O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zabezpieczenia materialne kredytów bankowych

Napisane 25.04.2021 przez BiznesPlan.me

Tagi: kredyty, zabezpieczenia kredytów, banki, gotówka, pieniądze, biznes, firma, umowa kredytu, rachunek bankowy, długi, wierzytelności, kredyt bankowy, poręczenie kredytu, prawo,

PEŁNOMOCNICTWO
Zasady prawne stosowania pełnomocnictwa regulują przepisy art. 95-109 k.c. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym może być udzielone przez kredytobiorcę lub osobę trzecią, jak również przez osobę, która już zabezpiecza udzielony kredyt. W celu zabezpieczenia kredytu, poprzez uzyskanie przez bank dostępów do rachunków bankowych kredytobiorcy znajdujących się w innych bankach, bank – kredytobiorca może przyjąć wystawione przez kredytobiorcę nieodwołalne pełnomocnictwo na rzecz banku do podejmowania z tych rachunków i przyjmowania dokonywanych na nie wpływów. Treść i forma pełnomocnictwa muszą odpowiadać wymogą stawianym przez bank prowadzący rachunek, na który wystawione jest pełnomocnictwo.

Cechy charakterystyczne pełnomocnictwa: nieodwołalność, terminowość – okres jego obowiązywania powinien być powiązany z terminem spłaty kredytu, uprawnia bank do pobierania z rachunków środków w wysokości odpowiadającej kwocie kredytu wraz z odsetkami i prowizja.

W przypadku spłaty kredytu bank zwraca dokumenty potwierdzające pełnomocnictwo.

KAUCJA
W celu zabezpieczenia kredytu bank może przyjąć kaucję w postaci:
1. środków pieniężnych w postaci gotówki (w złotych lub w walucie obcej)
2. bonów oszczędnościowych na okaziciela

Kaucja ustanowiona jest przez zawarcie pisemnej umowy, w której należy oznaczyć przedmiot kaucji oraz określenie wartości środków pieniężnych lub wartości i numerów serii bonów.

BLOKADA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM
Udzielony kredyt może zostać zabezpieczony w drodze blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym. Blokada polega na tym, że kredytobiorca (poręczyciel lub inna osoba) zleca pisemnie swojemu bankowi zablokowanie określonej kwoty pieniędzy na swoim rachunku bankowym i upoważnia kredytodawcę do pokrycia z tych środków zadłużenia kredytobiorcy. W przypadku niespłacenia kredytu, bankowi przysługuje: dokonanie potrącenia z wierzytelności banku z tytułu nie spłaconego kredytu, gdy rachunek prowadzi bank kredytujący, pobranie z zablokowanego rachunku wierzytelności banku, gdy rachunek bankowy prowadzony jest w innym banku.

Bank powinien powiadomić posiadacza rachunku o potrąceniu. Przy spłacie kredytu bank zwraca kredytobiorcy upoważnienie oraz wydaje pisemną zgodę na odblokowanie rachunku.

PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE
Kredyt bankowy może być zabezpieczony przez przeniesienie na bank przez kredytobiorcę lub osobę trzecią (przewłaszczającą) prawa własności rzeczy ruchomych, takich jak maszyny, surowce, towary. Przewłaszczone rzeczy zostają we władaniu kredytobiorcy lub innej osoby, która dokonała przewłaszczenia swego mienia. Przeniesienie własności na kredytodawcę następuje w drodze umowy zawartej przez bank z przewłaszczającym. W umowie powinna być zamieszczona klauzula, że jeśli kredytobiorca spłaci kredyt w terminie, to przeniesienie własności traci moc, a kredytobiorca znów staje się właścicielem tej rzeczy.

Jeżeli osoba będąca posiadaczem przewłaszczonej rzeczy odmówi wydania tej rzeczy bankowi jako jej właścicielowi, wówczas bankowi przysługuje następujące prawa: złożenie u komornika z tytułu wykonawczego nakazującego wydanie bankowi przewłaszczonej rzeczy oraz żądanie wszczęcia egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1041-1045 k.p.c.) lub żądanie wszczęcia postępowania karnego w trybie art. 204 k.k.

To Cię zainteresuje: Specjalistyczne produkty bankowe

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *