O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Środki własne i obce w finansowaniu firmy cz. 2

przedsiębiorstwo, firma, biznes, księgowość, rachunkowość, kredyty dla firm, zysk, dług, podatki, odsetki, kapitał, rentowność,

Natomiast instrumentem, który pozwala przedsiębiorstwu zarówno pozyskać jak i powiększyć kapitał obcy w dużej wysokości, jest obligacja przemysłowa39 nazywana również zapisem długu. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady emisji obligacji jest ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. (Dz. U. nr 83, poz. 420) o obligacjach. Postanowienia ustawy w sposób szczególny sytuują je w rzeczywistości gospodarczej. Nie tylko wskazują, kto i na jakich warunkach może być emitentem obligacji, lecz ustanawiają szereg wymogów, których spełnienie przez emitenta zabezpiecza nabywcę. Sprawia to, że lokowanie kapitału w obligacjach przynosi obustronne korzyści zarówno emitentowi, jak i nabywcą.

Obligacja przemysłowa jest to dokument, w którym dłużnik zobowiązuje się wobec wierzyciela do zwrotu kapitału wraz z odsetkami w ustalonym terminie. Jeśli wystawca takiego dokumentu zobowiązuje się do świadczenia na rzecz każdego posiadacza obligacji to jest to papier wartościowy na okaziciela. Znaczenie zapisu długu na okaziciela wyraża się w tym, że dla sfinansowania przedsiębiorstwa banki nie byłyby w stanie udzielić tak dużych pożyczek, a przyjmując środki od wielu pojedynczych wierzycieli mogą spełnić wymagania pożyczkobiorcy, który uzyskuje środki finansowe w drodze emisji obligacji.

Jest to klasyczna forma finansowania długookresowego dużych przedsiębiorstw. Ponadto przy emisji obligacji wymagana jest dość wysoka kwota, aby można było się ubiegać o ulokowanie pożyczki na giełdzie papierów wartościowych. W celu ochrony praw wierzycieli przedsiębiorstwo emitujące obligacje przy czym musi mieć zgodę ministra finansów oraz centralnej komisji rynku kapitałowego. Emisja obligacji przemysłowych może być różnie zorganizowana tzn. może być własna i obca. Emisja własna zwraca się bezpośrednio z ofertą sprzedaży obligacji do potencjalnego nabywcy, przedsiębiorstwa rzadko wybierają własną drogę emisji obligacji, gdyż nie mają tak dobrego rozeznania na rynku kapitałowym.

Dokładne informacje o rynku mają wpływ na warunki umowy i termin emisji. Dlatego często przedsiębiorstwa obierają drogę obligacji, która następuje za pośrednictwem specjalnych instytucji kredytowych.

Pożyczki obligacyjne emitowane są na określonych warunkach, które odnoszą się do wysokości pożyczki, jej oprocentowania, zasad i terminu spłaty oraz sposobów zabezpieczenia. Cechą charakterystyczną obligacji jest w zasadzie niezmienność oprocentowania. Nabywający obligacje uzyskuje z papieru wartościowego prawo do odsetek za cały okres obliczeniowy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *