O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Pożyczki lombardowe

Pożyczka lombardowa w linii kredytowej – przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, z którym Bank Przemysłowy zawarł umowę o współpracy.Przyznawana jest w formie „linii kredytowej”, oznacza to, iż każdorazowa spłata części lub całości pożyczki umożliwia

Wygaśnięcie poręczenia

Zgodnie z prawem cywilnym poręczenie wygasa przede wszystkim wówczas, gdy nastąpi wygaśnięcie długu głównego wynikającego z umowy kredytowej, co jest następstwem zawisłości poręczenia. Zobowiązanie wygasa również w przypadku:1. gdy nie powstaje dług, jeżeli poręczenie było udzielone za spłatę długu przysz�

Forma i treść umowy poręczenia

Artykuł 876 § 1 k.c. określa poręczenie jako umowę o charakterze konsesualnym, która dochodzi do skutku przez samo zgodne oświadczenie woli stron, czyli wierzyciela i poręczyciela.Jedynie dla oświadczenia woli poręczyciela zastrzeżona została (pod rygorem nieważności) zwykła forma pisemna (art. 876 § 2 k.c.). Ta

Venture Capital jako forma finansowania przedsiębiorstwa cz. 1

Kluczem do pobudzania rozwoju ekonomicznego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy są w strukturach polskiej gospodarki rynkowej małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP).Unia Europejska (UE) opracowała w tym zakresie specjalny program - Multiannual Programme for Enterprise and Entrep-retieurship, W ramach tego programu UE