O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Poręczenie wekslowe (awal) i indos zastawniczy jako zabezpieczenie kredytu

długi, kredyty, zabezpieczenia kredytu, bankowość, banki, finanse, biznes,

: https //borkowy.pl

To Cię zainteresuje: Mikrosegmentacja

Poręczenie wekslowe (awal) to poręczenie udzielone za osobę zobowiązaną  wekslowo. Przed przyjęciem poręczenia bank sprawdza, czy sytuacja finansowa poręczyciela może stanowić gwarancję spłaty kredytu.

Poręczyciel odpowiada:
- samoistnie, czyli jego zobowiązanie jest ważne, nawet gdyby zobowiązanie za które poręcza było nieważne
- akcesoryjnie, a więc tak samo jak ten, za kogo poręczył
- solidarnie – łącznie z innymi dłużnikami

Gdy proponowany przez kredytobiorcę awalista posiada rachunek bieżący w innym banku, bank może zwrócić się do tego banku o podanie informacji na temat udzielonych mu kredytach oraz obrotach i stanach jego rachunków. Natomiast w piśmie do banku prowadzącego rachunek podstawowy poręczyciela należy zaznaczyć, że informacje powyższe potrzebne są bankowi w związku z zamiarem udzielenia przez niego poręczenia wekslowego.

Poręczenie wekslowe wymaga zachowania szczególnej formy wskazanej w prawie wekslowym. Umieszczane jest ono na wekslu lub na przedłużku i oznacza się wyrazem „poręczam” lub innym równoznacznym zwrotem, który podpisuje poręczyciel. Sam podpis na przedniej stronie weksla uważa się za udzielenie poręczenia, chyba że jest to podpis wystawcy lub trasata. Poręczenie powinno wskazywać, za kogo je dano, jednakże w braku takiego wskazania uważa się, że poręczenia udzielono za wystawcę (art. 31).   

Poręczyciel, którym może być nie tylko osoba trzecia, ale także osoba podpisana na wekslu, zabezpiecza zapłatę całej lub części sumy wekslowej. Konsekwencje prawne udzielenia poręczenia wekslowego są o wiele surowsze niż w poręczeniu zwykłym. Wynikiem tego jest samodzielny i abstrakcyjny charakter poręczenia wekslowego.

Indos zastawniczy uregulowany w art. 19 prawa wekslowego, jest instrumentem prawnym pozwalającym na ustanowienie prawa zastawu na wierzytelności wekslowej. Bank, który udzielił kredytu indosantowi, zabezpiecza jego zwrot ustanowieniem zastawu na wekslu.

Indosatariusz uzyskuje prawo zastawu na wekslu umieszczając na nim odpowiednią wzmiankę np. „waluta na zabezpieczenia”, „waluta w zastaw”.   

W stosunku do dłużników wekslowych indosatariusz zastawniczy (bank) jest w pełni uprawnionym posiadaczem weksla. Może on we własnym imieniu i na własny rachunek dochodzić zapłaty całej sumy wekslowej od dłużników. Dłużnicy wekslowi nie mogą się zasłaniać wobec indosatariusza (zastawnika) zarzutami opartymi na swych osobistych stosunkach z indosantem. Wyjątek zachodzi wówczas, gdy indosatariusz (posiadacz weksla), biorąc weksel w zastaw, działał świadomie na szkodę dłużnika. Osłabienie skutków polega na tym, że indosatariusz może indosować dalej tylko w formie indosu pełnomocniczego. W stosunku do dalszych indosatariuszy dłużnicy mogą bronić się zarzutami służącymi im przeciw pierwszemu indosatariuszowi (zastawnikowi).

Indosatariusz powinien także ściągnąć sumę wekslową i po zaspokojeniu swej wierzytelności wydać nadwyżkę indosantowi (właścicielowi weksla). Zastawnik nie może również przenieść własności weksla, nawet na rzecz nabywcy będącego w dobrej wierze. Z kolei poza wekslowy stosunek prawny, istniejący miedzy indosantem a indosatariuszem podlega przepisom prawa cywilnego np. indosant uzyskał pożyczkę od indosatariusza, którą zabezpiecza udzieleniem indosu zastawniczego. Należy wówczas stosować przepisy o umowie pożyczki.  

Bank zaspakajając swoją wierzytelność przyjmuje od dłużnika zapłatę, a nadwyżkę z otrzymanej kwoty zwraca indosantowi. Warto zaznaczyć, że weksel może bez dokonania indosu być przedmiotem zastawu na podstawie przepisów prawa rzeczowego (art. 329 § 1 k. c.),mamy wówczas do czynienia z zabezpieczeniem rzeczowym.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Co to jest weksel własny in blanco
Następny artykuł:Ubezpieczenie kredytu