O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Procedury w ocenie pracowników

Napisane 01.01.2021 przez BiznesPlan.me

Tagi: praca, nauka, szkolenia, motywacja, biznes, firma,

Jako pomoc w przeprowadzaniu ocen okresowych kierownictwo przygotowuje odpowiednie procedury, które zwracają na wiele jej aspektów:  
- Procedura P-16/BIOF/2002 dotycząca sposobu przeprowadzania rozmów i ocen okresowych z pracownikami w PPHU „XYZ” z dnia 6.03.2000r
- Procedura P-17/BIOF/2000 dotycząca sposobu przygotowania się do rozmów i ocen okresowych z pracownikami w PPHU „XYZ” z dnia 6.03.2000 r.

Z ich treści wyczytać można, że „po pierwsze należy przygotować się do niej jak najlepiej i opracować sposób jej przeprowadzenia”. Należy pamiętać o tym, aby „wcześniej poinformować pracownika o czasie i miejscu rozmowy, a w razie jakichkolwiek kłopotów np. braku czasu, czy też aktualnego konfliktu
z pracownikiem zrezygnować z rozmowy i przesunąć ją na inny termin”. Jasno określić cel takiej rozmowy i wyjaśnić go pracownikowi. Stworzyć odpowiednią atmosferę, która jest warunkiem dobrego samopoczucia obu stron. Prócz tego „oceniający zobowiązany jest do poinformowani ocenianego o kryteriach, jakie będą stosowane do mierzenia jego wyników, kto będzie oceniał oraz kiedy
i gdzie będzie przeprowadzana ta ocena”.     

Podaje termin informacji zwrotnej dla ocenianego, określa pomoc, jaką może oczekiwać pracownik, aby polepszyć swoje rezultaty oraz jakie korzyści
i szanse zostaną stworzone pracownikowi za pracę powyżej wyznaczonych norm wykonania. Po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania pracownik jest zorientowany, czego firma spodziewa się po nim, w jakim miejscu jest obecnie
i w jaki sposób ma iść w wyznaczonym kierunku.

Do oceny okresowej przygotować musi się również kierownik bądź osoba wyznaczona przez niego. Narzuca to kolejna procedura nr P-23/BIOF/2000 dotycząca sposobu przygotowania się do rozmowy i ocen okresowych osób przeprowadzających oceny w PPHU „XYZ”. Zobowiązuje ona oceniającego do przygotowania się do takiej rozmowy i odpowiedzenia sobie na niezbędne w ocenie pytania. „Jakie są mocne strony pracownika, które należy wziąć pod uwagę i ująć w ocenie oraz jakie słabe punkty należy przedyskutować z pracownikiem?” „W czasie rozmowy z pracownikiem, jakiej reakcji należy się spodziewać od niego i w jaki sposób na nią zareagować?”

Uwagę należy zwrócić też na argumenty, które umotywują pogląd na temat pracy i zachowania podwładnego. Owa procedura przedsiębiorstwa zawiera również wskazówki na temat jak i gdzie należy przeprowadzić rozmowę okresową pracowników. Zawiera elementy istotne dla oceniającego i ocenianego, bez których rozmowa nie może się odbyć. „Kierownik przeprowadzający ocenę pracownika musi mieć na uwadze by było to zgodne z zasadami etyki i skutecznego oceniania”. Podczas rozmowy przełożeni nie tylko mówią, ale także aktywnie słuchają drugiej strony. Zachęcają pracownika do reakcji i wypowiedzi. Starają się wspólnie z ocenianym ustalać wnioski i określać działania na przyszłość. Rozmowę stara się kończyć w pogodnej i przyjacielskiej atmosferze. Po jej zakończeniu wyciąga wnioski: „czy osiągnąłem cel spotkania, czy stworzyłem otwarty i akceptowalny klimat, czy dowiedziałem się czegoś nowego o pracowniku, czy po zakończeniu rozmowy pracownik miał jasny obraz oceny oraz tego, co należy zrobić dla ewentualnej poprawy i jakie działania muszę podjąć, aby ustalenia wprowadzić w życie”.

Niezależnie od naszych spostrzeżeń na temat pracy ocenianego pracownika jest pozytywna czy też negatywna musimy mieć na względzie to, że nasze uwagi powinny mieć zawsze charakter opisowy, a nie oceniający. Powinny być konkretne, wyważone, a nie ogólne. Pamiętać należy o zapewnieniu dobrego porozumienia między stronami, a także o umiejętnym wyrażeniu naszych uwag przy pomocy zaimków osobowych takich jak: „ja”, „moje” i kierować je w odpowiednim czasie.

Poza procedurą opisującą szczegółowo krok po kroku przeprowadzanie ocen okresowych pracowników, sporządzono też w firmie arkusz oceny pracownika oraz cech pracownika, którymi powinien się charakteryzować pracownik firmy XYZ oraz wymagań, jakie się stawia wszystkim pracownikom tej firmy. Arkusz końcowy oceny pracownika przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ przedstawia kryterium osiągnięć pracownika w skali od jeden do pięć.     
5 – pracownik wyraźnie wyróżnia się spośród innych,
4 – pracownik w pełni odpowiada oczekiwaniom,
3 – pracownik spełnia oczekiwania w zadowalającym stopniu,
2 – pracownik spełnia niektóre oczekiwania, ale ma też słabe strony,
1 – pracownik odpowiada oczekiwaniom w niewielkim stopniu,

Arkusz oceny okresowej pracownika zawiera 5 punktów. Są one opisowe, wymagają uzasadnienia. Każdy bezpośredni przełożony po przeprowadzeniu oceny okresowej z pracownikiem powinien go wypełnić.

Po dokonaniu analizy kryteriów przeprowadzonej rozmowy i oceny okresowej można wskazać ogólną ocenę przydatności zawodowej danego pracownika. Dzięki nim można stwierdzić czy pracownik wymaga podniesienia sowich kwalifikacji w jakimś zakresie, pozostawienia na stanowisku, czy też awansowania na wyższe stanowisko.

Drugim dokumentem władz firmy, wpływającym na kształtowanie postaw pracowników jest zarządzenie nr ZN/BIOF/30/2001 z 5.05.2001 r dotyczące „cech, którymi powinien charakteryzować się pracownik PPHU „XYZ”. Zapis ten wymusza na wszystkich pracownikach określone postawy wobec pracy oraz współpracujących ze sobą osób wzajemnego szacunku, zaufania i lojalności. Informuje pracowników XYZ o przestrzeganiu najlepszych wzorów etyki i stawiania wymagań w pierwszym rzędzie sobie w zakresie wiedzy, skuteczności, kreatywności, a w dalszej kolejności innym współpracownikom.

Również o rozwijaniu i nieustannym pogłębianiu swoich kwalifikacji w celu doskonalenia własnej pracy, skrupulatnego przygotowania się do wykonywanych działań, angażowania się w wykonywane zadania, zgodnego współdziałania wszystkich działów firmy oraz przewidywania zagrożeń niebezpieczeństw, które mogłyby zakłócić pracę nad określonym zadaniem oraz podejmowania odpowiednio wcześniej środków zaradczych. Oceny okresowe w przedsiębiorstwie XYZ pełnią funkcję motywacyjną. Służą kompleksowej ocenie wyników pracy uczestników całej organizacji.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *