O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Gwarancje i poręczenia bankowe na przykładzie PeKaO S.A. cz. 3

banki, bankowość, finanse, biznes, firma, gotówka,

W 1999 roku spadek tempa wzrostu gospodarczego wywołał rozwój sektora bankowego między innymi aktywa banku wzrosły o około 14% wobec ponad 28% w 1998 roku. Z kolei niższe stopy procentowe, zmniejszenie skłonności do oszczędzania i wysoki wzrost popytu konsumpcyjnego wyznaczyły tempo wzrostu depozytów i kredytów (według wstępnych danych NBP odpowiednio 18% i 27%). Głęboka redukcja stóp procentowych spowodowała spadek stóp na rynku międzybankowym oraz obniżką oprocentowania depozytów i kredytów. W rezultacie nastąpiło zmniejszenie tempa przyrostów depozytów oraz istotne zwiększenie skłonności do konsumpcji co wiąże się ze wzrostem kredytów konsumpcyjnych.

Zjawiska te doprowadziły do dalszego spadku marży odsetkowej i zmniejszenia dochodów odsetkowych banków. Aby zrekompensować ten ubytek banki dążą do zwiększenia wolumenu oraz udziału prowizji i opłat w strukturze dochodów.
Podstawowym źródłem finansowania działalności banków są depozyty pozyskane od klientów indywidualnych. Ogólna wartość depozytów klientów indywidualnych w końcu 1999 roku wyniosła 34261,50 mln zł i była wyższa o 16,30% w porównaniu do stanu z końca 1998 roku.

Udział depozytów Banku Pekao S.A. w systemie bankowym na koniec 1999 roku wyniósł 18,50%, w tym w depozytach złotowych 13,40% i w depozytach walutowych 42,10%. Udział ten stosunkowo nie zmienił się w dniu 31.03.2000.

W 1999 roku należności kredytowe banku od klientów indywidualnych wyniosły 3705,80 mln zł i były wyższe o 34,70% w porównaniu od stanu z końca poprzedniego roku, podczas gdy wzrost w sektorze wyniósł 52,00%
O stabilności źródeł finansowania świadczy duży udział kredytów klientów, które dnia 31.12.1999 r., stanowiły 87,3% całości zewnętrznych źródeł finansowania – 85.60%.

Zobowiązania wobec NBP obejmują przede wszystkim kredyt refinansowy zaciągnięty na finansowanie kredytu na inwestycję centralną (31.12.1999r. – 4635,80 mln zł). Zobowiązania wobec instytucji finansowych stanowią stosunkowo niewielką część zewnętrznych źródeł finansowania.

Stan depozytów klientów i sektora budżetowego na 31.12.1999r. wyniósł ponad 44 mld. zł, i był o 15,90% wyższy niż na koniec roku 1998. W większym stopniu – o 16,00% wzrosły depozyty osób fizycznych, przy czym depozyty klientów instytucjonalnych zwiększyły się o 14,80%. Depozyty klientów indywidualnych dominują w śród depozytów ogółem: na dzień 31.12 1999 ich udział wynosił 77,30%.

Wielkość akcji kredytowej dla klientów indywidualnych kształtowała wartość kredytów, które Bank udzielił w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, kredytów na zakup środków transportów, kredytów gotówkowych i hipotecznych. Największy udział w portfelu kredytów detalicznych (31.12.1999 r.) miały pożyczki w Eurokoncie i kredyty samochodowe.  Na przykład: liczba umów o pożyczkę w Eurokoncie wzrosła ponad dwuipółkrotnie (do 465 tys.),
a zaangażowanie z tego tytułu wyniosło na koniec roku 1170,30 mln zł.

Bank Pekao S.A. zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych, liczba ich w końcu 1995 roku wyniosła 217 tys. Oferta dla tego rodzaju klientów obejmuje wszystkie dostępne na rynku produkty depozytowe i kredytowe, w walucie krajowej, jak i w dewizach, poręczenia oraz gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym, rozliczenie transakcji handlu zagranicznego, finansowanie transakcji leasingowych, skup wierzytelności, produkty rynku kapitałowego i pieniężnego.
Działalność kredytowa Banku jest limitowana według kryteriów wynikających z Prawa bankowego i norm ostrożnościowych ustalanych przez Pekao S.A.

Zgodnie z prawem bankowym suma wierzytelności wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie nie może być większa niż 25,00% funduszy własnych Banku. Zaangażowanie w transakcje z podmiotami, wobec których suma wierzytelności przekracza 10,00% funduszy własnych Banku, nie może przekroczyć 80,00% tych funduszy.

Portfel kredytowy brutto wzrósł w 1999 roku o 23,50%. Kredyty dla ludności wzrosły o 34,70%, a ich udział w kredytach ogółem wzrósł do 13,60%, należności w złotych stanowiły 73,30% portfela.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *