O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Kształcenie a wymagania wobec pracowników

szkolenia, coaching, motywacja, wiedza, zarządzanie, studia,

: https://grupasilesia.com.pl/oferta/

To Cię zainteresuje: Uczestnicy umowy leasingu

Ukształtowany w pierwszych latach istnienia Polski Ludowej system oświatowo – wychowawczy, był rozwijany i doskonalony w zależności od potrzeb i możliwości państwa. Zarówno jego kształt, jak i funkcje determinowały przede wszystkim zachodzące w Polsce przeobrażenia polityczne, gospodarcze i kulturalne oraz rodzime tradycje oświatowe. Stopniowo została upowszechniona szkoła podstawowa ośmioklasowa. Rozbudowano szkolnictwo średnie, zwłaszcza zawodowe i wyższe. Ukształtowano sieć placówek opiekuńczo – wychowawczych. Rozwijano oświatę dla dorosłych. W założeniach systemu kształcenia i wychowania było przygotowanie wykwalifikowanych pracowników gospodarki i kultury narodowej. Nauczanie w szkołach zmierzało do tego, aby uczniom zapewnić wiedzę o prawach przyrody i życia społecznego, o dziejach, kulturze i ludzkości. Szkoły pracowały w duchu socjalistycznej moralności i zasad współżycia społecznego. Uczyły zamiłowania i szacunku do pracy, poszanowania mienia narodowego. Ustrój społeczny, polityczny i ekonomiczny państwa stał się wyznacznikiem ustroju szkolnego – swoistego klimatu, zadań, funkcji, norm i wzorów postępowania. Realizowane cele wychowawcze wywodziły się prawie wyłącznie ze źródeł ideologicznych. Tymczasem w praktyce życia codziennego wystąpiło zjawisko rozbieżności interesów klasy sprawującej władzę z interesami większości społeczeństwa. Nastąpiła również dewaluacja wartości ideologii państwowej.

Zmieniająca się w latach osiemdziesiątych sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w Polsce stała się zapowiedzią przemian dotyczących również szkolnictwa. Od 01.09.1991 roku nową podstawę prawną funkcjonowania szkolnictwa stanowiła ustawa o systemie oświaty. Zgodnie z nią oświata Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa. Kieruje się ona zasadami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o prawach Dziecka.


Nauczanie i wychowanie za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie ma służyć rozwijaniu odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata. Odtąd szkoła winna przygotowywać uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich zgodnie z zasadami solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Stopniowo zaczęto dostosowywać się do nowoczesnych potrzeb i wymagań.

Jednakże teza o kryzysie szkoły jest niemal równie długowieczna jak sama szkoła. Szybko bowiem okazało się, że i te próby zreformowania szkolnictwa nie są doskonałe. Pozostały przyzwyczajenia z poprzedniego okresu, ucieczka przed odpowiedzialnością, zaostrzanie trudności finansowych, poczucie destabilizacji. A przecież świat demokracji, to świat przyjazny, otwarty dla człowieka i życzliwie zapraszający do szukania w nim miejsca dla siebie.

Zmieniająca się sytuacja polityczna i ekonomiczna kraju pociągnęła za sobą zmiany na rynku pracy. Wpłynęła również na zmianę metod i form działalności przedsiębiorstw (instytucji). Dla wielu sprawą priorytetową stało się szybkie dostosowanie do zmian, zachowanie pozycji konkurencyjnej i trwały rozwój. Okazało się, że w pracy jest jak w teatrze tzn. wszystkie role są ważne, nawet te drugoplanowe. Dlatego oprócz reżysera – lidera firmy, duże znaczenie ma pojedynczy aktor – odpowiednio dobrany i wykwalifikowany pracownik. Poza tym każde przedsiębiorstwo musi mieć, tak jak teatr, swoją duszę, czyli właściwą kulturę organizacyjną. W tym stanie rzeczy istotnej roli i znaczenia nabiera zarządzanie personelem.

Postępujące przemiany rynkowe w Polsce, zmiany zachodzące w gospodarce, wymagania wolnego rynku, ciągle rosnąca jakość pracy jako głównego parametru konkurencyjności, stały się podstawą wdrażania nowych koncepcji, miedzy innymi zarządzania przez jakość. Filozofia ta pozwala na ciągłe doskonalenie organizacyjne firmy we wszystkich jej aspektach, sferach i efektach działania. Poza tym zapewnia zdolność do ciągłej poprawy, umożliwiającej osiąganie trwałej satysfakcji klienta i pracowników, a tym samy uzyskanie przewagi nad konkurencją. Jednakże w świecie dotychczasowego kształcenia szkolnego okazało się, że pracownikom brakuje takich cech jak: szybkość podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność, praca zespołowa przy rozwiązywaniu problemów, partnerstwo czy kultura osobista. Dlatego też ogromną wagę przywiązuje się do szkoleń, wśród których wyróżnić należy coaching, który ma charakter motywacyjno-edukacyjny. Maja one nie tylko zapoznawać z nową technologią i procesami produkcyjnymi, ale także rozwijać sferę osobowościową pracowników.

: kursy sep śląsk

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Produkt w turystyce
Następny artykuł:Opel Zafira - minivan doskonały?