki coraz częściej jako kapitał intelektualny jest zasadniczą wartością całej firmy.

Zachowania organizacyjne jako dyscyplina nauk zarządzania skupia swoje zainteresowanie na kształtowaniu odpowiednich, w danym okresie rozwoju społeczno-ekonomicznym, postaw i zachowań pracowników. To kształtowanie postaw i zachowań musi być oparte na pewnych umiejętnościach:
- pozyskiwania i wykorzystywania posiadanej władzy i autorytetu oraz kompetencji
- umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, motywowania do pracy
- tworzenia sytuacji zachęcających
- umiejętności rozwiązywania konfliktów bycia mediatorem, dostrzegania istoty problemów
- umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianami – oczekiwań, preferencji
- umiejętność współpracy, współdziałania w zespole, wchodzenia w różne role organizacyjne
- umiejętność prowadzenie dialogu, dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *