O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Wniosek kredytowy i udzielenie kredytu w banku X

kredyty, zdolność kredytowa, oferty banków, credit scoring, kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe,

Wnioskodawca składa w oddziale kredytowym wniosek o kredyt sporządzony według obowiązującego w banku wzoru.

Do wniosku o kredyt mieszkaniowy (kredyt hipoteczny) wnioskodawca powinien załączyć:
a) potwierdzenie, przez właściwy organ gminy, szkody powstałej w wyniku powodzi, jeżeli ubiegającym się o kredyt nie jest gmina
b) dokumenty potwierdzające prawo własności zniszczonego w wyniku powodzi lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub obiektu infrastruktury technicznej
c) oświadczenie, że nie korzysta z pożyczki lub z kredytu na wnioskowane przedsięwzięcie udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego albo kredytu z dopłatami do oprocentowania, udzielonego na podstawie ustawy lub przepisów odrębnych, chyba, że dotyczy to szkód powstałych w wyniku kolejnej powodzi
d) dokumenty potwierdzające wartość proponowanych form zabezpieczeń spłaty kredytu
e) uproszczony kosztorys robót budowlanych
f) pozwolenie na realizację przedsięwzięcia, wraz z dokumentacją techniczną, jeżeli są one wymagane odrębnymi przepisami
g) dokumenty określające miejsce zatrudnienia i wysokość uzyskiwanych zarobków lub dochodów za okres przynajmniej 3 miesięcy.

Oddział banku, który przyjął wniosek o kredyt występuje do BGK z zapytaniem, czy na wnioskowane przedsięwzięcie nie udzielono pożyczki lub kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kalkulator kredytowy dostępny na stronie banku umożliwi orientacyjną ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Uruchomienie kredytu następuje po:
a) Otrzymaniu przez oddział udzielający kredytu  odpowiedzi BGK na zapytanie potwierdzającej, że na wnioskowane przedsięwzięcie nie udzielono pożyczki lub kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
b) Ustanowieniu prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytu.
c) Spełnieniu przez kredytobiorcę warunków określonych w umowie kredytu.
d) Udokumentowaniu wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia.
e) Złożeniu przez kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Bank może dokonać kontroli prawidłowości wykorzystania środków pobranych jako kredyt hipoteczny (kredyt mieszkaniowy), w tym również w drodze inspekcji u kredytobiorcy.

W przypadku kredytu realizowanego w transzach, bank uzależnia uruchomienia każdej następnej transzy od stwierdzenia celowości wykorzystania dotychczas wypłaconych kwot kredytu.

Bank może wstrzymać realizacje kolejnej transzy kredytu, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczna kredytobiorcy uległa znacznemu pogorszeniu i stanowi zagrożenie terminowej spłaty kredytu.  

Warunkiem koniecznym, którym obwarowane są kredyty hipoteczne (kredyty mieszkaniowe) jest posiadanie przez wnioskodawców zdolności kredytowej. Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości, na której przedsięwzięcia będzie realizowane wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, bank może przyjąć jako zabezpieczenie spłaty kredytu ubezpieczenie umowy kredytu w zakładzie ubezpieczeniowym.

Bank może odstąpić od zabezpieczenia o którym mowa w pkt 3 jeżeli kredytobiorca przedstawi inne formy zabezpieczenia spłaty kredytu przewidziane prawem cywilnym, bankowym lub wekslowym, które bank uzna za wystarczające.

Z tytułu udzielonego kredytu bank pobiera od Kredytobiorcy odsetki płatne w okresach miesięcznych lub kwartalnych w wysokości X% w stosunku rocznym oraz prowizje i opłaty.

Na przykładzie banku X uruchomienie kredytu następuje po:
1) udokumentowaniu przez Kredytobiorcę poniesienia wydatków, stanowiący udział własny
2) potwierdzeniu przez BGK przyznania premii, która zostanie przeznaczona na spłatę 25% kwoty kredytu wykorzystanego przez inwestora na realizacje przedsięwzięcia
3) przedłożeniu w Banku projektu budowlanego przedsięwzięcia oraz złożonego przez projektanta – zgodnie z obowiązującym w Banku wzorem – oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego przedsięwzięcia zgodnie z audytem
4) zapłaceniu należnej prowizji oraz po spełnieniu pozostałych warunków określonych w umowie kredytu.

W okresie realizacji przedsięwzięcia Bank może zastosować karencje w spłacie rat kapitałowych i odsetek w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

Ten sam bank X stosuje też inne obostrzenia co do kredytu (w tym przypadku chodzi o kredyt remontowy):
- kwota kredytu udzielonego na realizacje przedsięwzięcia nie może przekraczać 80% jego kosztów
- okres spłaty kredytu nie może przekraczać 7 lat
- bank pobiera prowizje: wstępna, przygotowawczą, za gotowość finansową wg stawek określonych w obowiązującej w Banku taryfie prowizji i opłat pobieranych za czynności bankowe
- z pierwszej transzy udzielonego kredytu Bank potrąca należna BGK prowizje, w wysokości określonej corocznie przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, nie wyższej niż 0,6% kwoty przyznanej premii.

Bank X zastrzega, że kredyty mogą być udzielane:

a) właścicielom lub zarządcom budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej, którzy ponieśli szkody w wyniku powodzi i nie korzystają – w związku z realizacja przedsięwzięcia – z pożyczki lub z kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, albo z kredytu z dopłatami na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 1999r., chyba, że dotyczy to szkód powstałych w wyniku kolejnej powodzi z przeznaczeniem na:
- remont lokalu mieszkalnego
- remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego
- remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku
- remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej
- odtworzenie budynku mieszkalnego  lub obiektu infrastruktury technicznej o podobnych parametrach w innym miejscu, na nieruchomości stanowiącej  uszkodzonego lub zniszczonego budynku lub  obiektu , w wypadku, gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest niemożliwe ze względu na ponowne zagrożenie powodzią.

b) gminom – na budowę mieszkań komunalnych dla osób, które w wyniku powodzi utraciły lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny i nie maja możliwości ich odbudowy z własnych środków.
- wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego stanowiącej udział właściciela lokalu mieszkalnego we współwłasności budynku, a wartość przedsięwzięcia przekracza kwotę określoną w umowie
- odtworzeniu budynku mieszkalnego albo jego części stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w budynku
- budowie mieszkań komunalnych
- wykonaniu remontu lub odtworzeniu obiektu infrastruktury technicznej

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *