O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Jakie wyróżniamy rodzaje kredytów

kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, chwilówki, parabanki, inwestycje, faktoring,

Kredyty w rachunku bieżącym (kredyty gotówkowe) to kredyt krótko- lub średnioterminowym. Kredytobiorca zgodnie z zawartą z bankiem umową może zadłużać się w swoim rachunku bieżącym (powodować debet) do kwoty z góry ustalonej. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący zmniejsza automatycznie zadłużenie. Odsetki naliczane są od rzeczywistego zadłużenia, a nie od kwoty przyznanej. Dla klienta jest to bardzo opłacalna forma kredytowania. Z punktu widzenia banku kredyt ten powoduje często niewykorzystanie przez klienta całości postawionych mu do dyspozycji środków, a więc dochody banku mogą być mniejsze od oczekiwanych. Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie płatności o powtarzającym się charakterze.

Udzielany jest podmiotom, które:
- posiadają rachunek bieżący w banku, który je kredytuje
- współpracują z bankiem przez dłuższy okres czasu
- wywiązują się ze wszystkich dotychczasowych zobowiązań w stosunku do banku w ustalonych terminach
- mają odpowiednio duże obroty na rachunku

Kredyty gotówkowe (pożyczki) czyli chwilówki mają też w swojej ofercie powstające licznie parabanki. Są to tzw. pożyczki pozabankowe. Jednak wysokość oprocentowania takiego kredytu sprawia, że jest on ekonomicznie nieopłacalny.

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany jako kredyt odnawialny, tzn. każdy wpływ na rachunek powoduje odnowienie się (o kwotę danej wpłaty) limitu kredytowego, który może być wielokrotnie wykorzystywany aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

W tej grupie mogą wystąpić dwa rodzaje kredytu:
- kredyt otwarty (in blanco), gdy bank upoważnia klienta do spowodowania salda debetowego na jego rachunku. Zobowiązuje się także do zapłaty dokumentów płatniczych, nawet jeśli na koncie kredytobiorcy nie ma na nie pokrycia. Jest to kredyt krótkoterminowy, odnawialny,
- kredyt kasowy udzielany jest w związku z przejściowym brakiem gotówki w kasie kredytobiorcy na okres do około 1 miesiąca. Bank daje kredytobiorcy upoważnienie do pobrania z rachunku bieżącego kwoty przekraczającej pokrycie na tym rachunku.

Kredyt w rachunku kredytowym  uruchamiany jest poprzez otwarcie dla kredytobiorcy wydzielonego rachunku kredytowego, otwartego specjalnie w celu ewidencjonowania wykorzystania i spłaty kredytu. Jest to kredyt krótkoterminowy i średnioterminowy.

Kredyt w rachunku kredytowym może być udzielony jako:
- kredyt docelowy przeznaczony na finansowanie jednej określonej transakcji. Z reguły jest to kredyt nieodnawialny, tzn. każda wypłata dokonana w ciężar rachunku zmniejsza kwotę kredytu pozostającego do dyspozycji kredytobiorcy,
- kredyt na pokrycie wymagalnych zobowiązań udzielanych w przypadku krótkotrwałych trudności płatniczych spowodowanych np. przejściowym wzrostem stanu zobowiązań, zakłóceniami w sprzedaży. Kredyt ten może być udzielony na okres nie dłuższy niż trzy miesiące i nie podlega odnawianiu,
- kredyt kasowy udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie firmy,
- linia kredytowa jest kredytem, którym w ramach określonego w umowie limitu kredytowego można sfinansować w okresie obowiązywania umowy wiele uzasadnionych charakterem i częstotliwością transakcji.

Kredyty dyskontowe polegają na wykupie przez bank weksli przed terminem ich płatności z potrąceniem odsetek dyskontowych. Bank stawia do dyspozycji kredytobiorcy kwotę weksla pomniejszoną o odsetki dyskontowe oraz ewentualną prowizję. Przedtem jednak dyskontowane weksle ocenia się pod względem formalnym (zgodności z prawem wekslowym) i merytorycznym. Ocena merytoryczna polega na ustaleniu stopnia ryzyka, czy weksel będzie wykupiony w terminie. Obejmuje ona nie tylko ocenę zdolności kredytowej trasata, ale także innych osób podpisanych na wekslu. Proces oceny weksli jest równocześnie formą ich selekcjonowania przez banki i w ten sposób niewypłacalne jednostki gospodarcze są eliminowana z dostępu do kredytu dyskontowego. Wykupienie weksla powoduje spłatę kredytu dyskontowego.

Kredyt akceptacyjny jest umową, na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli. Przy kredycie tym bank akceptujący weksel nie stawia do dyspozycji klienta środków pieniężnych, jedynie użycza swego podpisu. Bank akceptując ciągniony na siebie weksel staje się głównym dłużnikiem wekslowym zobowiązanym do wykupu tego weksla w terminie płatności, niezależnie od tego, czy wystawca dostarczy na czas określone środki.  Kredyt akceptowany występuje w doraźnych transakcjach lub w postaci linii kredytu akceptacyjnego. Linia kredytu akceptacyjnego jest limitem kredytowym przyznanym kredytobiorcy, może być on udzielany jako kredyt odnawialny, gdy po każdym wykupieniu weksla kredyt odnawia się do pierwotnej wysokości.

Kredyty czekowe są kredytami krótkoterminowymi, bank zobowiązuje się do pokrywania czeków kredytobiorcy bez względu na stan jego środków na rachunku bieżącym, do określonej kwoty, zgodnie z umową. Kredyty czekowe mogą być wykorzystywane wielokrotnie do wysokości wolnego salda kredytu.

Kredyty lombardowe to kredyty udzielane pod zastaw przedmiotów wartościowych, papierów wartościowych, towarów. Kwota kredytu uzależniona jest od wartości przedmiotu zastawu. Przedmiot zastawu pozostaje w posiadaniu banku, a w przypadku nie spłacenia kredytu w terminie, przedmiot przechodzi na własność banku. Dlatego najczęściej jest on udzielany pod zastaw papierów wartościowych, których fizyczne przechowywanie nie nastręcza bankom trudności. Jest to kredyt krótkoterminowy.

Kredyty hipoteczne (kredyty mieszkaniowe czyli kredyty na budowę domu czy zakup mieszkania) są kredytami zabezpieczonymi hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej. Są to kredyty inwestycyjne średnio- lub długoterminowy przeznaczony głównie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Przy udzielaniu kredytów na inwestycje banki analizują wstępne inwestycje zamierzone przez kredytobiorcę pod kątem realności przewidywanych efektów ekonomicznych. Najczęściej warunkiem udzielania kredytu jest określony udział własnych środków inwestora.

Kredyty w formie skupu wierzytelności tzw. faktoring (z ang. factoring). To krótkoterminowa operacja bankowa polegająca na finansowaniu transakcji handlowych. Jest umową nienazwaną łączącą w sobie cechy cesji wierzytelności, umowy zlecenia i dyskonta. Faktorant (cedant) bez zgody dłużnika może przenieść całość lub część wierzytelności na osobę trzecią - Faktora (cesjonariusza), który dokonuje wykupu zobowiązań w chwili ich powstania. Odpłatnie potrąca odsetki od otrzymanych faktur.

Przedmiotem faktoringu mogą być wierzytelności związane z obrotem gospodarczym, bezsporne, krótkoterminowe, pieniężne, istniejące w dniu zawarcia umowy faktoringu, wymagalne i niewymagalne. Zbywca ponosi odpowiedzialność względem banku, za wykazanie faktu, że wierzytelność mu przysługuje, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika, chyba że umowa mówi inaczej. Bank bada faktury pod względem formalnym i prawnym.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *