O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu czyli jak odnieść sukces w biznesie?

biznes, firma, zarządzanie, sukces, finanse, wynik finansowy, zysk, kadry, płynność finansowa, zarządzanie kadrami, pracownicy, kierowanie, kierownicy, inwestorzy, motywacja, kapitał, szkolenia, studia podyplomowe, płace, benchmarking,

Wśród wielu czynników przesądzających o efektywności zarządzania w warunkach rynkowych trzy mają charakter decydujący: osiąganie dobrych wyników finansowych, dobre zarządzanie kadrami i naśladownictwo najlepszych firm w branży i poza nią zarówno w kraju, jak też zagranicą.   

Dobre wyniki finansowe: znaczenie wyników finansowych, jako głównego wyznacznika efektywności zarządzania, odzwierciedla przekonanie, że jeśli wyniki finansowe są dobre to automatycznie przekłada się to na „dobroć” innych obszarów funkcjonowania firmy, a więc przy dobrych wynikach finansowych można mówić jednocześnie o dobrym zarządzaniu w firmie, dobrych kadrach kierowniczych, dobrej organizacji. Warto w związku z tym wyraźnie podkreślić, że dobre wyniki finansowe gwarantują sukces tylko w ograniczonym zakresie, nie są jedynym wyznacznikiem powodzenia i nie mogą być mechanicznie kojarzone z dobrym zarządzaniem i dobrą kadrą kierowniczą. Wskaźnikom finansowym często towarzyszy tzw. zjawisko dozowania efektów w czasie, tj. manipulowania wynikami finansowymi.

Pojawia się także problem dokładniejszej interpretacji wyników finansowych (zysk finansowy a płynność finansowa). Analiza wyników finansowych i ocena jakości zarządzania nie powinny ograniczą się tylko do jednej, badanej firmy. Trzeba wyniki takich analiz i ocen konfrontować z sytuacją i wynikami finansowymi firm funkcjonujących w otoczeniu (w szczególności firm konkurencyjnych). Uprzywilejowana sytuacja terytorialna i branżowa może również wypaczać ocenę firmy tylko na podstawie wskaźników finansowych.

Dobre zarządzanie kadrami: znaczenie tego czynnika wynika z przekonania, że w istocie nie ma dobrych czy złych firm, są tylko dobrzy bądź słabi kierownicy, którzy nimi zarządzają. Najlepszym gwarantem sukcesu w biznesie jest więc wysoko kwalifikowana kadra kierownicza. Rangę tego wyznacznika potwierdza praktyka wielu firm zachodnich prowadzących swoje interesy na terenie naszego kraju poprzez udziały kapitałowe. W pierwszej fazie inwestorzy zagraniczni koncentrują się przede wszystkim na właściwym doborze pracowników, w tym zwłaszcza kadry kierowniczej. Przy ograniczonym rynku kadr wysoko kwalifikowanych (z czym boryka się obecnie wiele naszych rodzimych przedsiębiorstw) coraz większą wagę przywiązuje się do doskonalenia kwalifikacji istniejących kadr kierowniczych poprzez różne formy szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych (studia podyplomowe, warsztaty, treningi, gry kierownicze).

Z drugiej jednak strony, warto zwrócić uwagę, że również ten wyznacznik posiada swoje ograniczenia, do których zaliczamy:
• trudność pomiaru kwalifikacji kierowniczych (kwalifikacje obejmują bowiem zarówno elementy formalne – łatwiejsze w identyfikacji i ocenie, jak również konkretne umiejętności oraz wiele składników osobowości, które tylko w ograniczonym zakresie mogą być weryfikowane)
• praktyka biznesu dowodzi, że bardzo często nadmiar kwalifikacji i inteligencji nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi, czego najlepszym przejawem są opóźnione decyzje spowodowane nadmiarem wątpliwości i przesadnym analizowaniem różnych zmiennych, co jest charakterystyczne dla kierowników posiadających bardzo wysoki potencjał intelektualny
• w prowadzeniu firmy liczą się nie tylko kwalifikacje indywidualne poszczególnych kierowników, ale także umiejętność pracy w zespole, w tym także umiejętność współdziałania w zespołach zróżnicowanych pod względem wieku, płci, statusu organizacyjnego, profilu zawodowego, charakteru czy nawet zapatrywań politycznych i religijnych. Ocena kwalifikacji kadry kierowniczej jest więc bardzo względna, a przecież w firmie pracują nie tylko kierownicy
• płytkość rynku kadry menedżerskiej często prowadzi do nadmiernej płynności na stanowiskach kierowniczych. Dobrych kierowników ściągają inne firmy, obiecując w zamian znacznie większe gratyfikacje płacowe. Ta duża płynność kadrowa dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, szukających dopiero swojego miejsca zawodowego. Samo posiadanie dobrej kadry kierowniczej może być więc bardzo względne w czasie

Naśladownictwo firm odnoszących sukcesy: opiera się na przekonaniu, że istotnym czynnikiem gwarantującym sukces firmy jest obserwacja i naśladowanie najlepszych firm krajowych i zagranicznych. Działania w tym kierunku często są skuteczne i efektywne. Sprowadzają się one do uważnej obserwacji i analizy przedsięwzięć oraz decyzji podejmowanych przez dobrze zarządzane firmy (w szczególności firmy liderujące w danej branży). Naśladowanie takich działań minimalizuje wysiłek poznawczy i zmniejsza ryzyko niepowodzenia. Z efektem naśladownictwa wiąże się modny ostatnio „benchmarking”, czyli pozycjonowanie własnej firmy i jej składników względem najlepszych oraz podejmowanie wysiłków w celu kopiowania (przejmowania, naśladowania) zweryfikowanych rozwiązań.

Naśladownictwo najlepszych firm posiada jednak różne ograniczenia, do których zalicza się:
• ograniczony dostęp do informacji o renomowanych firmach (ograniczenia te dotyczą przede wszystkim rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie B+R)
• mechaniczne przenoszenie rozwiązań organizacyjnych czy ekonomicznych z innych firm do firmy macierzystej często może być zawodne, a nawet przeciwskuteczne (inna kultura organizacyjna, inne tradycje, inne kwalifikacje kadry kierowniczej, inny poziom informatyzacji przedsiębiorstwa)
• posunięcia różnych liczących się firm mogą być rozbieżne - co wtedy robić?
• bogactwo form organizacyjno-prawnych prowadzenia biznesu często prowadzi do łączenia i likwidacji firm, a także różnych fuzji kapitałowych, co bardzo utrudnia klarowną analizę liderów

Na przykładzie przedstawionych wyznaczników sukcesu w biznesie i wskazanych ograniczeń z nimi związanych można stwierdzić, że trudna sztuka zarządzania polega aktualnie nie na ścisłym przestrzeganiu wypracowanych wytycznych i perfekcyjnym stosowaniu pozornie wypróbowanych metod czy technik, ale na konstruowaniu rozwiązań dostosowanych do konkretnych warunków macierzystej firmy. Mechaniczne naśladownictwo efektywnych rozwiązań organizacyjnych sprawdzonych w innych firmach wcale nie musi być skuteczna i efektywna w firmie macierzystej W zarządzaniu zawsze należy wnosić swój własny, oryginalny wkład, a nie powielać wzorców, które w naszych warunkach mogą być nieskuteczne.

To Cię zainteresuje: Przywództwo w przedsiębiorstwie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *