O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Regulamin spłaty kredytu hipotecznego i innych

kredyty, pożyczki, kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, harmonogram spłaty kredytu,

Regulamin banku X mówi, iż spłata kapitału, odsetek i prowizji następuje w terminie (terminach) ustalonych w umowie kredytowej. Spłata wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym następuje automatycznie bez dyspozycji kredytobiorcy z wpływów na jego rachunek bieżący (ROR, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy), zaliczanych na spłatę kredytu. Spłata kredytu może być dokonywana w złotych (w przypadku kredytu złotowego) lub w walucie wymienialnej (z wpływów uzyskiwanych przez kredytobiorcę w walutach wymienialnych, w drodze obciążenia rachunku walutowego kredytobiorcy, gdy kredyt udzielony był w dewizach).

Z tytułu udzielonego kredytu złotowego w rachunku kredytowym bądź z tytułu kredytu dewizowego spłaconego w złotych spłata wymagalnych zobowiązań kredytobiorcy wobec Banku jest dokonywana na podstawie udzielonego przez kredytobiorcę upoważnienia do obciążenia rachunku bieżącego lub pomocniczego prowadzonego przez Bank na rzecz kredytobiorcy, z którego nastąpi zapłata w złotych, bądź w drodze obciążenia kwotą należności Banku w złotych, rachunku bieżącego lub pomocniczego prowadzonego przez inny bank, na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez kredytobiorcę.

Spłata wymagalnych zobowiązań kredytobiorcy wobec Banku z tytułu udzielonego kredytu dewizowego jest dokonywana na podstawie udzielonego przez kredytobiorcę upoważnienia do obciążenia rachunku dewizowego prowadzonego przez Bank na rzecz kredytobiorcy, z którego nastąpi spłata w walucie wymienialnej, przy czym zasilenie rachunku następuje przelewem.

W przypadku, gdy kredytobiorca nie dokona spłaty całości lub części kredytu, odsetek i prowizji lub którejkolwiek z tych należności w terminie ustalonym w umowie kredytowej, Bank: powiadamia niezwłocznie o tym fakcie poręczyciela, awalistę lub gwaranta oraz inne osoby, które zobowiązały się do spłaty długu za kredytobiorcę, dochodzi zaspokojenia swojego wymagalnego roszczenia z całego majątku kredytobiorcy i posiadanych zabezpieczeń.

Należności Banku pokrywane są w następującej kolejności:
1) koszty sądowe i windykacji,
2) odsetki od zaległych odsetek
3) odsetki od kredytu przeterminowanego lub kredytu postawionego w stan wymagalności,
4) prowizje,
5) odsetki naliczane za okresy obrachunkowe,
6) kapitał.
    
Kredytobiorca mający kilka długów tego samego rodzaju względem Banku może wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, Bank może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenie główne. W przypadku, gdy kredytobiorca nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym Bank zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, kredytobiorca nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.
    
Ostateczne rozliczenie kredytobiorcy, które nakłada na niego kredyt hipoteczny (kredyt mieszkaniowy, kredyt na mieszkanie), odsetek i innych należności Banku oraz zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po całkowitej spłacie kredytu.
    
W przypadku braku spłaty kredytu w terminie oznaczonym w umowie na kredyt konsumpcyjny (hipoteczny, mieszkaniowy) lub w oświadczeniu Banku o wypowiedzeniu umowy, Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny.
    
Kredyt walutowy (kredyt dewizowy) z dniem wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego wierzytelność przewalutowywana jest na złote. Od tego czasu Bank traktuje wierzytelność w złotych. Przewalutowanie następuje według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku X w dniu realizacji operacji.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *