O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Korzyści i koszty związane z wdrożeniem systemu zapewnienia jakości i uzyskaniem certyfikatu

zarządzanie, ISO, finanse, biznes, rozwój, produkcja,

Istnieje wiele przesłanek, którymi kierują się przedsiębiorcy decydując się na wdrożenie systemu opartego o serię norm ISO. Wdrożenie systemu zapewnianie jakości przynosi organizacji wiele korzyści związanych zarówno z wewnętrznym jak i zewnętrznym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Trzeba jednak pamiętać o kosztach  ponoszonych w trakcie wdrażania systemu oraz kosztach związanych z uzyskaniem certyfikatu.

Korzyści, jako element jak najbardziej pożądany w przedsiębiorstwie oraz koszty jako problem towarzyszący wdrożeniu systemu zapewnienia jakości i uzyskaniu certyfikatu przedstawiają poniższe zestawienia.

Podczas ubiegania się o certyfikat ISO dokonywana jest krytyczna analiza poziomu zawodowego pracowników oraz ich zdolność radzenia sobie z dyscypliną.

Dokładne dokumentowanie wszystkich występujących niezgodności, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych (np. leżących po stronie dostawców, zleceniobiorców) pozwala na pomiar skuteczności działań oraz ułatwia poprawienie powtarzalnych błędów.

Rynek faworyzuje te przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikaty jakościowe. Coraz częściej się zdarza, że klient wybierze właśnie tą organizację, której funkcjonujący system jakości jest potwierdzony odpowiednim certyfikatem.
Klienci zarówno stali jak i potencjalnie nowi znacznie poważniej traktuję przedsiębiorstwa posiadające certyfikat jakości. Są oni bardziej skłonni do zamówień, zapewniając organizacji szerszy udział w rynku.

Z punktu widzenia strategii marketingowej certyfikacja stanowi argument dający przewagę konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorstw, które certyfikatu nie posiadają.

Następuje dokładne przeanalizowanie struktury organizacyjnej, procesów, metod, stosowanych dokumentów. Pozwala to na identyfikację słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa.

System zarządzania oparty o normy ISO podnosi efektywność gospodarowania posiadanymi przez przedsiębiorstwo zasobami. Pozwala również jednoznacznie określić zadania, kompetencje i odpowiedzialność.

Wdrożenie systemu i jego utrzymanie ułatwia spełnienie wymogów prawnych dotyczących:
- ochrony środowiska
- bezpieczeństwa pracy
- odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.

Zapewnia również szybkie dostosowanie uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym,
Rezultatem wprowadzenia systemu zapewnienia jakości jest redukcja kosztów „utraconych szans” oraz kosztów związanych z:
- wykonywaniem poprawek, napraw, przeróbek
- reklamacjami
- dodatkowymi kontrolami i badaniami
- zamrożeniem środków obrotowych w nieefektywnie zorganizowanej produkcji i usługach oraz zabezpieczeniu materiałowym

Poziom kosztów w dużym stopniu zależy od poziomu zaangażowania firmy jak również poziomu stosowanego w organizacji systemu wspomagania jakości. W odpowiednio zorganizowanym przedsiębiorstwie, którego działania są nakierowane na spełnienie oczekiwań klientów koszty wdrożenia systemu zapewnienia jakości opartego o normy ISO serii 9000 są względnie niskie. Mogą one w optymalnym układzie ograniczyć się do kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu.

Koszty wdrożenia i utrzymania systemu składają się z następujących elementów:  
> Koszt procesu certyfikacji
> Koszt zatrudnienia zewnętrznych doradców
> Koszty dostosowania istniejącego przedsiębiorstwa do wymogów normy:
- koszty rzeczowe (np. druki, pieczątki, etykiety, środki pomiarowe itp.)
- koszty szkoleń pracowników, w tym również audytorów wewnętrznych
- koszty, które wynikają z zakłóceń w bieżących procesach (są to koszty towarzyszące każdej reorganizacji firmy)

W związku z wdrożeniem systemu zapewnienia jakości i uzyskaniem certyfikatu przedsiębiorstwo ma również do czynienia z wieloma problemami. Przede wszystkim kierownictwo jest obarczone ciągłym zaangażowaniem w motywowanie ludzi do dyscypliny jakości. Może się jednak okazać, że niektórzy pracownicy jej nie zaakceptowali, co może doprowadzić do niepożądanego stanu w organizacji. Po uzyskaniu certyfikatu również wyłania się problem. Związany jest on z utrzymaniem dyscypliny jakości w przedsiębiorstwie by pomyślnie przechodzić przez okresowe oceny jednostki certyfikującej.  

To Cię zainteresuje: Rynek nieruchomości

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *