O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Motywowanie pracowników na przykładzie firmy

motywacja, motywowanie pracowników, zarządzanie, firma, przedsiębiorstwo, psychologia,


Proces motywacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ stara się być opierany na tradycyjnym podziale ludzkich potrzeb według piramidy Maslowa. W rzeczywistości jednak różni się on od niego w sposób znaczący. Relacje międzyludzkie panujące wewnątrz firmy określić można jako dobre i przyjacielskie, mimo iż nie do końca prawidłowo przebiega proces motywacyjny. Ludzie współpracujący ze sobą są względem siebie życzliwi i uczynni, ale wynika to tylko z chęci niesienia pomocy innym oraz z czystej ludzkiej grzeczności.

System motywacyjny, jaki panuje w XYZie prawdopodobnie zrodził się w wyniku szczęśliwego splotu wydarzeń. W jego stworzeniu posłużyła kierownictwu znajomość psychologii zarządzania ludźmi i manipulowania nimi. Wiedza ta przyczyniła się do stworzenia naturalnego klimatu, w którym umiejętnie wyzwalany jest grupowy wysiłek do pracy, nie zawsze jednak sprawiedliwie wynagradzany. Istniejąca sytuacja, nie należy do przykładów, które należałoby naśladować. Kłóci się ona bowiem z teorią procesu motywacji, gdzie motywować ludzi do pracy należy poprzez bodźce materialne oraz niematerialne. Do bodźców pierwszych zaliczamy wynagrodzenie, które w omawianej firmie nie należy do przejrzystych ani tym bardziej adekwatne do stawianych pracownikom wymagań i warunkom pracy.

Relacje pracodawca, kierownik, podwładny ocenić można jako partnerskie, aczkolwiek niekiedy są one wyraźnie z pozycji szefa. Rozmowy często prowadzone są w nerwowej atmosferze, co negatywnie wpływa na proces motywacji. Najlepiej obrazuje to sposób funkcjonowania i zachowywania się pracowników przy pracy, który jest wówczas niespokojny i gorączkowy. Większość stara się działać w interesie firmy, być lojalnym i oddanym pracownikiem, ale atmosfera panująca w firmie nie zawsze ku temu sprzyja.

System zarządzania motywacją w przedsiębiorstwie XYZ można śmiało stwierdzić, że nie opiera się na duchu przedsiębiorczości pracowników, ponieważ nie jest pozytywny i skuteczny. Niewątpliwie aktywizuje ludzi do działania, ale czy do samorealizacji i większego angażowania się w działania firmy? Pracownicy mają świadomość misji i celów firmy, w której pracują, ale z powodu braku wystarczających ilości pozytywnych bodźców, szybko się zniechęcają, a niekiedy zwalniają z pracy. Mimo iż posiadają swobodę w działaniu, co wydawałoby się dodatkowo ich dopinguje do osiągania sukcesów, mobilizacji sił i energii to często tak nie jest.

Wewnętrzne potrzeby pracowników determinują ich do tego by starać się być bardziej przedsiębiorczymi i kompetentnymi. Jednakże by chcieli to osiągnąć muszą widzieć cel swojego działania, a także nagrodę, która na nich czeka. Dużą rolę odgrywają tu motywatory zastosowane przez władze XYZu, które należałoby zmienić. Z biegiem czasu można zauważyć, że nie przynoszą one zamierzonych celów. Zauważalne jest to w sposobie angażowania się pracowników w działania firmy, jak i w ilości zwolnień.

Przydatność zawodową swoich pracowników firma mierzy biorąc pod uwagę ich dyplomy, a nie ich cechy osobowości czy predyspozycje zawodowe. Dostatecznie dobrze nie motywują swoich podwładnych, ponieważ są przekonani, że obecny system, który funkcjonuje jest dobry. Wierzą, w jego skuteczność, a to może się okazać dla władz przedsiębiorstwa zgubne. Nie od dziś wiadomo, że im silniejsza będzie motywacja ze strony przełożonego, tym bardziej energiczną aktywność przejawiać będą pracownicy i większą wykazywać uporczywość w dążeniu do pożądanego celu. Tutaj tego brakuje.

Wdrażając proces motywacji kierownictwo XYZu kierowało się może i interesem swoich pracowników, ale czas pokazał, że nie do końca tak było. System ten, co prawda spowodował wzrost poziomu całej organizacji, ale chyba tylko dzięki sprzyjającej aurze.

Istniejący system motywacyjny w przedsiębiorstwie XYZ należałoby zmienić, ponieważ nie jest on prawidłowo stosowany przez przełożonych. Po części godzi w wartości ludzi w nim pracujących. W pełni nie dba o ich interesy i potrzeby, nie stara się w miarę swoich możliwości zaspokajać je.

W przedsiębiorstwie XYZie w ramach rehabilitacji, grupowej integracji pracowników z kierownictwem i przełożonymi, organizowane są czasami imprezy okolicznościowe takie jak: majówki, grzybobrania, karnawałowe bale itp. Z częstości ich organizowania, a także z ilości osób biorących w nich udział można stwierdzić, że cieszą się one zainteresowaniem. Pracownicy są z tego zadowoleni. Chętnie biorą udział w przygotowaniach, co jeszcze świadczy o angażowaniu w sprawy firmy jak również identyfikację z nią.


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *