O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Marketing wewnętrzy

Napisane 25.11.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: marketing, promocja, reklama, biznes, praca, pracownicy, kadry,

MARKETING WEWNĘTRZNY

Marketing personalny stanowi system sposobów postępowania i zachowania przedsiębiorstwa zorientowanego na interesy i oczekiwania potencjalnych i zatrudnionych pracowników. Konsekwencją tej myśli w patryce zakładu pracy jest postrzeganie i traktowanie potencjalnych – na rynku pracy – jak i już zatrudnionych pracowników jako „klientów”.

Motywy wprowadzania marketingu wewnętrznego do przedsiębiorstw:
• Integracja i ukierunkowanie wszystkich pracowników firmy na potrzeby klienta
• Rozwój międzyfunkcjonalnych relacji pracowniczych
• Minimalizowanie (łagodzenie) ewentualnych konfliktów pracowniczych i poprawa wzajemnego zrozumienia
• Wzmocnienie wiarygodności działań działu marketingu wewnętrznego firmy
• Zwiększenie wrażliwości (stopnia reagowania) działu marketingu
• Zbudowanie silnej organizacji zespolonej wokół realizacji wspólnych akceptowanych przez załogę celów
• Promowanie nowego image firmy, zmiana dotychczasowego etosu
• Narzędzie walki konkurencyjnej powodujące odróżnienie firmy na tle konkurencji
• Zwiększenie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy
• Związanie pracowników z firmą

Z wielu różnorodnych definicji występujących w literaturze wyodrębnić można 3 zasadnicze podejścia do marketingu wewnętrznego a mianowicie:
- marketing skierowany do pracowników: jego zadaniem jest poprawa relacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami firmy,
- marketing funkcji wewnętrznej jest to mówiąc najprościej marketing działu marketingu. Chodzi tutaj o propagowanie działań marketingowych realizowanych przez dział marketingu dla jak najlepszego ich zrozumienia we wszystkich strukturach firmy a tym samym zdobycia akceptacji, wsparcia dla nich pośród całej załogi, a nawet współodpowiedzialności,
- marketing produktów firmy przeznaczonych dla pracowników.

Kolejnym wnioskiem, który się nasuwa po analizie definicji i opinii na temat marketingu wewnętrznego jest wyspecyfikowanie 2 zasadniczych grup klientów (bądź rynków), w ramach marketingu  wewnętrznego:
1. klienci wewnętrzni
2. kadra menadżerska
3. pozostali pracownicy
4. klienci zewnętrzni
5. potencjalni pracownicy
6. związki zawodowe
7. rząd
8. organy ustawodawcze

Reasumując rozważania dotyczące marketingu wewnętrznego należy stwierdzić, że jego główne założenia są następujące:
1. Każda firma (instytucja, organizacja) ma swój rynek wewnętrzny. Na nim funkcjonują pracownicy firmy wraz ze swoimi potrzebami, ambicjami, oczekiwaniami czy interesami.
2. Każdy pracownik jest klientem wewnętrznym firmy
3. Na rynku wewnętrznym istnieje co najmniej dwóch oferentów. Z jednej strony występuje pracodawca, za którym stoją: sformalizowana struktura, zadania, warunki, z drugiej zaś ludzie realizujący cele firmy, oferujący swoje usługi według posiadanych kwalifikacji, umiejętności, zdolności, wykształcenia itp.
4. Rynek wewnętrzny żyje własnym życiem przemieszcza role, zadania, funkcje klientów. Tylko pracodawca wydaje się być swoim własnym klientem. Są pracownicy, którzy są przedstawicielami pracodawcy, czyli mają swoich klientów, a jednocześnie sami są klientami. Przykładowo, jako pracownik działu personalnego raz jestem wyrazicielem oferty usług dla pracowników firmy, stale zaś jestem klientem swoich przełożonych, pracodawcy.
5. Pomiędzy oferentami usług istnieje stała wymian transakcyjna („coś za coś”) „Co otrzymam za moją dobrą pracę, zaangażowanie, lojalność, kwalifikacje”? – to punkt widzenia pracownika. „Co otrzymam w rezultacie zakupu superspecjalisty, któremu miesięcznie oferuję taką a taką sumę wynagrodzenia? – to punkt widzenia pracodawcy: „Czy wymiana będzie adekwatna?”.
6. Istnieją wewnętrzne warunki pozwalające realizować wymianę usług (produktów), takie jak: warunki płacy, pracy, zasoby finansowe, kultura organizacji firmy, struktura organizacyjna i wiele innych.
7. Istnieje oddziaływanie otoczenia społecznego, warunków zewnętrznych (sytuacyjnych) na wewnętrzny rynek pracy. Przykładem może być oddziaływanie tzw. stakeholders – ruchy ekologiczne, konsumenckie, grupy nacisku, konsumenci rynkowi itp., a także wpływ sytuacji ekologicznej, politycznej.
8. Rynek wewnętrzny ustala swoje prawa i zasady funkcjonowania. Musi brać pod uwagę nie tylko wpływ otoczenia zewnętrznego, ale normy, wartości kształtujące się wewnątrz firmy, tworzące się mechanizmy kontrolne. W ten sposób rynek wewnętrzny nakłada na siebie – używając słów P. Drucknera – pancerz etyki.

To Cię zainteresuje: Klęska urodzaju State Farm

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *