O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Wygaśnięcie poręczenia

bankowość, prawo, kodeks cywilny, zabezpieczenia kredytów, banki, kredyty, kredyty dla firm, pożyczki, pożyczki dla firm, biznes, finanse, ekonomia, firma, przedsiębiorstwo,

Zgodnie z prawem cywilnym poręczenie wygasa przede wszystkim wówczas, gdy nastąpi wygaśnięcie długu głównego wynikającego z umowy kredytowej, co jest następstwem zawisłości poręczenia.

Zobowiązanie wygasa również w przypadku:
1. gdy nie powstaje dług, jeżeli poręczenie było udzielone za spłatę długu przyszłego, np. odmowa udzielenia kredytu,
2. ziszczenia się warunku (przy poręczeniu warunkowym), który powoduje ustanie odpowiedzialności poręczyciela
3. upływu terminu, na jaki zostało udzielone poręczenie jeśli było terminowe
4. odwołania poręczenia, jeśli było za dług przyszły i bezterminowe
5. spłaty długu wraz z odsetkami i prowizją lub umorzenia zobowiązania dłużnika z innych przyczyn
6. zwolnienia z długu osoby, za którą zostało udzielone poręczenie
7. upływu terminu przedawnienia. Zgodnie z art. 118 k. c., termin przedawnienia dla zwykłych roszczeń majątkowych wynosi 10 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata
8. odnowienia zobowiązania kredytobiorcy lub przejęcia jego zobowiązania przez osobę trzecią, gdy poręczyciel nie wyraził zgody na dalsze trwanie zabezpieczenia

Odnowienie to polega na powstaniu nowego zobowiązania w miejsce dotychczasowego (art. 506 § 1 k. c.), chyba że poręczyciel wyraził zgodę na dalsze trwanie poręczenia (art. 507 k. c.). Następuje wówczas wygaśnięcie dawnego długu z jednoczesnym powstaniem w jego miejsce nowego stosunku prawnego łączącego strony umowy.

Ważne jest przy tym, by przy odnowieniu poręczyciel wyraził zgodę na dalsze trwanie swojego zobowiązania. W przypadku braku zgody z jego strony dotychczasowe poręczenie wygasa, zabezpieczenie przestaje funkcjonować
9. roszczenia zakresu zobowiązania kredytobiorcy w sytuacji, gdy poręczenie zostało udzielone pod warunkiem, że zobowiązanie poręczyciela nie ulegnie roszczeniu
10. przejęcia zobowiązania dłużnika głównego przez inną osobę, jeśli poręczyciel nie wyraził zgody na dalsze trwanie poręczenia (art. 519 i 525 k. c.)
11. skutecznego złożenia do depozytu kwoty wystarczającej na pokrycie długu objętego poręczeniem (art. 467 – 470 i art. 486 k. c.)
12. w przypadku niemożliwości świadczenia, za którą dłużnik główny nie odpowiada

Poręczenie utrzymuje się, gdy następuje przelew wierzytelności (art. 509 § 2 k. c.) oraz w razie wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela (art. 518 k. c.), ponieważ czynności te nie powodują wygaśnięcia zobowiązania, ani też nie zagrażają interesom poręczyciela. W sytuacjach tych nie następuje bowiem zmiana osoby dłużnika głównego, za którą poręczyciel odpowiada. W przypadku wygaśnięcia zobowiązania poręczyciela, wierzyciel zobowiązany jest do zwrotu poręczycielowi złożonego przez niego oświadczenia o udzieleniu poręczenia.

To Cię zainteresuje: Metody wyceny nieruchomości

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *