O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Odpowiedzialność cywilna poręczyciela i gwaranta cz. 2

W każdym przypadku otrzymania roszczenia w terminie i we właściwej formie bank, zanim dokona wypłaty sprawdza jego autentyczność, czyli:1) zgodność klucza – wówczas, gdy roszczenie zostało przekazane teleksem kluczowanym; w przypadku braku wymiany klucza telegraficznego gwarant zwraca się z prośbą o jego przekazan

Odpowiedzialność cywilna poręczyciela i gwaranta cz. 1

Zawierając umowę gwarancyjną wierzyciel nabywa roszczenie wobec gwaranta, które staje się wymagalne w przypadku niespełnienia świadczenia przez osobę trzecią (za zachowanie której udzielono gwarancji) lub niezaciągnięcia przez nią zobowiązania. Celem gwarancji (opatrzonej klauzulami „nieodwołalnie i bezwarunkowo

Mniej popularne formy gwarancji bankowych

W Polsce, w nowym systemie gospodarczym, oprócz gwarancji bankowych coraz szerzej stosowane są inne rodzaje gwarancji stanowiące prawne zabezpieczenia wierzytelności.Obecnie wśród gwarancji stosowanych w praktyce można wyróżnić:1. gwarancję zapłaty weksla będącą pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjen

Bankowe gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe to gwarancje za osoby fizyczne lub prawne potencjalnych dostawców towarów i usług oraz za podmioty, które chcą brać udział w przetargach towarowych.Do gwarancji tych zaliczamy m.in.:1) gwarancję przetargową (wadialną), która jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazan

Rodzaje gwarancji bankowych

Gwarancje bankowe mogą zabezpieczać wykonanie różnego rodzaju zobowiązań. W praktyce większość gwarancji dotyczy zobowiązań wynikających z kontraktów handlowych krajowych lub zagranicznych oraz zobowiązań wobec przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi związane z handlem.Tego typu gwarancje można podz

Czym jest blokada środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym polega na tym, że na rachunku bankowym zostaje zablokowana określona kwota środków pieniężnych w celu zabezpieczenia wykonania ściśle określonego zobowiązania.    Stroną umowy może być strona czynności bankowej, czyli dłużnik banku bądź też osoba trzecia, k

Co to jest przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to przeniesienie własności rzeczy ruchomej przez kredytobiorcę lub osobę trzecią na rzecz banku. Uregulowane jest ono w art. 101 ustawy Prawo Bankowe oraz art. 155 – 170 k. c.(i nast.).Zgodnie z art. 101 tej ustawy przeniesienie własności pozwala na stosowanie przeniesienia na bank prz

Co to jest kaucja bankowa

Kaucja bankowa uregulowana jest w art. 102 – 103 (pr. bank.). Istotą jej jest przeniesienie przez kredytobiorcę na własność banku pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych w celu zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu.Przedmiotem kaucji mogą być: środki pieniężne w postaci gotówki (złote lub waluta obca), papiery

Czym jest zastaw na rzeczy ruchomej

Zastaw na rzeczy ruchomej uregulowany jest w art. 306 – 307 k. c., zwany zastawem na zasadach ogólnych. Powstaje on w drodze umowy między kredytobiorcą (zastawcą) a bankiem (zastawnikiem). Bank może dochodzić zaspokojenia z rzeczy ruchomych , bez względu na to, czyją stały się własnością i z pierwszeństwem przed

Co to jest hipoteka

Hipoteka jest stałą opłatą z tytułu wyszczególnionej części nieruchomości tj. budynku, ziemi, zarejestrowaną w centralnym urzędzie do spraw własności. Daje ona podstawę do tytułu własności oraz informuje opinię publiczną o zabezpieczeniu praw. Budynek może być więc „zastawiony hipotecznie” lub być „w