O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Wartość nieruchomości

nieruchomości, inwestowanie,

Wyróżnić możemy kilka rodzajów wartości. Wartość wymienna nieruchomości - oznacza relacje w jakich nieruchomości zamieniane są na inne towary (pieniądz to towar). Wartość użytkowa - oznacza ona zdolność nieruchomości do zaspokajania potrzeb człowieka.

To Cię zainteresuje: Dystrybucja w marketingu

Wartość to kategoria obiektywna, ponieważ:
- nieruchomość posiada wartość użytkową bez względu na to czy pojedynczy uczestnicy rynku uświadamiają sobie ten fakt czy nie
- wartość użytkowa nieruchomości uwzględnia wartości powszechnie stosowane a nie indywidualne
- zdolność do zaspokajania potrzeb postrzegana jest jako zdolność powszechna

Jeżeli poniższe cechy zachodzą mówimy o wartości ekonomicznej:
- rzadkość
- użyteczność    
- dostępność

Dwie sfery przejawiania się wartości ekonomicznej nieruchomości:
1. Sfera wymiany - to wartość rynkowa nieruchomości
2. Sfera wytwarzania - to wartość odtworzeniowa nieruchomości

Wartość rynkowa nieruchomości jest to najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na ustabilizowanym konkurencyjnym rynku przy spełnieniu następujących warunków:
- strony transakcji nie działają pod przymusem i są od siebie niezależne
- mają stanowczy zamiar zawarcia umowy
- znane są wszystkie wady i ograniczenia związane z nieruchomością
- nieruchomość jest dostatecznie długo eksponowana na rynku

Jeżeli zachodzą w/w warunki wtedy można mówić o wartości rynkowej.

Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych wyróżniają rodzaje wartości rynkowej:
WRU - Wartość Rynkowa dla Aktualnego Sposobu Użytkowania (nie zmieni się przeznaczenie nieruchomości)
WRA - Wartość Rynkowa dla Alternatywnego Sposobu Użytkowania (zmienia się sposób użytkowania - wywłaszczenie)
WRO - Wartość Rynkowa Optymalnego Sposobu Użytkowania (wycena dla najefektywniejszego wykorzystanie nieruchomości)
WRP - Wartość Rynkowa dla Przyszłej Sprzedaży (data wyceny - wycena na moment sprzedaży w przyszłości)
WRW - Wartość Rynkowa dla Wymuszonej Sprzedaży (wartość rynkowa)

Wartość odtworzeniowa - wartość nieruchomości określa się na podstawie nakładów czynników produkcji użytych do wybudowania tej nieruchomości.

Wo = Wrg + Kob
Wrg - wartość rynkowa gruntu
Kob - koszt odtworzenia budynku
Kzb - koszt zastąpienia budynku

Wartość indywidualna inaczej inwestorska nieruchomości - jest to wartość dla konkretnego użytkownika, a nie dla rynku.

Wartość ubezpieczeniowa - wartość określona dla celów ubezpieczeniowych najczęściej podaje ją sam ubezpieczający.

Wartość bankowo-hipoteczna - jest to wartość zdefiniowana w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Określa się ja w celu ustalenia wysokości zabezpieczenia wierzytelności.

Wartość katastralna - jest to wartość określona dla celów podatkowych w procesie tzw. taksacji powszechnej.

Wartość ujemna nieruchomości - jest to wartość określona w sytuacji występowania zobowiązań finansowych, prawnych oraz cech fizycznych nieruchomości, w przypadku których niezbędne jest poniesienie nakładów na przywrócenie stanu pożądanego nieruchomości.

Wartość czynszowa nieruchomości - jest to wartość odzwierciedlająca wysokość rocznego czynszu możliwego do uzyskania z tej nieruchomości.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *