O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Specjalistyczne produkty bankowe

konto osobiste, ROR, konto oszczędnościowe, konto walutowe, oszczędności, banki, biznes, odsetki,

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy to tzw. konto osobiste (ROR). Jest to rodzaj rachunku oszczędnościowego. Banki otwierają je osobom fizycznym, pod warunkiem zobowiązania się klienta do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń, rent i emerytur itp. Dzięki temu bank gromadzi wkłady oszczędnościowe i dokonuje rozliczeń pieniężnych posiadacza jednakże z wyłączeniem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej. Posiadacz rachunku może dysponować saldem rachunku, (może doprowadzić do powstania salda debetowego), a także może korzystać z przyznanego kredytu operując na danym rachunku. Bank poprzez taki rachunek może zaoferować klientowi np. opłacanie stałych opłat zainteresowanego (czynsze lub inne opłaty comiesięczne). Część banków realizuje takie rozliczenia zgłoszone przez klienta np. poprzez bankomaty lub karty płatnicze.

Rachunki skonsolidowane zwane także rachunkiem koncentrycznym lub zintegrowanym. Jest to taki rachunek bankowy, który został przystosowany bezpośrednio do potrzeb podmiotów gospodarczych o rozległej sieci placówek. Pokrótce funkcja takiego rachunku polega na przelewaniu na rachunek skonsolidowany wpływów na rachunki osobiste powiązanych placówek. Przelewy takie dokonywane są przez bank automatycznie. Należy także zaznaczyć, iż poszczególne placówki mogą zostawić na rachunkach odpowiednie do potrzeb środki jednakże nadwyżka jest przekazywana na rachunek skonsolidowany.

Rachunki „Escrow”  - są to rachunki wspólne z innym podmiotem lub innymi podmiotami, które służą do rozliczeń między tymi podmiotami lub podmiotami zewnętrznymi na podstawie warunków określonych wcześniej w umowie.

Rachunki wspólne – uprawniające do dysponowania saldem rachunku przez współposiadaczy.

Rachunki walutowe – na rachunkach tych środki pieniężne przechowywane są w walutach obcych. Najczęściej są to dolary amerykańskie (USD), franki francuskie (FRF), funty brytyjskie (GBP), franki szwajcarskie (CHF) i marki niemieckie (DM). Na rachunkach walutowych „A” gromadzone są środki fizyczne osób stale zamieszkałych w kraju, natomiast rachunki walutowe „C” służą do gromadzenia środków fizycznych osób zagranicznych.
 
Rachunki zastrzeżone – służą do przeprowadzania rozliczeń oraz gromadzenia środków w walutach obcych. Banki prowadzą takie rachunki dla osób zamieszkałych w tym samym kraju co bank, otrzymujących wpłat w walutach obcych od osoby zza granicy (które to z kolei pochodzą z tytułów upoważniających do transferów walut obcych za granicę). Zastrzeżenie polega na tym, że osoba krajowa ma uprawnienia do dysponowania środkami na rachunku dopiero po spełnieniu warunków postawionych przez zastrzegającego (osobę zagraniczną). Do momentu wypełnienia tych warunków osoba mieszkająca w kraju może jedynie rozporządzać środkami zgromadzonymi w imieniu zastrzegającego. Z rachunku zastrzeżonego mogą być dokonywane wypłaty na rzecz osoby zamieszkałej w kraju np. z tytułu świadczonych usług dla osoby zagranicznej.

Rachunki zagraniczne wolne – rachunki prowadzone przez bank krajowy dla osoby zagranicznej. Na tym rachunku osoby zagraniczna może gromadzić  waluty obce oraz pieniądze w złotówkach, które to pochodzą od osób krajowych jako zapłata za importowane przez nie towary i usługi. Z rachunku takiego dana osoba zagraniczna ma prawo do dokonywania wypłat np. w celu opłacenia zobowiązań wobec osób krajowych za otrzymane (importowane) z Polski towary i usługi. Prowadzenie rachunków zagranicznych pozwala na włączenie za jego pośrednictwem złotego do rozliczeń zagranicznych.

Rachunki depozytowe – nazywane także inwestycyjnymi, otwierają bankowe biura maklerskie posiadaczom papierów wartościowych. Przyjęta w Polsce metoda posługiwania się papierami wartościowymi jednoznacznie wymusza konieczność posiadania rachunku depozytowego. Metoda ta polega m.in. na tym iż nabywca papierów wartościowych nie posiada ich w formie materialnej ale pod postacią świadectwa depozytowego (dowód posiadania). Na rachunku depozytowym ewidencjonowane są transakcje zakupu i sprzedaży wyżej wymienionych. Dodatkowo bank prowadzi równoległy rachunek depozytu pieniężnego, który służy do gromadzeniu środków w celu dalszego finansowania obrotu papierami wartościowymi.

Rachunek taki jest otwierany jednocześnie z chwilą zawarcia umowy o rachunku depozytowym. Zapisy na tymże dodatkowym rachunku dokonywane są w momencie zasilenia rachunku środkami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych klienta bądź wniesienia wpłaty lub dywidendy. Rachunek ten służy także do innych transakcji, np. pokrycia prowizji maklerskich oraz różne opłaty i koszty. Właściciel może wycofać z tego rachunku pieniądze, w przypadku gdy podejmuje zyski lub zmniejsza lokaty w papierach wartościowych.

W poszczególnych bankach nazwa „rachunek bieżący” (bankowe konto osobiste, rachunek osobisty, ROR) nie zawsze oznacza produkt ten sam. Konta osobiste to produkty zróżnicowane, a różnić się mogą m.in. na zakresie usług świadczonych przez bank jak i ich jakości. Przykładowo każdy bank może inaczej świadczyć te usługi, inaczej dokonywać operacji, posiadać inne terminy dokonywania rozliczeń. Problemem tym bliżej zajmuje się marketing bankowy, którego głównymi celami jest pozyskanie klienta, ale także bieżące zaspokajanie jego potrzeb i uzyskanie u niego lojalności.

Dla klienta najważniejszy jest czas oczekiwania, terminy rozliczeń, obsługa banku. Wszystkie te cechy składają się na jakość produktu. Na poniższym przykładzie pokaże, iż rachunek bankowy nie jest jednorodnym produktem bankowym, ale niesie ze sobą szereg innych usług. Załóżmy, że rachunek bankowy jest rachunkiem osobistym i jest prowadzony w banku o wysokim stopniu komputeryzacji.

Taki rachunek zawiera w sobie szereg pośrednich usług zaspokajających potrzeby klienta, np.:
- funkcjonuje jako rachunek a vista
- system komputerowy opłaca np. czynsz i inne stałe składki klienta w określonym terminie
- cześć salda konta może istnieć jako lokata terminowa
- klient może skorzystać z kredytu płatniczego o limicie określonym przez bank
- do rachunku bankowego może być dołączona karta płatnicza, która z kolei niesie kolejne usługi tj. wypłata pieniędzy przez całą dobę, dokonywanie wpłat na konto, zlecanie przeksięgowań na rachunku, kontrola rozrachunków na koncie

Ciągły rozwój banków wpływa na poszerzenie gamy produktów i usług zawartych w rachunku bankowym. Lista podlegających mu ofert dla klienta wciąż rośnie. Jednakże rachunek bankowy wciąż pozostaje podstawowym produktem bankowym zarówno dla przeciętnego klienta (osoby fizycznej) jak i przedsiębiorcy (osoby prawnej).

To Cię zainteresuje: Koszty faktoringu cz. 1

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *