O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Weksel własny in blanco jako zabezpieczenie kredytu

Napisane 27.07.2021 przez BiznesPlan.me

Tagi: zabezpieczenie kredytu, weksel, biznes, finanse, firma, kredyty dla firm, dług, poręczenie,

Weksel własny in blanco powinien zawierać co najmniej podpis wystawcy weksla, złożony na blankiecie wekslowym lub formularzu sporządzonym przez bank, w zamiarze potwierdzenia lub egzekucji długu kredytowego przez kredytobiorcę lub jego pełnomocnika. Weksel zapewnia dodatkową, drugą ścieżkę egzekwowania roszczeń banku w odniesieniu do dłużnika kredytobiorcy, a pierwszą tworzy umowa kredytu.

Aby można było zastosować zabezpieczenie w postaci weksla in blanco konieczne jest również wystawienie deklaracji wekslowej. Jest ona oświadczeniem wystawcy, składającego na zabezpieczenie weksel in blanco, zawierającym upoważnienie wierzyciela do wypełnienia weksla z określeniem warunków, w jakich może to nastąpić, oraz sposobu uzupełnienia treści weksla. Deklaracja wekslowa wiąże abstrakcyjne zobowiązanie, które wynikać będzie z uzupełnionego weksla ze stosunkiem obligacyjnym, łączącym dłużnika z wierzycielem, który ma być zabezpieczony wekslem. Deklaracja wekslowa jest dokumentem chroniącym wystawcę weksla in blanco. Upoważniając do wypełnienia weksla, określa ona także warunki jego wypełnienia, chroniąc dłużnika przed dowolnością w działaniu wierzyciela. Trzeba przy tym wiedzieć, że po wypełnieniu weksla in blanco deklaracja wekslowa będzie stanowiła jedyny dowód, że składany był weksel in blanco oraz kto mógł go wypełnić.

W praktyce bankowej weksel występuje z reguły jako zabezpieczenie dodatkowe, stwarzając możliwość wybrania przez bank dogodniejszej drogi wyegzekwowania spłaty kredytu od kredytobiorcy. Dochodzenie roszczeń z weksla odbywa się w trybie uproszczonym, ale w stosunku do państwowych jednostek organizacyjnych egzekucje można prowadzić wyłącznie z rachunków bankowych i samoistne zabezpieczenie wekslem in blanco nie ma istotnego uzasadnienia.

Inaczej jest kiedy weksel in blanco jest poręczony np. przez organ założycielski. Weksel poręczony nazywamy awalowanym. Awal jest szczególnym rodzajem poręczenia, nie tylko przez fakt umieszczenia go na wekslu, ale przede wszystkim ze względu na szczególną regulację prawną Poręczenie wekslowe zazwyczaj udzielane jest poprzez napisanie słowa poręczam i umieszczenie podpisu na przedniej stronie weksla.

Poręczycielem wekslowym, czyli awalistą może być trzecia – poza kredytobiorcą i oczywiście bankiem – osoba fizyczna lub prawna albo pełnomocnik kredytobiorcy, który złożył podpis na wekslu in blanco dwukrotnie: jako wystawca weksla – w imieniu kredytobiorcy, i jako awalista, poręczający za swojego mocodawcę – w imieniu własnym. Poręczenia wekslowego może udzielić kilka osób, odpowiadających solidarnie za całość zobowiązania lub za oznaczoną część sumy wekslowej. Poręczenie powinno być bezwarunkowe pod rygorem nieważności. Z bankowego punktu widzenia znaczenie poręczenia jest wprost proporcjonalne do sytuacji majątkowej i finansowej poręczyciela.

To Cię zainteresuje: Wygaśnięcie poręczenia

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *