O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Strategia przedsiębiorstwa

Napisane 31.05.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: strategia firmy, zarządzanie strategiczne, zarządzanie,


Istotne w procesie formułowania strategii jest odniesienie przedsiębior­stwa do jego otoczenia. Zdanie to oddaje znaczenie analizy sytuacji dla procesu planowania w przedsiębiorstwie, w tym strategicz­nego planowania marketingowego. Jeżeli proces ten ma zadanie opra­cowania scenariusza przyszłych działań marketingowych przedsiębior­stwa, to nie można go formułować bez uwzględnienia obecnego i przy­szłego otoczenia tych działań, zwłaszcza że obecny stan firmy oraz reakcja niektórych elementów otoczenia (np. nabywców i konkurentów) mają decydujący wpływ na realizację tej strategii. Analiza sytuacji jest więc kolejnym krokiem (etapem) w procesie strategicznego planowania marketingowego.

 Jako proces informacyjnego wsparcia procedury planowania strategicznego analiza sytuacji polega nie tylko na zwykłym gromadzeniu informacji, lecz także na umiejętnym ich analizowaniu oraz prezentowaniu w postaci użytecznej dla planowanych decyzji. Popełnione tu błędy i przeoczenia będą miały bezpośredni wpływ na poprawność wyboru kierunków działania, ocenę stopnia ryzyka i skuteczności przyjętych rozwiązań. Natomiast pominięcie tego etapu prowadzi do nieekonomiczności planów i działań marketingowych oraz pozostawia przyszłe wybory strategiczne intuicji menedżera. Na analizie sytuacji spoczywa jeszcze jedno zadanie. Z perspektywy przyszłego procesu decyzyjnego jej realizacja ma ogromne znaczenie dla ujednolicenia stanowisk zespołu planującego. Prowadzi do tego wspólna analiza zebranych informacji, a na jej podstawie ocena kluczowych problemów i szans marketingo­wych dla jednostki biznesu lub produktu przedsiębiorstwa.

Zebranie możliwie pełnego zakresu wymaganych informacji sprzyja eliminacji konfliktów w zespole, które wynikają w sytuacjach niedomówień i nie­doinformowania oraz formułowania wniosków i decyzji bez należytych podstaw informacyjnych. Zajęcie wspólnego stanowiska wobec zgro­madzonych informacji o sytuacji przedsiębiorstwa - wspólna ocena, identyfikacja atutów, słabości, zagrożeń i szans dla przedsiębiorstwa - ułatwia podjęcie ostatecznej decyzji. Realizacja analizy sytuacji spra­wia, że wszyscy w zespole planującym maja te same informacje, łatwiej uzyskuje się consensus w ocenie sytuacji, a to wszystko prowadzi do klarownej sytuacji decyzyjnej.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *