O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Rola Internetu w firmach sektora MSP cz. 1/2

Internet, gospodarka, biznes, Unia Europejska, MSP, technologia, e-biznes, strona internetowa, klienci, produkty, sprzedaż, praca, praca zdalna, komunikacja, dystrybucja, strategia, koszty, rynek, marketing, promocja,

We współczesnym świecie silnie akcentuje się rolę technologii cyfrowych i internetu w procesach gospodarczych. Unia Europejska stanęła przed wielkim wyzwaniem, którym była konieczność zbudowania w bardzo krótkim czasie tzw. Nowej Gospodarki, czyli gospodarki wykorzystującej zjawisko globalizacji w biznesie i szybki rozwój technologii cyfrowych. Technologie te zmieniają funkcjonowanie wszystkich organizacji, zarówno prywatnych (firm), jak i publicznych, w tym także zasady prowadzenia biznesu. Wiąże się to zwłaszcza z wszechogarniającą siłą internetu oraz rosnącą rolą informacji. Zjawisko to znalazło odzwierciedlenie w polityce Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, która w ostatnim czasie zaczęła przybierać nowy kształt. O ile w latach 1997-2000 promowano „europeizację” i umiędzynarodowienie, o tyle nowym podstawowym hasłem stała się konkurencyjność w warunkach „gospodarki opartej na wiedzy (knowledge driven economy).

Obserwacja sektora MSP wskazuje, że jest to zbiorowość ogromnie zróżnicowana pod względem konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, jak i możliwości dalszego rozwoju. Ogromne możliwości w zakresie poprawy konkurencyjności sektora MSP dają współczesne systemy informacyjne i sieci, które zmniejszają koszty i pracochłonność współpracy. Wchodzenie do sieci daje małej firmie możność nawiązania z klientem ścisłych kontaktów, które mogą przekształcić się w bardziej trwałe formy współpracy, w których dochodzi do swego rodzaju partnerstwa producenta i odbiorcy w tworzeniu nowych produktów i usług. Nowoczesne technologie pozwalają też na organizowanie współpracy przedsiębiorstw w układzie regionalnym i międzyregionalnym. W obszarze tym powstało szereg nowych rozwiązań bazujących na wykorzystaniu sieci informacyjnych, dla kooperacji w projektowaniu, działalności produkcyjnej i dystrybucji. Patrząc na możliwości wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, można stwierdzić, że obejmują one szerokie spektrum narzędzi, technologii i usług, które pozwalają na pełne korzystanie z bogactwa jego zasobów i możliwości. Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa z sektora MSP chcą i potrafią skorzystać z szans, jakie niesie ogólnoświatowa sieć.

W związku z postępującym rozwojem technologii internetowych oraz wzrostem liczby firm oraz osób prywatnych korzystających z możliwości, jakie daje dostęp do sieci coraz więcej firm jest zmuszonych do zmiany swojego modelu biznesu. Obserwacja rynku pokazuje, że rzadko mamy do czynienia z rewolucyjnymi zmianami. Standardem staje się ewolucyjna zmiana modelu biznesu w kierunku biznesu opartego o korzystanie z Internetu (tzw. e-biznesu). W procesie przechodzenia od przedsiębiorstwa tradycyjnego do firmy sieciowej wykorzystującej możliwości biznesowe, jakie oferuje gospodarka elektroniczna, można wyróżnić sześć etapów:
1. Etap pierwszy to działania najczęściej sprowadzające się do umieszczenia strony WWW, zawierającej informacje o firmie i jej produktach, w Internecie. Jest to najtańszy sposób komercjalizacji produktu. Na tym etapie możliwe jest zbieranie informacji o klientach odwiedzających daną stronę.
2. Drugi etap rozwoju polega na dodaniu do już istniejącej strony katalogu oferowanych produktów oraz umożliwienie składania zamówień tą drogą. Ten etap to dalsze ułatwienie procesu sprzedaży.
3. Etap trzeci to umożliwienie klientom dokonywania płatności drogą elektroniczną. Pozwala to na istotne uproszczenie i skrócenie czasu trwania procesu sprzedaży.
4. Kolejny, czwarty etap w rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki elektronicznej to wdrożenie systemów umożliwiających telepracę (praca zdalna).
5. Etap piąty to budowa intranetu. Wynika to z konieczności usprawnienia procesów zarządzania w rozproszonym środowisku, jakie wykształciło się w dotychczasowym rozwoju przedsiębiorstwa.
6. Ostatni, szósty etap to dołączenie narzędzi do komunikowania się przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Takie przedsiębiorstwo można nazwać przedsiębiorstwem sieciowym, wykorzystującym możliwości techniczne stworzone w ramach gospodarki elektronicznej.

W przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego przekształcającego się w przedsiębiorstwo sieciowe istotnie zmienia się proces sprzedaży widziany od strony klienta. W gospodarce sieciowej następuje odwrócenie tradycyjnego kanału dystrybucyjnego: to klient zwraca się do dostawcy – zamawiając produkt, a nie jak to było dotychczas, dostawca do klienta – oferując gotowy produkt. Cały proces odbywa się w sieci, co sprawia, że odbywa się szybko i przy bardzo niskich kosztach. Nie są to zresztą jedyne korzyści wynikające z tego rozwiązania.

Do najważniejszych powodów, dla których warto uwzględnić Internet w strategii przedsiębiorstwa należą:
- usprawnienie kontaktu z klientami, dostawcami i siecią sprzedaży
- obniżenie kosztów operacyjnych
- obniżenie kosztów obsługi przedsprzedażnej i posprzedażnej
- skrócenie czasu reakcji na zmiany na rynku
- budowanie lojalności klientów poprzez zacieśnianie współpracy
- obniżenie kosztów sprzedaży dzięki wprowadzeniu nowych kanałów dystrybucji
- zwiększenie dostępności produktów poprzez udostępnienie informacji o nich

Internet zwiększa mobilność MSP umożliwiając zagospodarowanie nisz oraz skuteczną walkę o klienta zarówno lokalnego jak i międzynarodowego. Internet pozwala na dotarcie do nowych rynków, kreuje nowe drogi dla marketingu. Dla małych firm, które dotychczas działały jedynie na rynkach lokalnych, pojawiają się nowe możliwości poszerzenia grona odbiorców bez alokacji dużych zasobów finansowych na promocję. Wiele firm z sektora MSP coraz częściej tworzy własne witryny internetowe, zakłada nawet sklepy internetowe, aby zdynamizować komunikację marketingową. Wykorzystanie Internetu niewątpliwie wiąże się z wielkością firmy. Firmy mikro najczęściej korzystają z Internetu w celu pozyskania informacji ze stron WWW oraz dla obsługi poczty elektronicznej. Dwie trzecie firm średnich stosuje łącza internetowe dla załatwienia spraw urzędowych, a dopiero w drugiej i trzeciej kolejności dla przeglądania zasobów WWW i obsługi poczty elektronicznej. Bardzo nieliczna grupa przedsiębiorstw sektora MSP korzysta z Internetu w transakcjach gospodarczych.

To Cię zainteresuje: Kampanie reklamowe

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *