O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Kredyt dyskontowy i akceptacyjny

kredyty, kredyt dyskontowy, kredyt akceptacyjny, weksel, biznes, firma, finanse, finansowanie, ekonomia, bank, pieniądze, dyskonto, linia kredytowa, kredyty dla firm, ROR, rachunek bieżący, raty, dług,

: Adwokat dla firm

Kredyt dyskontowy polega na dyskontowaniu weksla przez bank. Weksel przekształcany jest przez kredyt bankowy na natychmiast płatny pieniądz wkładowy. Bank nabywając weksel staje się kolejnym indosatariuszem i może go przedstawić do redyskonta w innym banku bądź ostatecznie w banku centralnym. Kredyt dyskontowy jest bardzo atrakcyjną formą utrzymywania płynności finansowej w firmie. Kredyt ten jest przeznaczony dla wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, udzielany i ewidencjonowany jest w złotych polskich.

Kwota kredytu dyskontowego uzależniona jest najczęściej od tego, jaki limit ustalił bank dla kredytobiorcy dla dyskontowania weksla. Od każdego złożonego weksla banki pobierają dyskonto. Kredyt dyskontowy oprocentowany jest w zależności od terminu płatności. Najczęściej banki określają stałą stawkę dla dyskonta.

Kredyt akceptacyjny jest umową, na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli przez osobę do tego upoważnioną przy zachowaniu wszelkich innych warunków. Udzielanie tego kredytu wiąże się z operacjami wekslowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty i zobowiązują się do udzielenia kredytu na wykupienie tych trat. Tego rodzaju operacje wykonywane przez tzw. pierwszorzędny bank, gwarantują zapłatę każdemu kolejnemu posiadaczowi weksla.

Podstawę uzyskania akceptu bankowego weksla trasowanego na bank i ewentualnego korzystania z kredytu akceptacyjnego stanowi umowa, w której klient zaleca bankowi akceptowanie weksli, a bank przyjmuje zlecenie Bank zobowiązuje przy tym, że w przypadku niedostarczenia przez klienta środków na wykup weksla, udzieli mu kredytu.

Banki akceptują weksle złożone przez wystawcę będącego stałym klientem, których termin płatności nie przekracza 6 miesięcy, a kwota nie przewyższa sumy wymienionej w umowie o kredyt akceptacyjny. Ponadto weksel powinien odpowiadać warunkom wymaganym od weksli dyskontowanych.

Kredyt akceptacyjny może przybrać formę:
- doraźnych transakcji akceptowania weksli
- linii kredytu akceptacyjnego

Linia kredytu akceptacyjnego to limit kredytowy przyznany kredytobiorcy przez bank, do wysokości którego mogą być ciągnione na bank weksle. Linia taka może być nieodnawialna, gdy każdy weksel zmniejsza wysokość przeznaczonego limitu, bądź odnawialna, gdy każde wykupienie przez bank weksla w ciężar rachunku bieżącego wystawcy powoduje iż przyznany limit odnawia się do pierwotnej wysokości i może być wykorzystywany wielokrotnie aż do wygaśnięcia umowy. Bank akceptując weksle jest zobowiązany do jego wykupienia w terminie płatności, niezależnie od tego czy wystawca dostarczy na czas odpowiednie środki finansowe.

: TwojeOpinie - Ultimatum

: Opiniak - Ultimatum

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *