O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Wdrażanie programu Just in time

just in time, jit, dokładnie na czas, logistyka, zarządzanie produkcją, firma, przedsiębiorstwo, zarządzanie przez jakość,

Wprowadzenie programu Just in time obliguje przedsiębiorstwa do dokonania wielu analiz wstępnych. Po pierwsze organizacja powinna podejmować działania w celu osiągnięcia racjonalnej samowystarczalności, koncentrować się na produktach i usługach, które mają mocną i stabilną pozycję oraz na stabilnych możliwych do przewidzenia rynkach a także przywiązywać szczególną uwagę do odpowiedniego przygotowania personelu bezpośrednio zaangażowanego w proces wprowadzania Just in time.

Proces wdrażania tegoż systemu dokonywany jest w dwóch etapach:
1. Tworzenie podstaw,
2. Wprowadzanie technik rdzeniowych.

Faza 1 ma na celu redukcję kosztów zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa, koncentracje na problematyce jakościowej oraz minimalizację czasu wprowadzania nowych wyrobów. Narzędzia wspomagające tę fazę to :
— Redukcja czasu ustawiania parku maszynowego,
— Redukcja produkcji w toku oraz zapasów,
— Elastyczność pracowników,
— Redukcja wielkości dostarczanych partii towarów oraz koncentrację na procesie projektowania wyrobów i procesów.

Poziom wykorzystania tychże narzędzi jest uzależniony od specyfiki działalności gospodarczej.

Faza 2 dotycząca wprowadzania technik rdzeniowych pozwala na osiągnięcie największych usprawnień oraz oszczędności, jednak jest znacznie trudniejsza w adaptacji od fazy 1. Odpowiednia realizacja fazy 1 pozwala w fazie 2 na całkowite usunięcie nadwyżek magazynowych, wprowadzenie systemu zakupów zgodnego z Just in time, utworzenie uniwersalnych zespołów roboczych, wprowadzenie harmonogramów działań oraz właściwe funkcjonowanie idei ciągłego ulepszania. Aby wdrożyć system Just in time organizacja musi dokonać planowania i koordynacji działań wszystkich komórek przedsiębiorstwa. W celu zagwarantowania odpowiedniego wykonania procesu wdrożenia programu Just in time należy ustanowić : zarząd projektu, kierownika projektu oraz zespół realizujący projekt. Zarząd projektu powinien składać się z przedstawicieli większości komórek przedsiębiorstwa - mogą to być pracownicy działów marketingu, zaopatrzenia, projektowania, produkcji, jakości oraz reprezentanci pracowników na stanowiskach robotniczych. Do zadań zarządu projektu należy ustalanie, na regularnie odbywających się zebraniach, zakresu prac z podziałem na osoby i komórki zobowiązane do ich wykonania, kierowanie oraz monitorowanie wykonania projektu.

Na stanowisko kierownika projektu powołuje się osobę posiadającą właściwe wykształcenie oraz doświadczenie w realizacji złożonych programów z zakresu usprawniania jakości. Do obowiązku kierownika projektu należy koordynowanie prac zespołu wprowadzającego Just in time, przewodniczenie spotkaniom zarządu projektu, prowadzenie ocen stopnia i zakresu realizacji projektu, wewnętrzne publikowanie osiągniętych rezultatów oraz przeprowadzanie wymaganych szkoleń. Komórką odpowiedzialną za wprowadzanie poszczególnych technik Just in time jest zespół realizujący projekt. Zespół powinien składać się z osób posiadających właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, będących specjalistami z różnych dziedzin.

Nieodłącznym elementem programu Just in time jest zaangażowanie w realizację projektu wszystkich pracowników; w szczególności dotyczy to osób bezpośrednio związanych z procesem zmian. Właściwa - pro-jakościowa kultura organizacyjna w znacznym stopniu wspiera działania zespołów realizujących projekt oraz pozwala na szybką identyfikację problemów pozwalając na efektywniejsze i szybsze wprowadzenie w życie całego programu.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *