O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Venture Capital jako forma finansowania przedsiębiorstwa cz. 1

pożyczki dla firm, finansowanie, giełda, GPW, venture capital, inwestycje, kredyty dla firm, Giełda Papierów Wartościowych, Unia Europejska, USA, biznes, firma, inwestowanie, USD, dolar, Apple, Microsoft, strategia, fundusze inwestycyjne,

Kluczem do pobudzania rozwoju ekonomicznego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy są w strukturach polskiej gospodarki rynkowej małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP).

Unia Europejska (UE) opracowała w tym zakresie specjalny program - Multiannual Programme for Enterprise and Entrep-retieurship, W ramach tego programu UE zwraca się szczególną uwagę na venture capital (VC), jako formę wspomagania MSP. Instytucje unijne podkreślają jej niezwykle ważną rolę w poprawie środowiska finansowego. VC zaliczany w Polsce do innowacji finansowych ma już ponad pięćdziesięcioletnią tradycję. Powstał w USA aby służyć finansowemu wspieraniu rozwoju innowacji w MSP. Jest to kapitał przeznaczony na przedsięwzięcia o wysokim stopniu ryzyka, reprezentowany przez przedsiębiorstwa.

Sektor MSP był i jest istotną częścią gospodarki USA. W obrębie tego segmentu prowadzi działalność 23 mln małych firm. Stanowią one największe źródło nowych miejsc pracy. Wprowadzają dwukrotnie więcej nowych rozwiązań i innowacji w porównaniu do dużych przedsiębiorstw. Zasadniczym problemem, z którym nieustannie mają do czynienia MSP, jest brak dostępu do kapitału. Stąd niezbędnym stało się rozwijanie systemu federalnych i stanowych instytucji udzielających pożyczek, poręczeń oraz nadzorujących tworzenie funduszu poręczeń wzajemnych.

Również w krajach UE te rozwiązania są znane, a w krajach Europy Środkowej i Wschodniej obecnie wdrażane. W krajach UE obserwuje się coraz większe zainteresowanie funduszami VC i ich wkładem w rozwój finansowania MSP. Pierwszą firmą oferującą kapitał inwestycyjny była American Research and Development (ARD).
 
ARD pokazała całemu światu, jak bardzo wysokie korzyści może przynieść tradycyjny VC. Stosunkowo skromna inwestycja ARD w Digital Equipment Corporation (DEC) przyniosła jej miliardowe dochody. Prawie połowa zysków ARD w czasie 26 lat jej istnienia pochodziła z inwestycji dokonanej w DEC. Na początku jej wartość wynosiła 70 000 USD,  wzrosła zaś do 355 mln USD.

W 1958 r. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę zwaną Small Business Investment Act. Jej celem było dofinansowanie VC ze środków publicznych poprzez preferencyjne pożyczki,  których  wysokość  była  uzależniona od kapitałów własnych. Ustawa miała za zadanie wsparcie MSP  poprzez  wejście  udziałowe VC. Z drugiej strony ożywiło to również rynek VC w USA. Organizację nadzorującą program Small Business Investment Companies (SBICs) powierzono Administracji Małego Biznesu -Small Business Administration (SBA). Jest to agencja federalna uważana za największego poplecznika finansowego MSP. Jej zadaniem jest wzmocnienie innowacyjnego, elastycznego i szybko reagującego na wymogi omawianego segmentu przedsiębiorstw, wymagającego zasilania finansowego.

Głównymi drogami wspierania MSP, poza SBICs, są:
• bezpośrednie pożyczki i poręczenia;
• pomoc w zarządzaniu firmami charakteryzującymi się brakiem dostępu do rynków kapitałowych;
• usługi doradcze i szkolenia.

Dominującą formą prawną VC są spółki z o.o. Funkcję kontrolną inwestowanych środków przez fundusz przejęli operatorzy kapitału VC, którzy mogą być generalnymi partnerami lub wspólnikami.
Czynnikami, które wpływają na opłacalność funduszy VC, jest zdolność do zgromadzenia środków finansowych oraz siła dostawców transakcji, czyli przedsiębiorstw, w które zdecydują się finansować operatorzy.

VC są prywatnymi instytucjami, które inwestują ze stosunkowo wysokim ryzykiem,  oczekując ponadprzeciętnego  zysku.  Kapitałodawca rezygnuje przy tym z bieżących zysków  od zainwestowanych środków w MSP. Kapitał jest wnoszony na z góry określony czas, wynoszący przeciętnie od 3-7 lat. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji waha się w granicach 30-60%.  VC najczęściej wycofuje swoje udziały poprzez:
• sprzedaż udziałów pozostałym właścicielom przedsiębiorstwa
• sprzedaż udziałów innemu przedsiębiorstwu
• sprzedaż udziałów innemu funduszowi VC
• wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę i sprzedaż akcji na rynku wtórnym

W ten sposób dokonuje się zwrot zainwestowanych środków dla VC. O sposobie zakończenia inwestycji VC decydują  kondycja finansowa przedsiębiorstwa i jego wartość.  

Klasycznym jednak sposobem przeprowadzenia dezinwestycji przedsiębiorstwa finansowego przez VC jest wprowadzenie go na giełdę. Coraz więcej przedsiębiorstw zasilanych kapitałowo przez VC znajduje się w obrocie giełdowym.
Warto też zwrócić uwagę na rynki pozagiełdowe, gdzie MSP stawiają pierwsze kroki, gdyż „wejście na nie" jest o wiele łatwiejsze i tańsze niż na rynki giełdowe. Łagodniejsza emisja akcji na rynkach pozagiełdowych spełnia dwie główne funkcje. Po pierwsze jest sposobem na rozwój MSP, bez utraty ich niezależności, poprzez zwiększenie kapitału pozyskiwanego po konkurencyjnych cenach.

Po drugie zapewnia płynność podmiotom inwestującym w małe przedsiębiorstwa. Pozwala VC na zwrot zainwestowanych środków, zachęcając i umożliwiając ich lokowanie w inne małe przedsiębiorstwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że publiczna emisja akcji i ich sprzedaż jest najbardziej opłacalna dla funduszy VC i przedsiębiorstw, w które inwestowali.

Przez lata fundusze VC zainwestowały miliardy USD w firmy o wysokim potencjale wzrostu, jak np. Apple Computer, Microsoft, Intel, Data General. Chociaż firmy z branż związanych z nowoczesną technologią, takich jak: oprogramowanie komputerowe, wyposażenie medyczne, biotechnologia, komunikacja są najczęściej dostrzegane przez VC, to nie są to jedyne dziedziny ich zainteresowania. Bez względu na to jednak, czy mamy do czynienia z dziedziną o wysokiej czy niskiej technologii, fundusze VC rozwijają się dobrze, gdy przedsiębiorstwa, w które inwestują, mają przewagę w danym segmencie rynku, a produkt czy usługa wyróżnia się w stosunku do innych, czyli nie jest produktem pierwszej potrzeby.

Stopy zwrotu z inwestycji VC, są okupione wytrwałą pracą i wielkim ryzykiem, by osiągnąć zakładaną jej wysokość. Warto zwrócić uwagę na venture capitalists - operatorów VC, których definiuje się jako menedżerów. Prowadzą oni aktywnie portfel inwestycyjny, zawierający najczęściej kilka firm. Większość z nich specjalizuje się w konkretnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa i konkretnej branży. Ich obowiązki sprowadzają się do tego, że:
• gromadzą środki finansowe dla funduszu
• monitorują swoje inwestycje i aktywnie uczestniczą w decyzjach strategicznych przedsiębiorstw
• przyjmują podejście portfelowe i podejmują decyzje, które maksymalizują wartość całego portfela ich firm
• mają prawo do kontroli nieproporcjonalnie większej niż wartość dokonywanych przez nich inwestycji, co pozwala im wpływać na decyzje strategiczne firm portfelowych

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *