O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Kredyty bankowe których możesz nie znać

kredyty, banki, kredyty bankowe, inwestycje, finanse, finansowanie, kredyt płatniczy, kredyt w rachunku kredytowym, linia kredytowa, kredyt pomostowy, kredyt konsumencki, kredyt dla firm, ROR, dług, kredyt hipoteczny, kredyt inwestycyjny, raty kredytu,

: https://wiaty-producent.pl/wiaty-stadionowe/

Banki oferują swoim klientom coraz to ciekawsze produkty kredytowe. Rzućmy okiem na te mniej popularne, bo przecież kredyty to nie tylko te hipoteczne czy inwestycyjne.

To Cię zainteresuje: Klęska urodzaju State Farm

Kredyt płatniczy, nazywany także kasowym lub przejściowym, jest udzielany w związku z przejściowym brakiem na rachunku środków dla pokrycia bieżących płatności. Udzielany jest on kredytobiorcy na bardzo krótki okres.
Drugą podstawową formą kredytu w rachunku bieżącym jest kredyt otwarty, udzielany na podstawie oddzielnej umowy na okres od kilku miesięcy do roku. Upoważnia on klienta do wystawiania dyspozycji płatniczych i zobowiązuje bank do zapłaty dokumentów płatniczych, których płatnikiem jest kredytobiorca.

Jeśli chodzi o kredyty w rachunku kredytowym to charakteryzują się one tym, że ich uruchomienie wymaga otworzenia specjalnego rachunku kredytowego, na którym ewidencjonowane jest jego wykorzystanie i spłata. W ramach tych kredytów wyróżniamy kredyt w formie doraźnej (docelowy), linii kredytowej, kredytu rolowanego i kredytu pomostowego.

Kredytem w formie doraźnej transakcji (docelowym) finansuje się środki obrotowe, które mają być zakupione w związku z zawarciem jednej lub kilku ściśle określonych umów. Kredyt ten może być wykorzystywany jednorazowo lub w transzach. Jednocześnie spłata tego kredytu może nastąpić jednorazowo lub w ratach. Jednak spłata kredytu w części nie powoduje odnowienia kwoty kredytu.

Kredyt w postaci linii kredytowej przeznaczony jest na sfinansowanie w ramach określonego limitu i okresu kredytowania wielu transakcji, których przedmiotem będą sukcesywne i powtarzalne dostawy określonego typu towarów, materiałów, surowców dla kredytobiorcy.

Kredyt w postaci linii kredytowej może być udzielany jako:
• nieodnawialny, gdy każda wypłata dokonana w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie limitu kredytu, do wysokości którego kredytobiorca może się zadłużyć
• odnawialny (rewolwingowy), gdy każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on o spłaconą kwotę kredytu i może być wielokrotnie wykorzystywany, aż do wygaśnięcia umowy

Kredyt pomostowy udzielany jest wówczas, gdy potencjalny kredytobiorca potrzebuje środków finansowych jeszcze przed udzieleniem mu kredytu zasadniczego. Kredyt pomostowy udzielany jest w wysokości części sumy docelowej. W momencie uzyskania kredytu zasadniczego spłacany jest z niego kredyt pomostowy.

Kredyty pomostowe udzielane są zwykle wtedy, gdy sytuacja finansowa i gospodarcza kredytobiorcy kwalifikuje go do udzielenia mu kredytu, jednakże zawarcie umowy uzależnione jest od spełnienia przez kredytobiorcę określonych wymogów, co w krótkim czasie nie jest możliwe. Kredyt pomostowy poprzedza zazwyczaj udzielenie kredytu inwestycyjnego lub sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.
    
Kredyt lombardowy jest udzielany pod zastaw papierów wartościowych, towarów i przedmiotów wartościowych. Cechą charakterystyczną tego kredytu jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu Dlatego najczęściej jest on udzielany pod zastaw papierów wartościowych. Przedmiotem zastawu mogą być warranty , będące szczególnym dowodem składowym, wystawianym przez niektóre magazyny centrów handlowych. Warranty te umożliwiają przeniesienie własności w drodze indosowania warrantu.

Z uwagi na fakt, że kredyt lombardowy nie jest kredytem celowym, bank nie analizuje sytuacji ekonomiczno- finansowej kredytobiorcy. Najistotniejsza jest tu kwestia prawnego zabezpieczenia zwrotu kredytu i jego wartość. Banki w większości przypadków stosują formę zabezpieczenia, której wartość nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Poza tym bank musi mieć pewność, że wartość przyjętego zabezpieczenia nie straci na wartości. Rodzaj zabezpieczenia kredytu i jego wartość ma zasadniczy wpływ na wysokość udzielanego kredytu. Podstawową zaletą kredytu lombardowego jest możliwość szybkiego pozyskania środków finansowych na dowolny cel. Bank po podpisaniu umowy i przyjęciu zabezpieczeń udostępnia środki kredytobiorcy na jego rachunku i interesuje go jedynie spłata kredytu w wyznaczonym terminie Warto tutaj zauważyć, że kredyt lombardowy charakteryzuje się wyższą niż inne kredyty obrotowe stopą oprocentowania.
 
Kredyty komercyjne są to takie kredyty, których koszt dla klienta wynika z rachunku ekonomicznego przeprowadzonego przez bank; bierze on pod uwagę koszt pieniądza, ryzyko i konkurencję innych banków. Są to kredyty udzielane przez banki w warunkach pełnej opłacalności, bez żadnych ulg dla kredytobiorców.

Z kolei kredyty preferencyjne są to kredyty udzielane kredytobiorcom na korzystniejszych warunkach, niż kredyty komercyjne. Kredyty te są przeznaczone dla określonej grupy kredytobiorców oraz na ściśle wskazane cele. Kredyty preferencyjne są dofinansowywane przez agencje rządowe, fundacje i inne instytucje prywatne. W Polsce większość kredytów preferencyjnych jest przeznaczona na rozwój rolnictwa i ułatwienie przemian na wsi. Bank udzielający kredytu pobiera normalne oprocentowanie, ale część tego oprocentowania pokrywana jest z subwencji, dzięki czemu oprocentowanie wpłacane przez kredytobiorcę jest dużo niższe, aniżeli od zwykłego (komercyjnego) kredytu bankowego.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Kredyt dyskontowy i akceptacyjny
Następny artykuł:Kredyt w rachunku bieżącym