O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Marketing w firmie

Napisane 16.11.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: marketing, marketing mix, formuła 4P, nowoczesny marketing, reklama, promocja,

: pozycjonownaie Wordpress


Ostatnie lata przyniosły pewne modyfikacje marketingowej koncepcji. Dotyczy to w głównej mierze podejścia zarządu do sposobu prowadzenia interesów i jest określane jako społeczny marketing. W tej koncepcji podstawowym celem firmy jest efektywne i skuteczne pobudzanie i zaspokajanie potrzeb i pragnień nabywców przy zachowaniu zgodności interesów indywidualnych oraz społeczeństwa jako całości. W marketingu społecznym przestrzegane są wszystkie wymienione zasady, a dodatkowo zwraca się uwagę na zachowanie równowagi między interesami firmy, konsumenta oraz środowiska, w którym przedsiębiorstwo działa.

W krajach wysoko rozwiniętych powszechnie wymaga się od firm zachowań odpowiedzialnych społecznie, co pozwala osiągnąć zyski w długim okresie. Jedną z odmian marketingu społecznego jest tzw. zielony marketing (z badań Ch.T. Ennew wynika, że 72% konsumentów chętniej kupuje w firmach, które popierają lokalne środowisko, zaś 62% nabywców jest przekonanych, że takie firmy nie mogą wytwarzać złych produktów).
 
Termin marketing interpretowany jest dwojako:
Interpretacja tradycyjna - marketing jest  nieodłącznym elementem każdej jednostki gospodarczej sprzedającej lub produkującej produkty czy usługi, jest utożsamiany z czynnościami zbytu towarów przy zastosowaniu mniej lub bardziej przemyślanych technik i metod.

Interpretacja współczesna - naczelną zasadą postępowania marketingowego jest usatysfakcjonowanie nabywcy (wszelkie decyzje i działania są temu podporządkowane).

Wyróżnia się dwa podstawowe ujęcia ze względu na określenie istotnych cech marketingu:
1. ujecie wąskie (klasyczne): ściśle związane z przedsiębiorczością, rozumiane jako:
- aspekt  filozoficzny  (nabywcy są celem  działania  przedsiębiorstwa,  tworzą dla niego jego rynek),
- aspekt czynnościowo – instrumentalny (systematyczne oddziaływanie na rynek przy pomocy odpowiednich instrumentów,
- aspekt organizacyjny - system decyzji w planowaniu i instytucjonalizacji procesów decyzyjnych;

2. ujęcie szerokie: odwołuje się do istoty wymiany jako formy zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych.

Koncepcja Marketingu mix
Jest to kombinacja decyzji i znaczeniu strategicznym, dotyczących zarówno samego produktu, jak i opakowania, wyceny, dystrybucji, rat, nadania odpowiedniej nazwy (marki), obsługi, gwarancji i innych czynności marketingowych. Elementy te określane są mianem 4P.

Inaczej mówiąc jest to zbiór instrumentów stosowanych przez przedsiębiorstwo dla realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku. Marketing mix obejmuje następujące elementy:
1. Produkt (product) [jakość, asortyment, opakowanie, marka, cechy użytkowe]
2. Cena (price) [kredyty, marże detaliczne, ulgi, okresy płatności]
3. Miejsce (place) [dostępność, dystrybucja produktu, zasięg, transport, lokalizacja]
4. Promocja (promotion) [sposób docierania do klienta]
5. Ludzie (people) [zaangażowanie załogi przedsiębiorstwa]
6. Proces (process) [sposób w jaki świadczona jest dana usługa]
7. Elementy fizyczne (phisics elements) [otoczenie w jakim świadczona jest usługa]
 
Na produkt w ujęciu marketingowym składa się całokształt spraw związanych z jego planowaniem, rozwojem i standaryzowaniem, ustalaniem asortymentu, jakości, marki produktu i jego opakowania. Kluczową rolę w marketingu odgrywa także cena, która musi być dostatecznie atrakcyjna dla klienta, aby zdecydował się on na zakup. Dystrybucja (miejsce) natomiast obejmuje wszelkie czynności związane z przesuwaniem produktu od producenta do finalnego klienta (czyli np. transport, magazynowanie, konserwacja, sprzedaż).

Nowoczesna koncepcja marketingu zakłada zastąpienie (uzupełnienie) formuły 4P przez formułę 4C, na którą składają się:
 
4C
1. Customer value (wartość - korzyść dla klienta)
2. Cost (cena produktu/usługi jest kosztem dla klienta)
3. Customer convenience (wygoda nabycia produktu)

4P
1. Produkt
2. Cena
3. Dystrybucja
4. Promocja

Marketing w przedsiębiorstwie posiada dwa wymiary: operacyjny oraz strategiczny.

Marketing operacyjny jest procesem zorientowanym na bieżące działanie przedsiębiorstwa i jego zadaniem jest organizowanie dystrybucji, sprzedaży i promocji oferowanych produktów.
Zajmuje się on realizacją operacyjnych planów marketingowych, zawierających cele, taktyki i budżety dla poszczególnych jednostek firmy w danym czasie i na danym rynku. Głównym celem jest tu generowanie dochodów ze sprzedaży produktów firmy i jest on nastawiony na zdobywanie zamówień dla przedsiębiorstwa. Wpływa więc na krótkookresową zyskowność firmy. Kładzie nacisk na zmienne produktowe: dystrybucja, reklama czy promocja.
 
Marketing strategiczny natomiast nastawiony jest na ciągłą analizę potrzeb i wymagań różnych grup konsumentów, która to analiza ma umożliwić przedsiębiorstwu lepszą obsługę poszczególnych segmentów rynku. Celem jest tu śledzenie ewolucji rynku, poszukiwanie nowych rynków, segmentów dla produktów firmy, szacowanie i wykorzystywanie okazji rynkowych, formułowanie strategii marketingowych na dłuższy czas itd.

Oba rodzaje marketingu uzupełniają się wzajemnie. Dba o to, aby firma oferowała produkt zaspokajający potrzeby konsumentów po konkurencyjnej cenie, wybiera docelowe rynki zbytu, przygotowuje prognozy popytu na rynkach, podczas gdy operacyjny ustala cele związane z osiągnięciem określonego udziału w rynku.


To Cię zainteresuje: Istota i funkcje kredytu cz. 1

: https://lembicz.pl/blog-firmowy-czy-to-sie-oplaca

: Luksusowe Opakowania

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *