O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zmiana treści gwarancji i jej wygaśnięcie

Wygaśnięcie gwarancjiGwarancja bankowa udzielana jest z reguły z zastrzeżeniem terminu, w czasie którego musi zostać dokonane zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta. Po dokonaniu zapłaty na rzecz beneficjenta bank może domagać się zwrotu dokumentu zawierającego oświadczenie o udzieleniu gwarancji. Zwrot te

Bankowa gwarancja i regwarancja

Gwarancja udzielana przez jeden bank może być potwierdzona przez drugi bank. Roszczenia z gwarancji można wówczas kierować do banku, który jej udzielił lub do banku, który ją potwierdził, albo do obu tych banków łącznie, aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Potwierdzenie gwarancji uznaje się jako j

Forma i treść gwarancji bankowej

Forma gwarancji jest różna, zależy od jej rodzaju, przepisów obowiązujących w tym zakresie w kraju, gdzie siedzibę ma bank gwarant, od dokonanych uzgodnień między zleceniodawcą, beneficjentem a bankiem. W przypadku gwarancji, których suma gwarancyjna przekroczyła 2 tys. zł. zastrzeżona jest forma pisemna dla celów

Przedmiot i strony stosunku gwarancji bankowej

Gwarancja bankową zabezpieczone są różnego rodzaju wierzytelności banków. Do elementów przedmiotowo istotnych umowy zalicza się wskazanie rezultatu, który gwarancja zabezpiecza oraz uprawnienia jakie z niej wynikają poprzez określenie kwoty pieniężnej, którą gwarant zobowiązuje się zapłacić. Przedmiot gwarancj

Czym jest gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest bardzo pomocnym instrumentem bankowym w finansowaniu i zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju transakcji rodzących zobowiązania majątkowe. Potrzeba dodatkowego zabezpieczania gwarancją bankową wykonania zobowiązań umownych, powstała głównie z faktu, że zawierające wzajemne obowiązki stron, nie dawa

Co to jest akredytywa

Akredytywa jako forma rozliczeń pełniąca funkcję płatniczą, jest stosowana w celu zabezpieczenia beneficjenta przed ryzykiem niewykonania zobowiązania przez dłużnika. Można ją więc określić jako zobowiązanie zaciągnięte przez bank otwierający akredytywę (akredytata), na zlecenie innej osoby (zleceniodawcy akre