O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Role menedżerów

Napisane 10.06.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: menedżerowie, zarządzanie, firma,

Koncepcja roli polega na pracy, zaspokajaniu pewnych potrzeb w organizacji i ponoszeniu odpowiedzialności.

Henry Mintzberg zaobserwował i wyróżnił dziesięć różnych ról, odgrywanych przez menedżerów. Role te można zaliczyć do trzech podstawowych kategorii: interpersonalnej, informacyjnej i decyzyjnej.

To Cię zainteresuje: Co to jest Public Relations?


Kategoria

Rola

Przykładowe działania

Interpersonalna

Reprezentant

Udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu

Przywódca

Zachęcenie pracowników do zwiększenia wydajności

Łącznik

Koordynacja działań dwóch grup projektowych

Informacyjna

Obserwator

Śledzenie sprawozdań branżowych w celu nadążania za rozwojem wydarzeń

Propagator

Wysyłanie notatek prezentujących nowe inicjatywy organizacji

Rzecznik

Wygłaszanie przemówienia omawiającego plany wzrostu

Decyzyjna

Przedsiębiorca

Opracowywanie nowych pomysłów innowacyjnych

Przeciwdziałający zakłóceniom

Rozwiązywanie konfliktu między podwładnymi

Dysponent zasobów

Dokonywanie przeglądów i rewizji wniosków budżetowych

Negocjator

Negocjowanie porozumienia z kluczowym dostawcą albo związkiem zawodowym


Role interpersonalne

Trzy interpersonalne role ułatwiają kierownikowi utrzymanie nie zakłóconego funkcjonowania organizacji. Chociaż więc związane z nimi obowiązki często są rutynowe, kierownik nie może ich lekceważyć. Przewidują one kontakty z innymi ludźmi.

Pierwsza (reprezentacyjna) – kierownik musi pełnić często funkcje ceremonialne – witać gości, uczestniczyć w uroczystym przecięciu wstęgi, zaprosić klienta na obiad itp. Są to na ogół działania  bardziej ceremonialne i symboliczne niż merytoryczne.

Druga (przywódcy) – zatrudnia, szkoli, motywuje, zachęca pracowników. Rolę przywódczą spełnia menedżer, który formalnie lub nieformalnie pokazuje podwładnym jak pracować, a w szczególności jak osiągać odpowiednie wyniki.

Trzecia (łącznika) – należy do niej koordynowanie lub inicjowanie więzi międzyludzkich, międzygrupowych albo międzyorganizacyjnych. W tym przypadku chodzi o ludzi nie będących ich podwładnymi i przełożonymi.


Role informacyjne

Wynikają one w sposób naturalny z ról interpersonalnych. Otrzymywanie i przekazywanie informacji jest jednym z najważniejszych aspektów pracy kierownika. Kierownikowi potrzebna jest informacja, aby mógł podejmować właściwe decyzje, inni będą podporządkowani jego poleceniom i informacji płynących od samego kierownika. Kierownicy zbierają i rozpowszechniają informacje , odgrywając trzy role informacyjne.


Pierwsza – obserwator (monitor) – zajmuje się aktywnym poszukiwaniem wartościowych informacji, zadaje pytania podwładnym, zbiera informacje napływające spontanicznie. Działania te powodują, że obserwator (monitor) jest najlepiej poinformowanym członkiem grupy.

Druga – propagator (upowszechniający) – przekazuje odpowiednie informacje innym.

Trzecia – funkcja rzecznika – koncentruje się na komunikacji z otoczeniem. Kierownik przekazuje także informacje do wnętrza organizacji, są to jednak informacje selektywne, najpotrzebniejsze w danym momencie oraz danemu personelowi. Rola rzecznika nakłada na menedżera wyzwanie w kontaktach z otoczeniem podobnie jak funkcja reprezentanta, to wyzwanie jednak jest elementem merytorycznym, jest to informacja o organizacji a nie tylko jej symbol.


Role decyzyjne

Role informacyjne menedżera prowadzą do ról decyzyjnych, informacje uzyskane
w toku wykonywania ról informacyjnych mają istotny wpływ na podejmowanie decyzji przez kierownika. Mintzberg wyróżnił cztery role decyzyjne.


Pierwsza – przedsiębiorca – dobrowolny inicjator zmian, wdrażający w życie nowe, dobre pomysły.

Druga – przeciwdziałający zakłóceniom – jest to rola wywołana przez inną jednostkę lub grupę, nie natomiast przez samego kierownika. Kierownik reaguje na sytuacje, które są poza jego kontrolą jak np. strajk, bankructwo odbiorcy, zerwanie kontraktu, naruszenia praw autorskich.

Trzecia – dysponent zasobów (rozdzielający zasoby) – kierownik odpowiedzialny jest za decyzje jak i komu przydzielone zostaną zasoby organizacji. Ponadto określa kto będzie jego najbliższym współpracownikiem. Kierownik także sprawdza wszystkie ważne decyzje podjęte przez innych w jego jednostce przed wprowadzeniem ich w życie.

Czwarta – negocjator – polega na prowadzeniu negocjacji z innymi grupami lub organizacjami przez przedstawiciela jakim jest kierownik.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *